Regionala strategier, planer och agendor

Länets utveckling styrs mot de mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin. För att göra dessa mål mer detaljerade och peka mot konkreta insatser tas ytterligare strategier, planer och agendor fram inom olika områden. En del av dessa tas fram på uppdrag av regeringen medan andra tas fram på initiativ i länet. Här på sidan presenteras aktuella styrdokument för regional utveckling.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 och tillhörande dokument

Den regionala utvecklingsstrategin är ett uppdrag från regeringen och tas fram för att visa vägen för en önskvärd utveckling i Västerbotten till år 2030. Strategin, som beslutas av regionfullmäktige, visar länets gemensamma ambitioner och är tänkt att vara vägledande för aktörer inom alla sektorer.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030_utskrift lågupplöst

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030_webb

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030_word

Läs mer om målen i den regionala utvecklingsstrategin

Agenda för hållbar regional finansiering samlar relevant information om regional finansiering, både företagsstöd och projektmedel.

Agenda för hållbar regional finansiering

Agenda för strategiskt lärande visar Region Västerbottens strukturerade arbetssätt för uppgöljning, utvärdering och lärande av den regionala utvecklingsstraegin, RUS 2020-2030.

Agenda för strategiskt lärande

Styrdokument inom prioritering 1: Västerbotten – en nytänkande och smart region

;Digital agenda för Västerbotten 2014-2020 är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

;Digital agenda

;Digital agenda - Bilaga 1

;Digital agenda - Bilaga 2

;Digital agenda - Analys

 

Styrdokument inom prioritering 2: Västerbotten – en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

Mer mat från Västerbotten är namnet på Västerbottens regionala livsmedelsstrategi 2021-2030.  Strategins mål är att öka efterfrågan och produktionen av livsmedel i Västerbotten.

Regional livsmedelsstrategi (webb lågupplöst)

Regional livsmedelsstrategi (utskrift lågupplöst)

Ytterligare versioner finns på livsmedelsstrategins webb: Västerbottensmat

 

Styrdokument inom prioritering 3: Västerbotten – en nära tillgänglig region

SAMÅKOLL är ett sammanhållet arbete i regionen för att uppnå det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål och för återhämtning efter pandemin. Det här dokumentet är handlingsplanen för SAMÅKOLL för 2021, med blickar mot 2022-2030.

Handlingsplan SAMÅKOLL

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2025 innehåller mål för den vardagsbetonade kollektivtrafiken i länet. Tillsammans med Länstransportplanen ger Trafikförsörjningsprogrammet en god helhetsbild av regionens strategiska transportplanering.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 – 2025

 

Styrdokument inom prioritering 4: Västerbotten – en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Kulturplanen Region Västerbotten 2020-2023 beskriver ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av en gemensam vision och ambition med samverkan som ledord.

Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023Lyssna med Insipio PDF Reader

Populärversion kulturplan svenskaLyssna med Insipio PDF Reader

Populärversion kulturplan sydsamiskaLyssna med Insipio PDF Reader

Populärversion kulturplan finska

Regional biblioteksplan 2021-2024 beskriver vad Regionbibliotek Västerbotten kommer att fokusera på de närmaste fyra åren, och är därutöver vägledande och stöttande för folkbiblioteken i framtagandet av kommunala biblioteksplaner.

Regional biblioteksplan 2021-2024Lyssna med Insipio PDF Reader

Styrdokument inom prioritering 5: Västerbotten – en hälsofrämjande region

 

Styrdokument inom prioritering 6: Västerbotten – en region rik på kompetenser

 

Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Anna Norin Strateg Analys
E-post
anna.norin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-396 57 03