Infektioner överförda från eller via djur (zoonoser)

Zoonos är en sjukdom som sprids mellan människor och djur. Spridningen av en zoonos överförs från djur till människa via direkt kontakt, via smittbärare (till exempel myggor) eller via förorenat vatten eller livsmedel. Här beskrivs de vanligaste zoonoserna i Västerbotten.

Sorkfeber på 1177.se

Vad är sorkfeber?

Råd och fakta om sorkfeber

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssork. Smittspridning från skogssork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring. Det anmäldes 36 fall 2023, jämfört med 154 fall under 2022. Antalet sjukdomsfall hos människa varierar år från år och beror till stor del på antalet sorkar. Ungefär vart tredje år infaller en topp. Rekordåret 2007 rapporterades 807 fall av sorkfeber från länet.

Information om sorkfeber inkl statistik över antal fall

Harpest

Harpest orsakas av en bakterie som kan infektera över 200 olika djurarter. I Sverige sprids infektionen till människor huvudsakligen via myggbett, men även genom kontakt med sjuka djur och inandning av bakterieförorenat damm. Beroende på smittvägen utvecklas olika symtom. Året 2023 var ett år med många fall av harpest i länet, 180 fall diagnostiserades under året, jämfört med 111 fall året innan.

Harpest på 1177.se

TBE (Tick Borne Encephalitis)

TBE är en hjärninflammation som orsakas av ett virus och kan spridas till människan via fästingbett. Fästingar i Västerbotten bär i dagsläget inte på TBE-virus och vi har inga smittade fall. Det finns vaccin men inget specifikt behandlande läkemedel som är verksamt mot TBE-virus utan behandlingen inriktas mot patientens symtom.

Av de som smittas, i södra Sverige eller utomlands, får många inga symtom alls eller bara milda symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda.

Vaccination rekommenderas inte vid vistelse i skog och mark i Västerbotten, utan bara vid vistelse i riskområde t ex i mellersta och södra Sverige.                                                                                                                                                                                   

Karta över TBE fall i Sverige 2022

 Karta med fall av TBE i Sverige under 2022

Borrelia

Borreliainfektion orsakas av en bakterie och kan spridas via fästingar. Det finns behandling men inget vaccin. Vanligaste tidpunkten för diagnos är 14 dagar efter bettet då en rodnad i huden nått en storlek om minst fem centimeter i diameter. Tidigare i förloppet kan en hudinfektion med borrelia vara svårt att skilja från en reaktion på fästingbettet.

Borrelia kan även efter ett par veckor till månader ge symtom från centrala nervsystemet; hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor, förlamning (främst i ansiktet). Symtomfri och lindrig infektion kan självläka men vid tydliga symtom går det bra att behandla med antibiotika. Enstaka fynd av borrelia har gjorts från fästingbett i Västerbotten. Vanligen sker smitta i Sverige efter vistelse i vistelse i mellersta och södra Sverige.

Läs mer om borrelia på 1177.se