AT på Skellefteå sjukhus

Skellefteå sjukhus servar drygt 76 000 invånare från Skellefteå och Norsjö kommuner. Sjukhuset, med 14 kliniker och primärvårdens tolv hälsocentraler, har cirka 1 600 medarbetare. I verksamheten pågår ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete.

Två gånger per år tillsätts AT-tjänster med 18 månaders tjänstgöringstid. Vårt blockupplägg innefattar obligatoriska placeringar med möjlighet till önskemål om placering inom blocken.

På sjukhuset finns delar av länsklinikerna barn- och ungdomspsykiatri, ögon, ÖNH, röntgen samt en kvinnoklinik med förlossningsavdelning och BB, psykogeriatrisk avdelning, hemsjukvård och rehabcentrum.

Jourtjänstgöring

På Medicinkliniken deltar du i ett joursystem som innebär dels dagjour på akuten samt en jourvecka med tre kvällsjourer fram till kl 24:00. På Kirurg- och Ortopedkliniken arbetar du förutom dagjour istället tre journätter under nattjourveckorna. Dessutom jobbar du vissa helgpass som delas lika mellan klinikens läkare. Jourtjänstgöring ingår också på barnkliniken, psykiatrin och under placeringen på hälsocentral.

Utbildning och kompetensutveckling

AT och BT inleds med två veckors introduktion. Första veckan ägnas åt information från sjukhusklinikernas och primärvårdens AT-ansvariga, journalsystem, A-HLR, gipskurs, administrativa rutiner och ni får lära känna röntgen, sjukhuskyrkan, vårdhygien, Barnkliniken m.fl.

Andra veckan har fokus på akutsjukvård och innehåller två dagar föreläsningar samt tre dagar scenarioövningar i grupp i akutrumsmiljö med medicinska och kirurgiska fall.

Under terminerna ordnas utbildningsdagar en gång i månaden enligt ett årshjul för att täcka in de punkter i målbeskrivningen som inte säkert går att tillgodogöra sig genom klinisk tjänstgöring. Under de kliniska placeringarna ges också AT- och BT-utbildning en gång per vecka eller varannan vecka av klinikernas egna läkare.

Innan din primärvårdsplacering får du en tvådagars introduktionsutbildning samt en två dagar lång utbildning i undersökningsteknik och behandling av rörelseapparaten. En gång per år inbjuder Regionens primärvård till en utbildningsdag.

 Du har även en utbildningspott på 15000 kr till att söka en extern kurs.

Handledning

Erfarna kollegor handleder dig i samband med att du tar hand om patienter på akutmottagning, mottagning och avdelning. På varje placering har du en personlig handledare. 

AT-läkarna har en egen studierektor som bevakar utbildning, handledning, målbeskrivning med mera.

Maria Sörling Burén HR-konsult, Skellefteå
E-post
maria.sorling.buren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-2633460
Cecilia Johansson AT-studierektor
E-post
cecilia.johansson@regionvasterbotten.se