Fördjupade granskningar

Här hittar du 2020 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med ett missiv till granskad nämnd. Nämnden svarar till revisorerna i ett yttrande. Vi publicerar missiv och yttrande under respektive ärende.

Nr 17/2020 Vårdgivarnas styrning och kontroll av 1177 vårdguidens tjänster

Nr 16/2020 Granskning av medelsförvaltningen

Nr 15/2020 Granskning av 1177

Nr 14/2020 Granskning av löneutbetalningar

Nr 13/2020 Granskning av riktade statsbidrag

Nr 12/2020 Granskning av reglering av ansvar och befogenheter mellan regiondirektör och förvaltningschefer

Nr 11/2020 Granskning av reglering av ansvar och befogenheter mellan styrelsen och nämnder

Nr 10/2020 Granskning av regionens krisberedskap

Nr 9/2020 Styrning och kontroll över HR-stödet till chefer

Nr 8/2020 Robust teknisk försörjning av Västerbottens sjukhus

Nr 7/2020 Samverkan av omsorgen och vården till multisjuka äldre

Nr 6/2020 Granskning av budgetprocessen år 2020

Nr 5/2020 Registervård av leverantörsregistret

Nr 4/2020 Ärendeberedning år 2020

Nr 3/2020 Omställning för en hållbar ekonomi

Nr 2/2020 Promemoria om hanteringen av en bluffaktura

Nr 1/2020 Rapport om tystnadskultur