NYHETER 2024-04-12

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 23-24 april 2024

 

Ledamöterna i regionfullmäktige i Västerbottens län kallas till samman­träde den 23-24 april

 

Tid:                Tisdagen den 23 april klockan 14.00-18.00 (cirka)

                      Onsdagen den 24 april klockan 8.30-17.00 (cirka)
                     

 

Plats:              Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

 

Ärenen som ska behandlas vid sammanträdet har tagits upp i bifogade före­dragningslista. Föredragningslista samt information om sammanträdet finns dels på www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige, dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

 

REGION VÄSTERBOTTEN

Regionfullmäktige

 

Harriet Hedlund                                          Sofia Jonsson

Ordförande                                                Sekreterare

                          

                                                                                                                                  

 

BEVIS

 

Anslagsdatum                      2024-04-12

 

Plats för anslag                    Region Västerbottens officiella anslagstavla www.regionvasterbotten.se samt på Köks­vägen 11, Umeå.

 

 

Regionfullmäktige 2024-04-23--24

 

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Anmälan av motioner
 6. Anmälan av interpellationer
 7. Anmälan av frågor
 1. Science Park i Umeå AB ändring I bolagsordning
 2. Yttrande över beredningen för samverkan och regional utvecklings rapport 2023
 3. Yttrande över demokratiberedningens rapport 2023
 4. Yttrande över beredningen för komptentensförsörjnings rapport 2023
 5. Strategisk investering av projekt Skellefteå nya vårdbyggnader
 6. Revidering av Gemensam måltidsnämnds reglemente avseende delegation
 7. Fastställande av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Bussgods i Norr AB
 8. Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB
 9. Äskande om utökad budgetram för 2024-2025 för finansiering av Norrbotniabanan
 10. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 11. Tillsynsrapport för intern kontroll 2023 Region Västerbotten
 12. Redovisning av motioner under beredning 2024
 13. Allmänhetens frågestund
 14. Revisorernas information till fullmäktige med anledning av årsredovisning 2023
 15. Årsredovisning 2023
 16. Ansvarsfrihet för Region Västerbottens förtroendepersonorganisation 2023
 17. Svar på motion nr 4-2023 från Birgitta Burström (L). Satsa på en kvällsöppen hälsocentral i nära anslutning till Skellefteå Lasarett
 18. Svar på motion nr 9-2023 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD). Lycksele Lasaretts styrning
 19. Svar på motion nr 10-2023 från Ulf Wahllöf (M). Tiopunktsprogram för att vända utvecklingen av primärvården i Region Västerbotten
 20. Svar på motion nr 16-2023 från Ewa-May Karlsson (C). Ersättning för resor till kvinnosjukvården
 21. Svar på motion nr 17-2023 Från Ewa-May Karlsson (C). Ersättning för sjukresor när drivmedelspriser ökat
 22. Svar på motion nr 24-2023 från Maria Lundqvist Brömster (L), Lars Jacobsson (L) och Birgitta Burström (L). Vaccination mot TBE.
 23. Svar på motion nr 23-2023 från Petter Nilsson (SD). Frys politikerarvodena
 24. Svar på motion nr 29-2023 från Petter Nilsson m.fl (SD). Avpolitisera psykiatrin
 1. Besvarande av frågor
 2. Valärenden
 3. Handlingar för kännedom
 4. Besvarande av interpellationer

36.1         Interpellation nr 4-2024 från Carina Sundbom (C) ställd till Regionala utvecklingsnämndens ordförande. Regionala utvecklingsnämndens beredskap inför köldsmockor.

36.2         Interpellation nr 9-2024 från Maria Kristoffersson (C) ställd till regionstyrelsens ordförande. Hur går arbetet med CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män?

36.3         Interpellation nr 10-2024 från Håkan Andersson (C) ställd till regionstyrelsens ordförande. Snigelpost till kontaktcenter barn och unga.

36.4         Interpellation nr 11-2024 från Ulf Wahllöf (M) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Hur går arbetet med Kloka Kliniska Val – för en förbättrad hälso och sjukvård med patientens, personalens och ekonomins bästa framför ögonen?

36.5         Interpellation nr 12-2024 från Petter Nilsson (SD) ställd till regionstyrelsens ordförande. Varför finansiera Hijab?

36.6         Interpellation nr 14-2024 från Ewa-May Karlsson (C) till regionstyrelsens ordförande. Vad hände med de vårdnära tjänsterna?

36.7         Interpellation nr 15-2024 från Nicklas Sandström (M) ställd till regionstyrelsens ordförande. Vilka åtgärder pågår för att fortsätta att säkerställa NUS status som universitetssjukhus?

36.8         Interpellation nr 16-2024 från Carina Sundbom (C) ställd till regionstyrelsens ordförande. Hårdare lönekrav för arbetskraftinvandrare

36.9         Interpellation nr 17-2024 från Anna Ackemo (M) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Kommer BB Lycksele vara öppet i sommar?

36.10       Interpellation nr 18-2024 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till regionstyrelsens ordförande. Vad blev det av 11 punkts-programmet?

36.11       Interpellation nr 19-2024 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Vad blev det av regeringens satsning på föräldrautbildning?

36.12       Interpellation nr 20-2024 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso och sjukvårdsnämndens ordförande. Hur ligger det till med barnläkare i Lycksele?

36.13       Interpellation nr 21-2024 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till regionstyrelsens ordförande. Hur rustad är Region Västerbotten vid ett krisläge av ofred?

 

 

Tillbaka till nyhetslistan