Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är tydligt kopplat till livsvillkor vilket är ett område där många samhällsaktörer har viktiga roller. Regionen arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet. Våldsförebyggande arbete och suicidprevention är andra viktiga områden inom området psykisk hälsa.

Hjälp och stöd om psykisk hälsa

Barn och unga

Salut-satsningen är en hälsosatsning för barn och unga i Västerbotten. "Trygga och goda uppväxtvillkor" är ett av de insatsområden som ingår i satsningen.

En metod som används inom barn- och mödrahälsovården är "Vägledande samspel", ICDP, vilket är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn.

En enkät för att fånga upp treåringars socialemotionella hälsa används också i länet.

För de äldre barnen är förskolan och skolan den arena Salut-satsningen vänder sig till. Just nu testas YAM, Youth Aware of Mental health, ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga.

Salut-satsningen

Livsviktigt snack - föreläsning

Är du en förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet? Välkommen på Region Västerbottens digitala föreläsning i samarbete med Suicide Zero där du får kunskap om, och verktyg för, hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Barn som kan prata om känslor mår bättre.

Du kan välja mellan två datum och tider: onsdag 15 maj klockan 19.30–20.50, eller torsdag 30 maj klockan 12.00–13.20. Ingen förkunskap eller anmälan krävs, bara att du har Teams-appen installerad på din dator eller mobil.

Föreläsning 15 maj

Om föreläsningen den 15 maj 

Teamslänk till föreläsning

Föreläsning 30 maj

Om föreläsningen den 30 maj

Teamslänk till föreläsning 

Barnrättsombud, sorgegrupper och stöd till barn med svårt sjuka föräldrar

Inom Region Västerbotten finns det cirka 200 barnrättsombud. De ska särskilt bevaka att ens verksamhet arbetar enligt barnkonventionen och lagstiftning rörande barns rättigheter. En del av detta område kan handla om att uppmärksamma barns behov när någon i familjen blir svårt sjuk, skadad eller avlider.

I Västerbotten finns också "Familj och sorg" en gruppverksamhet som vänder sig till barn, unga och deras familjer som mist en nära anhörig.

Familj och sorg

Inom regionen används också metoderna ”Beardslees familjeintervention” och ”Föra barnen på tal”. Metoderna används för att stötta familjer där någon vuxen är svårt sjuk och fokuserar på barnen behov av information och stöd.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Arbetet med suicidprevention bedrivs inom flera olika regionsverksamheter. Regionen samverkar också med lokala och regionala aktörer i projekt och satsningar som rör suicidprevention i Västerbotten. För personal som möter suicidnärapersoner anordnas utbildningar.

Våga fråga - digitala utbildningar och föreläsningar 

Våga fråga och Våga fråga Äldre är utbildningar som ger kunskap och verktyg om hur du kan prata om psykisk ohälsa och självmord. Utbildningarna anordnas i samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten. 

Utbildningarna är 2 timmar och inkluderar samtalsövningar där du konkret får lära dig samtalsteknik kring hur man kan prata om psykisk ohälsa, självmord och självmordstankar. Inga förkunskaper krävs. Max 20 deltagare.  

Våga fråga 

"Våga fråga" går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att prata om hur vi mår gär det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. 

Läs mer om Våga fråga och anmälan.  

Våga fråga Äldre 

I ”Våga fråga Äldre" får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att en äldre person har det svårt. Utbildningen går igenom åldrandets utmaningar, fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. 

Läs mer om Våga fråga äldre

Våld i nära relationer

Region Västerbotten arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld i nära relationer. Det finns vårdprogram/riktlinjer och rutiner som stöd i arbetet. Utbildning inom området erbjuds regelbundet till personal.

Mer om regionens arbete mot våld i nära relationer

Psykeveckan

Varje år under vecka 45 genomförs Psykeveckan, en uppmärksamhetsvecka om psykisk ohälsa, på olika platser i länet. Syftet med veckan är att med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa. 

Psykeveckan Umeå

Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang vill vi öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa. Arrangemangen är ett samarbete mellan civilsamhället, Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten.

Information finns också på Psykeveckans arrangemang på Facebook. 

Emma Wasara Hälsoutvecklare, psykolog
E-post
emma.wasara@regionvasterbotten.se
Telefon
070-205 95 41