Revisionsrapporter

Här kan du ladda ned revisionsrapporter. Revisionskontoret sammanställer ett missiv och ett rapportsammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

 

Nr 33/2015 Granskning av stiftelser och fonder 2015

Nr 32/2015 Granskning av museistiftelserna år 2015

Nr 31/2015 Sammanställning av iakttagelser år 2015

Nr 30/2015 Granskning av årsbokslut 2015

Nr 29/2015 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen

Nr 28/2015 Regionsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Nr 27/2015 Granskning av följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Nr 26/2015 Granskning av regionsstyrelsen år 2015

Nr 25/2015 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2015

Nr 24/2015 Granskning av kostnämnden i Lycksele

Nr 23/2015 Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Nr 22/2015 Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Nr 21/2015 Granskning år 2015 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Nr 20/2015 Granskning år 2015 av patientnämnden

Nr 19/2015 Granskning av samverkan mellan vuxenpsykiatrin och primärvården

Nr 18/2015 Granskning av behörigheter till journalsystemet

Nr 17/2015 Granskning av åtgärder för att rekrytera framtida specialister

Nr 16/2015 Granskning av avtalsförvaltning

Nr 15/2015 Kontroll över åtgärder för att minska kostnader för vårdskador

Nr 14/2015 Granskning av regionsstyrelsens kontroll över regionsfinansierad busstrafik

Nr 13/2015 Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsprocessen

Nr 12/2015 Granskning av enskild basenhet - ortopedisk klinik

Nr 11/2015 Granskning av tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar

Nr 10/2015 Granskning av kontroll av legitimationer m.m. vid anställning

Nr 09/2015 Uppföljande granskning av regionens ärendeberedningsprocess

Nr 08/2015 Granskning av operationsresursernas nyttjande

Nr 07/2015 Granskning av vård för barn och unga med psykisk ohälsa i södra Lappland

Nr 06/2015 Uppföljande granskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Nr 05/2015 Granskning av delårsrapport per augusti 2015 - verksamhetsmål

Nr 04/2015 Granskning av delårsrapport per augusti 2015 - finansiell del

Nr 03/2015 Uppföljande granskning av regionens inkassoverksamhet

Nr 02/2015 Granskning av regionsstyrelsens kontroll över konstföremål

Nr 01/2015 Granskning av utbetalningsprocessen