Praktik och examensarbete i regionen

Vill du ha ett arbete som är stimulerande och gör skillnad kan en praktik eller ett examensarbete i regionen vara ett första steg! Vi erbjuder inflytande, arbetsglädje, stolthet och engagemang.

En person sitter och arbetar vid en dator, två andra personer står bakom och tittar på.

HR-staben

Inom HR-området finns många områden att fördjupa sig inom. Hos oss kan du inrikta dig på; arbetssätt, rekrytering, organisationsutveckling, kompetensutveckling/ledar- och medarbetaruteckling, hälsofrämjande arbetssätt, rehabilitering och kvalificerat planerings- och utredningsarbete inom strategisk HR.

Exempel på examensarbeten:

  • Hur bör man som en stor organisation arbeta med lönekriterier – en omvärldsanalys.
  • Bilden av jobb- och karriärmöjligheter inom offentlig sektor. Hur uppfattas vi i andras ögon?
  • Hur får man chefer att omvandla kunskap till handling (transfer mellan utbildning och handling)

Vi välkomnar även egna förslag på examensarbeten.

Kontakt

Hans-Åke Widmark, HR-strateg.
hansake.vidmark@regionvasterbotten.se

Sara Bäckmark, enhetschef, HR-verksamhetsstöd.
sara.backmark@regionvasterbotten.se


Ekonomistaben

Staben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor. Controller har en central roll i verksamheternas ledningsprocesser. Arbetar strukturerat proaktivt och verksamhetsnära för att skapa mervärden och bidra till ekonomi i balans för att regionens vision och mål nås. Det här är ett arbete som är stimulerande och gör skillnad.

Exempel på examensarbeten:

  • Ny kommunal redovisningslag 2019
    • Effekter och konsekvenser för offentlig sektor.
  • Controller i offentlig sektor vs. Näringslivet
    • En jämförelse utifrån valda aspekter och faktorer

Vi välkomnar även egna förslag på examensarbeten.

Vi erbjuder även praktikplatser inom ekonomistaben.

Kontakt

Barbro Johansson, controller.
barbro.johansson@regionvasterbotten.se


Informatik

Vi är en av länets största IT-arbetsgivare och ansvarar för drift, service, förvaltning och utveckling. Våra drygt 110 medarbetare finns på tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Inom enheten används ITIL version 3 som processverktyg, projektmodellen PROJEKTiL och en systemförvaltningsmodell som bygger på PM3.

Vi erbjuder både examensarbeten och praktik.

Kontakt

Sofia Wixner Lundgren, avdelningschef projekt och utveckling.
090-785 40 98, 076-784 31 23
sofia.wixner.lundgren@regionvasterbotten.se

Urban Helmersson, avdelningschef infrastruktur och service.
090-785 41 27, 070-535 26 68
urban.helmersson@regionvasterbotten.se


Revisionskontoret

Revisionskontoret är en liten enhet med ett stort uppdrag. Vi är fem anställda som arbetar på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer med att granska regionens verksamheter så att våra skattepengar används på bästa sätt.

Vi erbjuder både examensarbeten och praktik.

Kontakt

Eva Moe, certifierad kommunal revisor.
eva.moe@regionvasterbotten.se

Richard Norberg, revisionsdirektör.
richard.norberg@regionvasterbotten.se


Kommunikationsstaben

Vår roll är att stötta organisationens kommunikation internt och externt, utveckla övergripande och gemensamma kommunikationskanaler, stärka och utveckla regionens varumärke samt verka för tydlighet och igenkänning utifrån regionens grafiska profil.

Hos oss arbetar ett 20-tal med allt från pressfrågor, kommunikationsplanering, varumärke, kampanjer, events, sociala medier, intern och extern kommunikation, nyhetsproduktion, intranät och webb till grafisk formgivning och produktion.

Är du intresserad av att göra praktik eller skriva examensarbete hos oss?

Kontakt

Malin Åberg, kommunikationsdirektör.
malin.aberg@regionvasterbotten.se


Ledningsstaben

Vi tar initiativ till, driver och följer regionens utveckling inom en rad olika områden som exempelvis förbättringsarbeten, folkhälsa, patientsäkerhet, jämlik och jämställd vård, omvårdnad, patientsäkerhet. Här arbetar vi också med att beställa hälsoval och kollektivtrafik.

Staben ansvara även för administration och beredning av ärenden inför beslut i de politiska organen. Vi bistår med kvalificerade planerings-, utrednings och analysuppdrag och samordnar frågor inom vårdgaranti och väntetider.

I staben finns chefläkarfuntionen, Läkemedelscentrum samt Smittskyddsenheten. Det övergripande ansvaret för kris- och beredskapsplanering finns också här.

Ledningsstaben erbjuder praktik och möjlighet att skriva examensarbeten hos oss.

Kontakt

Margit Håkansson, stabsdirektör.
Margit.hakansson@regionvasterbotten.se