FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst jobbar för att stötta kommunerna i Västerbotten med kunskapsutveckling. Enheten är en central del av den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) som hålls ihop av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enhetens kärnuppdrag är vid sidan om kunskapsstyrningen att bedriva praktiknära forskning, att bidra till kompetens- och verksamhetsutveckling, att stötta kommunerna med kunskap om systematisk uppföljning och att bidra till samverkan.

När det gäller samverkan är frågor som berör såväl Region Västerbotten som kommunerna prioriterade. Som en länk mellan den nationella och lokala nivån verkar FoU Socialtjänst på ett strategiskt sätt, och bereder också ärenden till den politiska Delegationen för Social välfärd och hälsa. Enheten har utvecklingsledare inom de främsta kunskapsområdena för socialtjänsten, och arbetar också med olika projekt inom forskning eller utveckling.

Barn och unga

Prioriterade frågor är placerades barns skolgång och hälsa, förbättringsområden inom familjehemsvården, barns delaktighet, kompetens och bemanningsfrågor och systematisk uppföljning i den sociala barn och ungdomsvården.

Kontakt

Nanna Forsgren
Samordnare Barn och Unga
E-post: nanna.forsgren@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-258 57 33

Missbruk och beroende

Stöd till länets kommuner i frågor om riskbruk och beroende, metoder och utbildning, och bidrar till framtagande och genomförande av utbildningen Riskbruk, missbruk, beroende – Basutbildning.

Kontakt

Lena Häggström
Utvecklingsledare Missbruk och beroende
E-post: lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-333 96 44

Funktionshinder

Inom området personer med funktionsnedsättning erbjuder vi på FoU Socialtjänst ett regionalt stöd till kommunernas socialtjänst för att utveckla och stärka området. Viktigt är fokus på att tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering, genomförande av verksamheter och som underlag för beslut.

Kontakt

Christine Österman
Utvecklingsledare
E-post: christine.osterman@regionvasterbotten.se
Telefon: 076-138 82 94

Äldre

Området ska kunna ge stöd till kommuner gällande äldrefrågor kopplade till FoU Socialtjänsts fyra kärnuppdrag, kunskaps-, metod- och implementeringsstöd, frågor om uppföljning och utvärdering, analysstöd och stöttning i olika förbättringsarbeten samt kring praktiknära forskning. Ett stort arbete kring samordnad vård vid utskrivning från slutenvård pågår i nära samverkan med Region Västerbotten. Området är under utveckling.

Kontakt

Dagmar Schröder
Utvecklingsledare
E-post: dagmar.schroder@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-555 98 87

Våld i nära relation

Stöd till kompetens- och verksamhetsutveckling inom området våld i nära relation. Inom ramen för våld i nära relation ingår också hedersrelaterat våld och förtryck. Utvecklingsledaren stöttar utveckling av kunskap och kapacitet inom länets socialtjänst och arbetar med att främja samverkan inom länet. Det stöd vi ger är exempelvis utbildningsinsatser, att vara en resurs i arbetet med att ta fram rutiner och stötta allmänt i utveckling.

Kontakt

Chrystal Kunosson
Utvecklingsledare
E-post: chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se
Telefon: 073-085 75 80

Uppföljning

FoU Socialtjänst erbjuder ett brett stöd till kommunernas socialtjänst för arbete med uppföljning inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Kontakt

Daniel Örnberg
Utvecklingsledare
E-post: daniel.ornberg@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-575 75 81

Praktiknära forskning

FoU Socialtjänst vill bidra till att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper hos professionen men också att skapa och sprida ny kunskap genom praktiknära forskningsprojekt. Kombinationen av praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom FoU Socialtjänst handlar även om att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i praktikens vardagsarbete. Hos FoU Socialtjänst arbetar både forskningsledare och utvecklingsledare, vilket skapar goda förutsättningar för praktiknära forskning. Forskningsledarna har, förutom sin grundutbildning, en forskarutbildning och är disputerade. Utvecklingsledarna har specialistkunskaper inom sina respektive ansvarsområden.

Kontakt

Elisabet Höög
Ansvarig forskningsledare
E-post: elisabet.hoog@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-376 59 59

Övrig forskning och utvecklingsfrågor

Kontakt

Ola Knutsson
Projektledare
E-post: ola.knutsson@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-621 13 90

Anna Westerlund
E-post: anna.westerlund@umu.se
Telefon: 070-256 72 43

 

Monica Wahlström Chef och strateg
E-post
monica.wahlstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 91 31
Anna Duveskog Administratör
E-post
anna.duveskog@regionvasterbotten.se
Mobil
076-110 31 37