Inkallelseordning för ersättare

För att undvika oönskade partiväxlingar fastställer regionfullmäktige inför varje mandatperiod en särskild inkallelseordning för ersättare i nämnder och styrelser.

Inkallelseordning för ersättare i regionfullmäktige

Vilken ersättare som står närmast på tur att tjänstgöra, när en fullmäktigeledamot anmält förhinder, framgår av Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll från det närmaste kommunvalet. I fullmäktige är det alltid en ersättare från samma parti som kallas in.

Inkallelseordning för ersättare i nämnder

Om inte ersättarna har valts proportionellt ska regionfullmäktige bestämma den ordning i vilka ersättare kallas in till tjänstgöring. Om inte fullmäktige har bestämt inkallelseordningen ska ersättarna kallas in i den ordning som de finns upptagna i det fullmäktigeprotokoll som fördes när de valdes in i den aktuella nämnden. Avgörande blir då inte partitillhörighet, utan i vilken ordning som ersättarna uppräknas i protokollet. Det betyder att till exempel en moderat kan komma att tjänstgöra för en socialdemokrat och vice versa (så kallad partiväxling).

För att undvika oönskade partiväxlingar brukar fullmäktige anta en särskild inkallelseordning för ersättarna. Men oavsett denna kan inte ordföranden tillåta sammanträden med "luckor" utan finns det en ersättare att kalla in så kan hen få tjänstgöra.

Antagen ersättarordning i Region Västerbotten 2023-2026

För ledamot tillhörande nedanstående partier inträder ersättare i nedan angivet parti, om ej annat är beslutat.

Socialdemokraterna

V, MP, M, C, KD, L, SD

Vänsterpartiet

S, MP, M, C, KD, L, SD

Miljöpartiet

S, V, M, C, KD, L, SD

Moderaterna

C, KD, L, S, V, MP, SD

Centerpartiet

M, KD, L, S, V, MP, SD

Kristdemokraterna

M, C, L, S, V MP, SD

Liberalerna

M, C, KD, S, V, MP, SD

Sverigedemokraterna   

M, KD, L, C, S, V, MP

Personliga ersättare

Fullmäktige kan även besluta om inkallelseordning som innebär att ersättare i nämnd eller styrelse ska vara personliga. I Region Västerbotten är ersättarna i bolagens styrelser personliga förutom i xxx som följer den vanliga ersättarordningen.