Fastighetsutveckling på Skellefteå lasarett

Skellefteå växer. Det ställer nya krav på sjukvården och de lokaler där verksamheten bedrivs. Nu och under de kommande åren sker stora satsningar för att göra Skellefteå lasarett till ett modernt sjukhus som kan möta framtidens behov. Det innefattar bland annat en helt ny vårdbyggnad och anslutning till Norrbotniabanan. Följ arbetet här - vi uppdaterar kontinuerligt.

Fastighetsfrågor och kompetensförsörjning viktigt för utvecklingen av vården i Skellefteå

Under onsdagen var representanter från regionens tjänstemannaledning i Skellefteå för två dialogmöten med medarbetarna om lokalsituationen, arbetsmiljön och kompetensförsörjningsfrågor.

Det är andra gången för hösten som ledningen är i Skellefteå för dialog med medarbetarna. Lasarettet har ålderstigna lokaler som inte möter behoven i dagens hälso- och sjukvård och flera händelser kopplade till inomhusmiljön har gjort läget pressat.

– För några veckor sedan drabbades till exempel en vårdavdelning av vattenskador vilket tillfälligt påverkade tillgången på vårdplatser på hela sjukhuset. Det pågår byggarbeten och renoveringar som gör att verksamheter behövt flytta till tillfälliga lokaler. Detta kostar på och är slitsamt för medarbetarna och verksamheten. Samtidigt ser framtiden mycket positiv ut här i Skellefteå med stora investeringar i lasarettet och vi ser även små ljusningar på rekryteringssidan. Det kan vi bygga vidare på, säger närsjukvårdsområdeschef Camilla Andersson.

Dialog med medarbetare och chefer
– Det är en tuff situation i Skellefteå just nu och det är vi från ledningshåll mycket väl medvetna om. Vi gör allt vi kan för att stötta upp och ser dialogen med berörda chefer och medarbetare som mycket viktig. Lokalfrågan är en nyckelfaktor för att vi ska kunna komma vidare, skapa bättre förutsättningar för verksamheten och att möta framtidens vård, säger regiondirektör Tommy Svensson.

När man tittar på Region Västerbottens investeringsplan för fastighetsområdet fram till 2026 så är Skellefteå i huvudfokus.

– Målbilden för Skellefteå och lasarettet är tydlig. Nu ökar vi investeringarna från 800 kr/kvm till 2700 kr/ kvm. Fram till 2026 ligger den totala beslutade investeringsramen på drygt 800 miljoner kronor och blickar vi ännu längre fram, till 2032, planeras investeringar på 2,3 miljarder i Skellefteå, säger Tommy Svensson.

 

Långsiktig planering
– Region Västerbotten har ett eftersatt underhåll och vi behöver prioritera bland alla stora byggnadsprojekt och behov. Vi gör och har gjort flera saker i Skellefteå på fastighetsområdet de senaste åren. Under 2021 har vi till exempel investerat 120 miljoner kronor och renoverat bland annat tak och olika försörjningssystem i delar av byggnaderna, säger fastighetschef Ulf Widmark.

I planen fram till 2026 beskrivs de olika etapperna för byggprojekten. Det handlar dels om att riva de äldre delarna av lasarettet för att ge plats åt en ny sjukhusbyggnad, dels att det även ligger ännu en sjukhusbyggnad i den långsiktiga planen som sträcker sig fram till 2032.

– Rivningen av de gamla lasarettsdelarna planeras till inledningen av 2023 och den första nya vårdbyggnaden kan då stå klar under 2026. Förutsättningen är att politiken fattar alla delbeslut kring investeringarna. Det kommer att ta några år innan vi nått hela vägen. Det är viktigt att vi i en sådan här omfattande förändring hittar bra arbetssätt under ombyggnationerna för att inte påverkan på verksamheten ska bli för stor. Vi behöver arbeta nära verksamheten och vara lyhörda, säger Ulf Widmark.

Kompetensförsörjning i en växande stad
Samtidigt finns utmaningar kring rekrytering och att möta bemanningsbehoven i en stad som är i kraftig expansion. Industri- och företagsetableringar i Skellefteåområdet ökar konkurrensen om arbetskraft och kompetenser. Här är det viktigt att regionen kan stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare.

– Det finns utmaningar och är svårt att rekrytera personal inom vissa personalgrupper, inte minst sjuksköterskor och allmänläkare inom primärvården. Det är en gemensam utmaning för hela sjukvårdssverige. Vi ser samtidigt möjligheterna med den expansion Skellefteå står inför och att intresset för att leva och bo i norr har ökat de senaste åren. Regionen behöver öka sin attraktionskraft och visa på att vi är en trygg arbetsgivare som erbjuder värdeskapande arbetsuppgifter och även flera utvecklings- och karriärmöjligheter, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Samarbete med andra aktörer viktigt
En nyckelfaktor för kompetensförsörjningen är att regionen kan behålla sina medarbetare och utveckla kompetenser och erbjuda en god arbetsmiljö. I Skellefteå pågår också flera aktiviteter för att attrahera och rekrytera personal. Ett exempel och är samarbetet med universitet, kommun och företag.

– Vi samarbetar med företag i Skellefteå om par-rekrytering och en aktiv dialog med kommun och andra lokala aktörer kring rekryteringsfrågor. Vi har också ett gott samarbete med Umeå universitet kring vårdutbildningar och hur vi kan möta kompetensförsörjningsbehoven över tid, säger Kia Ronnhed.