Genomförda projekt

Här samlar vi de projekt som avslutats där Region Västerbotten Turism varit medverkande eller initiativtagande.

Nationellt ramverk för vandringsleder 2019-2022

Region Västerbotten Turism ingick i projektet ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” där syftet var att utarbeta ett gemensamt ramverk för kvalitetssäkrade och hållbara vandringsleder.

Projektägare för ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” var Tourism in Skåne och projektledare var Visit Dalarna. I projektorganisationen ingick Visit Värmland, Region Västerbotten Turism och Linköpings stift. 

Som underlag i det nationella projektet ingick ett material som utarbetats i en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten Turism (RVT), Länsstyrelsen Västerbotten, Visit Umeå och Visit Hemavan Tärnaby.

Det nationella projektet förväntas underlätta det regionala och kommunala arbetet att hitta ansvarsfördelning och säkra modeller för långsiktig finansiering för utveckling och drift av vandringsleder. Det ökar också förutsättningar för besöksnäringen i ett regionalt perspektiv att långsiktigt arbeta med insatser för hållbar paketering och konceptutveckling av vandringsturism.

Läs mer om projektet och ta del av verktygslådan på Tourism in Skånes hemsida

Digitala steget 2019-2022


Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. Nu har även besöksnäringen i Västerbotten tagit det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen. Det har skett genom projektet Det digitala steget 2019-2022.

Projektet Det digitala steget riktade sig till alla besöksnäringsföretag som ville höja sin digitala kunskap och närvaro. De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som vi sett under flera år, har vi kraftsamlat resurser och erbjudit besöksnäringen i Västerbotten att ta det digitala steget.

Se resultatfilm

 

Upplevelsecenter 2018-2020 

Naturbaserad turism i Västerbotten har naturgivna förutsättningar att bli en nationell och internationell framgång. Det man brottas med är strukturella och demografiska utmaningar som inte går att lösa med samma metoder som man använder i mer tätbefolkade delar av landet. Skillnaderna och utmaningarna är glesbygdsrelaterade.

Region Västerbotten Turism har analyserat hur destinationsbolag och turismföretag ska kunna bli en integrerad del av den hållbara utveckling som världen, Sverige och regionen tagit på sig ett ansvar för. Vi har genom att använda FN-initierade metoder för hållbar utveckling analyserat styrkor och svagheter i regionen. I projektet AC Hållbar Export (2015-2018) tog vi fram åtgärdsprogram för att stärka hållbarheten hos företag och destinationsbolag; vi har identifierat brister i samordning, ansvar och genomförande av viktiga hållbarhetsåtgärder; vi har tagit fram förslag på hur dessa brister åtgärdas så att turismen kan sammanflätas med övriga samhället till ömsesidig nytta. Utveckling för besöksnäringen i Västerbotten - en kraftsamling för ökad konkurrenskraft hos turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång även på exportmarknader.
 
Målet med projektet var att kraftsamla hållbar utveckling på ett antal platser i Västerbotten där boende, mat, upplevelser och tillgänglighet möter den internationella gästens krav – och där gästen får ta del av den västerbottniska kulturen, naturen, livsstilen och värdskapet. 
Utifrån detta projekt växte det vi kallar Västerbotten Experience fram och som nu är en del av kärnverksamheten.
 

AC Hållbar export 2015-2018

Region Västerbotten Turisms övergripande fokusområde är att verka för en hållbar tillväxt hos besöksnäringen i Västerbotten. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart.

I projektet AC Hållbar export 2015 - 2018 var detta huvudfokus. Arbetsprocessen som påbörjades i projektet övergår nu i den ordinarie verksamheten. Projektet EU-finansierades genom den regionala strukturfonden samt genom Region Västerbotten.

Målet med projektet var att Västerbottens destinationer skulle samverka föredömligt, att de skulle öka sin exportkompetens och sin förmåga att arbeta med hållbar turism. Detta skulle bidra till att andelen och antalet internationella besökare ökar till regionen.

Annika Sandström Regionturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08