Genomförda projekt

AC Hållbar export 2015-2018

Region Västerbotten Turisms övergripande fokusområde är att verka för en hållbar tillväxt hos besöksnäringen i Västerbotten. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart.

I projektet AC Hållbar export 2015 - 2018 var detta huvudfokus. Arbetsprocessen som påbörjades i projektet övergår nu i den ordinarie verksamheten. Projektet EU-finansierades genom den regionala strukturfonden samt genom Region Västerbotten.

Målet med projektet var att Västerbottens destinationer skulle samverka föredömligt, att de skulle öka sin exportkompetens och sin förmåga att arbeta med hållbar turism. Detta skulle bidra till att andelen och antalet internationella besökare ökar till regionen.

Upplevelsecenter 2018-2020 

Naturbaserad turism i Västerbotten har naturgivna förutsättningar att bli en nationell och internationell framgång. Det man brottas med är strukturella och demografiska utmaningar som inte går att lösa med samma metoder som man använder i mer tätbefolkade delar av landet. Skillnaderna och utmaningarna är glesbygdsrelaterade.

Region Västerbotten Turism har analyserat hur destinationsbolag och turismföretag ska kunna bli en integrerad del av den hållbara utveckling som världen, Sverige och regionen tagit på sig ett ansvar för. Vi har genom att använda FN-initierade metoder för hållbar utveckling analyserat styrkor och svagheter i regionen. I projektet AC Hållbar Export (2015-2018) tog vi fram åtgärdsprogram för att stärka hållbarheten hos företag och destinationsbolag; vi har identifierat brister i samordning, ansvar och genomförande av viktiga hållbarhetsåtgärder; vi har tagit fram förslag på hur dessa brister åtgärdas så att turismen kan sammanflätas med övriga samhället till ömsesidig nytta. Utveckling för besöksnäringen i Västerbotten - en kraftsamling för ökad konkurrenskraft hos turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång även på exportmarknader.
 
Målet med projektet var att kraftsamla hållbar utveckling på ett antal platser i Västerbotten där boende, mat, upplevelser och tillgänglighet möter den internationella gästens krav – och där gästen får ta del av den västerbottniska kulturen, naturen, livsstilen och värdskapet. 
Utifrån detta projekt växte det vi kallar Västerbotten Experience fram och som nu är en del av kärnverksamheten.
Annika Sandström Regionturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08