Stab för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, skaffa kunskap och kompetens, ta fram strategier och handlingsplaner, och att driva på och medverka i regionens utveckling så att de uppställda målen inom olika områden kan nås.

Staben för forskning och utbildning omfattar flera verksamheter:

Kliniskt forskningscentrum är en resurs för patientnära klinisk forskning med lokaler, utrusnting och personal för genomförande av kliniska studier, samt administrativ stödfunktion för klinisk forskning.
Kliniskt forskningscentrum

Registercentrum Norr är en stödorganisation som verkar för utveckling av befintliga och nya kvalitetsregister samt forskningsstöd inom statistik.
Registercentrum Norr 

Enheten för innovation och forskningsanslag arbetar för att underlätta introduktion av innovationer i vården. Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för invånare, medarbetare, verksamheter samt vården som organisation. Likaså handlar det om att skapa värden för samarbetspartners inom näringslivet, akademi och samhället i stort.
Innovation och partnerskap

Enheten för utbildning arbetar med kompetensutveckling av sjuksköterskor och AT- och ST-läkare, utveckling av arbetsterapi och fysioterapi samt kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbildning. Det sker i nära samarbete med Umeå universitet och övriga regioner i Norra sjukvårdsregionen. I enheten ingår även regionens medicinska biblioteksverksamhet. Enheten för utbildning stödjer personal som vill söka externa forskningsanslag och hanterar Alf- och Tua-medel för forskning och regionens egna forskningsanslag. Enheten är också administrativs stöd till flertalet kommittéer.
Utbildningstjänster
Utbildning och praktik
Medicinsk biblioteksverksamhet

Forskningsmedel i regionen
Årsrapport 2019 Klinisk forskning och innovation

Kliniskt träningscentrum arbetar för att utveckla och fördjupa medarbetarnas kunskap inom bland annat förflyttningskunskap, HLR och teamträning. Kliniskt träningscentrum (KTC) är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Kliniskt träningscentrum

Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar med forskning, utveckling och innovation kring god och nära vård i glesbygd, samers hälsa, rekrytering samt utbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten.
Glesbygdsmedicinskt centrum

Familjemedicin medverkar på läkarutbildningen vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för den kliniska utplaceringen i primärvården. Familjemedicin handlägger medel från avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF-medel, i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin och FoU-kansliet inom Region Västerbotten.

Kontakta oss

Forsknings- och utbildningsdirektör

Clas Ahlm
Telefon: 070-317 29 65
E-post: clas.ahlm@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum

Anna Ramnemark
Telefon: 090-785 43 96
E-post: anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Tillförordnad enhetschef, Registercentrum Norr

Gabriel Granåsen
Telefon: 090-785 72 77
E-pst: Gabriel.Granasen@regionvasterbotten.se

Tillförordnad enhetschef, Enheten för utbildning

Carina Olovsson
Telefon: 090-7850970
E-post: Carina.Olovsson@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Innovation och forskningsanslag

Örjan Norberg
Telefon: 070-309 18 68
E-post: orjan.norberg@regionvasterbotten.se 

Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum

Andreas Lundqvist
Telefon: 070-216 67 68
Epost: andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se

Postadress

Region Västerbotten
Stab för forskning och utbildning
901 85 Umeå