Arbets- och beteendemedicinskt centrum

Vill du hjälpa folk att inte bli sjuka av arbete, miljö eller livsstil? På Arbets- och beteendemedicinskt centrum är det huvuduppdraget. Vi är också en certifierad hälsofrämjande arbetsplats.

Vår uppgift är att förebygga, bedöma, utreda och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. Verksamheten är ett kompetenscentrum, och vi bedriver forskning och undervisning främst tillsammans med Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Fyra avdelningar

Här arbetar omkring 60 medarbetare vid fyra avdelningar: arbets- och miljömedicin, beteendemedicin, livsmedicin och stressrehabilitering. Inom arbets- och miljömedicin utreder, bedömer och förebygger vi ohälsa som har att göra med arbete och omgivningsmiljö. Vid beteendemedicin erbjuder vi intensiv livsstilsbehandling till patienter med övervikt/fetma och hög risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Livsmedicin är en forsknings- och utbildningsenhet som stödjer och bedriver forskning, innovations- och utvecklingsarbete inom området hälsa i arbete, miljö och livsstil med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. På stressrehabiliteringen tar vi emot patienter med stressrelaterad ohälsa för bedömning och multimodal rehabilitering.

Vi prioriterar vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete. Våra avdelningar är certifierade hälsofrämjande arbetsplatser enligt Region Västerbottens definition. Det innebär att vi inriktar oss på god hälsa, på att förebygga ohälsa och stödja rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Här arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team med exempelvis läkare, psykologer, fysioterapeuter/belastningsergonomer, rehabkoordinatorer, yrkes- och miljöhygieniker, dietister, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi har en hög akademisk kompetens med många disputerade medarbetare. Det finns ofta möjlighet att medverka i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och vi ser samverkan med universitetet som en självklar del av vår verksamhet.

Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Sara Bäckmark Enhetschef, HR-staben
E-post
sara.backmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-079 73 94