BT-läkare

Bastjänstgöring (BT) är en tjänstgöringsform för legitimerade läkare som började gälla 1 juli 2021. BT innebär 6-12 månaders tjänstgöring och är en klinisk introduktion inför specialisttjänstgöring (ST).

I Region Västerbotten har vi valt att annonsera BT i första hand som visstidsanställd central BT.  Annonsering två gånger per år, i februari och september.

BT är en målstyrd utbildning och tidsbegränsad anställning på 12 månaders heltidsarbete med minimitid på 6 månader. Det finns en övergripande organisation inom FoUI för bastjänstgöring vilket säkrar tillgång till placeringar och de kvalitetskrav på innehåll, kompetensbedömning, handledning och utbildningsaktiviteter som ställs.

Upplägg

Tjänstgöringen är fördelad på tre till fyra placeringar inom psykiatri, akut sjukvård och primärvård och fördelningen kommer att individanpassas men även se olika ut på våra tre sjukhus i länet. BT inleds med två veckor introduktion tillsammans med AT-läkare på den ort där BT-läkaren är anställd. A-HLR, akutmedicinsk kurs, patientsäkerhet, vårdhygien, försäkringsmedicin, lagar och förordningar, psykiatri, läkemedel, utbildning i journal och läkemedelssystem. 

Under tjänstgöringstiden varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är länsgemensamma medan andra ordnas lokalt på respektive sjukhus. Utbildning och introduktion är anpassad efter målbeskrivning för BT.

Handledning

Alla som genomgår BT inom Region Västerbotten får en utsedd personlig handledare på samtliga tjänstgöringar samt en ansvarig huvudhandledare under hela bastjänstgöringen.

Examinering

Examination sker genom kontinuerliga bedömningar med bedömningsverktyg som även används inom specialisttjänstgöringen samt sammantagna bedömningar som görs vid varje tjänstgöringsavsnitt avslut. En slutlig bedömning görs av huvudhandledare och en extern bedömare där de kontinuerliga och sammantagna genomförda bedömningarna samlas in och därefter ansöker BT-läkaren hos Socialstyrelsen om uppnådd baskompetens.

Ellinor Bergdahl AT-BT-chef
E-post
ellinor.bergdahl@regionvasterbotten.se
Mobil
076-1134303
Maria Sörling Burén HR-konsult, Skellefteå
E-post
maria.sorling.buren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-2633460
Karin Forsén HR-konsult, Umeå
E-post
karin.forsen@regionvasterbotten.se
Mobil
070-673 37 12
Linnea Sundin HR-partner, Lycksele
E-post
linnea.sundin@regionvasterbotten.se
Mobil
076-119 77 31