2014

Här kan du ladda ned revisionsrapporter. Revisionskontoret sammanställer ett missiv och ett rapportsammandrag för varje rapport. Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik.

Under år 2014 gjordes sammanlagt 39 revisionsrapporter av regionens verksamheter. Rapporterna finner du nedan: 

Nr 39/2014 Sammanställning av iakttagelser år 2014

Nr 38/2014 Granskning av årsbokslut 2014

Nr 37/2014 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisning 2014

Nr 36/2014 Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Nr 35/2014 Granskning av landstingsstyrelsens och nämnders följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2014

Nr 34/2014 Granskning år 2014 av landstingsstyrelsen som nämnd

Nr 33/2014 Granskning år 2014 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 32/2014 Granskning år 2014 av museistiftelserna

Nr 31/2014 Granskning år 2014 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Nr 30/2014 Granskning år 2014 av stiftelser och fonder

Nr 29/2014 Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Nr 28/2014 Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet

Nr 27/2014 Granskning år 2014 av kostnämnden i Lycksele

Nr 26/2014 Granskning år 2014 av patientnämnden

Nr 25/2014 Granskning år 2014 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Nr 24/2014 Granskning år 2014 av folkhögskolestyrelserna i Storuman och Vindeln

Nr 23/2014 Granskning av landstingsstyrelsens process för fastighetsinvesteringar

Nr 22/2014 Granskning av informationssäkerhet och hantering av personuppgifter

Nr 21/2014 Sammanställning av revisionsberättelser 2003-2013

Nr 20/2014 Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Nr 19/2014 Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess

Nr 18/2014 Granskning av medelsförvaltningen

Nr 17/2014 Regionens styrning och kontroll av IT-avbrottsplaner - uppföljande granskning

Nr 16/2014 Granskning av hantering av inköpsavtal

Nr 15/2014 Granskning av enskild basenhet

Nr 14/2014 Styrelsens och nämndernas tjänstemannastöd - Iakttagelser från granskningar 2004-2014

Nr 13/2014 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2014

Nr 12/2014 Granskning av delårsbokslut per augusti 2014

Nr 11/2014 Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Nr 10/2014 Granskning av första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Nr 09/2014 Uppföljande granskning av sjukhusens reservförsörjning

Nr 08/2014 Uppföljande granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och kontroll vid verksamhetsförändring

Nr 07/2014 Uppföljande granskning av landstingsstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och nämnden för funktionshinder och habiliterings kontroll av bisysslor

Nr 06/2014 Uppföljande granskning av landstingets ärendeberedning

Nr 05/2014 Granskning av delegationsordningar för landstingsstyrelsen och nämnder

Nr 04/2014 Granskning av ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsen och nämnder

Nr 03/2014 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014

Nr 02/2014 Granskning av delårsbokslut per april 2014

Nr 01/2014 Granskningsplan