Regionfullmäktige 2021-11-16 och 17

2 Sammanträdets öppnande

3 Upprop

4 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

5 Fastställande av föredragningslista

6 Anmälan av interpellationer

7 Anmälan av frågor

8 Anmälan av motioner

9 Revisorernas information till regionfullmäktige

10 Besvarande av interpellationer

11 Fullmäktigeberedningarnas rapporter 2021

12 Kostnadsfri pneumokockvaccination till personer från 65 och äldre samt till riskgrupper

13 Utökning av investeringsramen 2022-2023 för investering av fastighetsmodul för laboratorieverksamhet

14 Beslut om nya zoner och taxor för tätortstrafiken i Skellefteå

15 Förändrat ägande för Norrtåg AB

16 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2023-2025

17 Ägaranvisningar ALMI Företagspartner Nord för 2022

18 Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord för 2022

19 Revidering av reglemente för regionala utvecklingsnämnden

20 Höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter inom öppen vård och sluten vård fr.o.m. den 1 januari 2022

21 Tandvårdstaxor 2022

22 Hälso- och sjukvårdsnämndens återkoppling till regionfullmäktige om arbetet med omställningsplanen

23 Deltagande på distans vid nämndsmöten

24 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2021

25 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per juni 2021

26 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2021

27 Kommunalförbundet Svensk Luftambulans delårsrapport per augusti 2021

28 Motion nr 6-2020 från Liberalernas fullmäktigegrupp - Dags att satsa på undersköterskeyrket

29 Motion nr 7-2020 från Liberalernas fullmäktigegrupp - Psykiatriambulans avstigmatiserar psykisk ohälsa

30 Motion nr 5-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD). Stärkt civilsamhälle

31 Motion nr 6-2021 från Centerpartiets fullmäktigegrupp - Sök kompetens i hela Västerbotten

32 Motion nr 7-2021 från Nicklas Sandström (M) - Inför en visselblåsarfunktion

33 Motion nr 8-2021 från Centerpartiets regionfullmäktigegrupp - Jämställda Löner

34 Motion nr 9-2021 från Thommy Bäckström (L) - Införande av allmän screening av kolorektal cancer

35 Motion nr 12-2021 från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp - Trygga regionens ambulansflyg

36 Motion nr 13-2021 från Kristdemokraterna (KD) gällande länets folkhögskolor

37 Valärenden 2021

38 Besvarande av frågor

39 Handlingar för kännedom