HLT och Kontaktcenter barn och unga

I Västerbotten är ingången till en vårdkontakt för barn och unga med psykisk ohälsa Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Barn och unga som är i behov av samverkande insatser får kontakt med vården genom HLT. Här finns information om hur HLT och Kontaktcenter förhåller sig till varandra och riktar sig främst till BVC, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård samt hälsocentraler/sjukstugor i Västerbotten.

Alla barn i Västerbotten ska få en likvärdig screening och bedömning vid första kontakt med vården när det gäller psykisk ohälsa. När ett barn får kontakt med vården genom HLT genomförs detta av Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård för barn 0-5 år och av hälsocentral/sjukstuga för barn 6-17 år. Det digitala screeningsformuläret BCFPI (Brief child and family phone interview) som finns i Blåappen används vid första bedömning i hälso- och sjukvården för barn 3 tom 17 år vid psykisk ohälsa. Licens för Blåappen finns hos Kontaktcenter barn och unga vilket innebär att de hjälper till med att skicka ut screeningen digitalt för barn 3-17 år som får kontakt med vården genom HLT. Kontaktcentret bistår även med en sammanfattning av resultatet av screeningen i Kontaktcentrets journal. Resultaten av screeningen ringar in svårighetsområden hos barnet, barnets funktionsnivå, riskfaktorer, om barnet bevittnat eller varit utsatt för våld eller andra traumatiska händelser. För barn 0-2 år består bedömningen av ett frågebatteri som ringar in svårighetsområden hos barnet, riskfaktorer, om barnet bevittnat eller varit utsatt för våld eller andra traumatiska händelser. Resultat av screeningen används som ett underlag för fortsatt bedömning eller för att avgöra vilka insatser som bäst motsvarar barnets och familjens behov. Alla enheter i primärvården har läsbehörighet i Blåappen samt i Kontaktcentrets journal och kan därmed ta del av svaren samt resultaten. För att screeningen ska genomföras ska medarbetaren i HLT från hälso- och sjukvården följa denna rutin.

Om ett barn/familj är i behov av samverkande insatser mellan förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvårdens första linje ska detta initieras i HLT. Om ett barn endast är i behov av en vårdkontakt ska vårdnadshavare/ungdom ringa Kontaktcenter barn och unga via 1177 och knappval 2. Skola eller socialtjänst kan också skriva remiss för enbart vårdkontakt, läs mer om detta i ” SAMSSS - samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa hos barn och unga”.  

Enligt HLT-modellen kan varje verksamhet som deltar i HLT initiera ett barn till samverkan efter samtycke från vårdnadshavare. Om ärendet initieras av annan verksamhet än hälso- och sjukvården och det beslutas på SIP att hälso- och sjukvården ska erbjuda en kontakt med familjen så är vårdkontakten inledd och den medarbetaren som deltar på SIP ansvarar för att boka en tid för besök till sin mottagning och se till att en likvärdig bred screening och bedömning av svårigheterna genomförs efter SIP. Medarbetaren som träffar familjen vid vårdbesöket väger samman information från SIP mötet dvs det som framkommit av förskola/skola, socialtjänst och ungdom/vårdnadshavare samt resultatet av screeningsformuläret BCFPI (för barn 3-17 år) i sin bedömning för fortsatta insatser. Om beslutet på SIP är att enbart BVC ska ha den fortsatta vårdkontakten med familjen görs ej den breda screeningen som beskrivs ovan med BCFPI. BVC fortsätter i dessa fall att ge stöd i samverkan enligt det utökade Barnhälsovårdsprogrammet.

Barn 0-5 år

Om barnet är 0-2 år och vårdnadshavare ska erbjudas tid till mödra- och barnhälsovårdspsykolog bokar hen tiden till sin mottagning och förmedlar tiden till vårdnadshavaren. Vid första besöket görs en bedömning av svårighetsområden (särskilt frågebatteri finns) samt vilka insatser som bäst motsvarar barnets och familjens behov. Om barnet är 3-5 år och vårdnadshavare ska erbjudas tid till mödra- och barnhälsovårdspsykolog bokar hen tiden till sin mottagning och informerar föräldrarna om att de kommer att få ett sms med en länk till ett digitalt frågeformulär att besvara innan första besöket. När vårdnadshavarna besvarat frågorna finns svaren, resultaten och en sammanfattning av detta att läsa i Blåappen samt i barnets journal på Kontaktcentret. För att skicka ut de digitala frågorna kontaktar medarbetaren från Mödra- och barnhälsovården Kontaktcenter barn och unga som hjälper till med detta, följ anvisningarna under rubrik ”Steg för steg”. Vid första besöket på mottagningen används informationen från SIP mötet samt resultaten från screeningen som ett underlag för fortsatt bedömning och för att avgöra vilka insatser som bäst motsvarar barnets och familjens behov.

Barn/ungdom 6-17år

Om barnet/ungdomen är 6-17 år och ska erbjudas tid till hälsocentral/sjukstuga bokar medarbetaren från hälso- och sjukvården tid till sin mottagning och förmedlar tiden till ungdomen/vårdnadshavaren. Medarbetaren informerar om att de kommer att få ett sms med en länk till ett digitalt frågeformulär att besvara innan första besöket. När formuläret är besvarat finns svaren, resultaten och en sammanfattning av detta att läsa i Blåappen samt i barnets journal på Kontaktcentret. För att skicka ut de digitala frågorna inför besöket kontaktar medarbetaren från Hälsocentralen/sjukstugan Kontaktcenter barn och unga som hjälper till med detta, följ anvisningarna under rubrik ”Steg för steg”. Vid första besöket på mottagningen används informationen från SIP mötet samt resultaten från screeningen som ett underlag för fortsatt bedömning och för att avgöra vilka insatser som bäst motsvarar barnets och familjens behov.

Steg för steg

Efter genomfört SIP möte där beslut har fattats om att ett barn eller ungdom ska erbjudas kontakt med Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (0-5 år) eller hälsocentral/sjukstuga (6-17 år) ska medarbetaren:

 1. Dokumentera SIP mötet i barnets journal. Använd den samordnade individuella plan som upprättats under mötet som stöd för att få med alla uppgifter om barnets svårigheter, vilka insatser som prövats/pågår, planerade insatser, beslut, tid för uppföljning etc.
 1. Boka tid för första besök på sin mottagning och förmedla tiden till ungdom/vårdnadshavaren. Vid behov av tolk bokas denna av medarbetaren till första besöket. Vid tolkbehov hoppar du över nedanstående punkter 3-6 eftersom screeningsformuläret BCFPI inte finns översatt i olika språk.
 2. För barn 3-17 år ska medarbetaren informera ungdomen/vårdnadshavaren att:
  • de kommer att få ett sms med ett digitalt formulär (BCFPI Brief child and family phone interview) skickat till sig från Blåappen för att svara på frågor rörande sitt barn inför besöket
  • du kommer att ta del av resultatet från skattningen och att den är en del i bedömningen av barnets mående samt att du kommer att återge resultatet vid första besöket.
  • inhämta eller försäkra dig om att du har aktuella mobiltelefonnummer till ungdomen/vårdnadshavarna för att digitala formuläret BCFPI ska hamna rätt. Tillgång till mobiltelefonnummer och smartphone eller mobiltelefonnummer och dator behöver finnas.
  • inhämta vårdnadshavarnas personnummer vilket behövs när de registreras i Blåappen av Kontaktcentret.
 1. Ta kontakt med Kontaktcenter barn och unga genom att ringa 090-785 07 44. Meddela behovet av att sms med digital länk för BCFPI skickas ut till ungdom/vårdnadshavare och att det gäller ett HLT ärende. Ha till hands barnets och vårdnadshavarnas personnummer samt mobiltelefonnummer till den/de som ska svara på frågorna.
 1. Kontaktcentret skickar ut BCPFI via sms för ifyllande och sammanfattar resultatet i barnets journal på Kontaktcentret. Kontaktcentret gör ingen sammanvägd bedömning, den görs av den medarbetare som möter familjen på första besöket på mottagningen.
 1. Inför första besöket tar medarbetaren del av sammanfattning av screeningsresultatet i patientens journal på Kontaktcentret samt ungdomens/vårdnadshavares svar och resultat av BCFPI via Blåappen.
 1. Resultat av BCFPI tillsammans med den information som framkommit på SIP av ungdom/vårdnadshavare samt förskola/skola och socialtjänst samt information som framkommer vid första besöket på mottagningen vägs samman i en bedömning som ligger till grund för planering av fortsatta insatser.
 1. Planerade insatser genomförs och följs upp.
 1. Remiss till specialistnivå kan bli aktuellt om funktionsnivå och den sammanvägda bedömningen av symtomområden och svårighetsgrad indikerar detta eller om barnets mående försämras i ett senare skede. ”Vägledning för bedömning av vårdnivå Primärvård - BUP” som finns på regionens intranät ska användas som stöd för att avgöra detta.

Dokumentation för hälso- och sjukvården vid HLT

När vårdnadshavare samtyckt till HLT enligt särskild samtyckesblankett för HLT är vårdkontakt initierad. Det innebär att du får öppna och läsa i barnets journal. För att dela den information som finns i vården med förskola/skola och/eller socialtjänst behöver du inhämta samtycke av vårdnadshavare för att få bryta sekretessen. Särskild samtyckesblankett finns för HLT och var och en verksamhet som ska dela information om barnet behöver ha samtycke av vårdnadshavare för detta. Du dokumenterar samtycke, HLT möte samt SIP möte i barnets journal. Det är viktigt att dokumentera vilka beslut som fattats under mötena.

Exempel på beslut på HLT möte kan vara:

- Samverkan ska inledas mellan förskola och hälso- och sjukvård. Föräldrar kallas till samverkansmöte (SIP) samt datum”.

- Samverkan ska inledas mellan förskola och socialtjänst och ingen vårdkontakt inleds därmed.

- Beslut i HLT att samverkan ej ska erbjudas. Fortsatta insatser i förskolan planeras. Förskolan återkopplar beslut till vårdnadshavare.

Exempel på beslut på SIP möte kan vara:

- Samverkan inleds mellan förskola, primärvård och socialtjänst. Vårdnadshavarna tackar ja till kontakt med barnhälsovårdspsykolog samt kontakt med socialtjänsten. Undertecknad kallar vårdnadshavare till ett första besök för fördjupad bedömning och planering av insatser. Ombesörjer att digitalt frågeformulär skickas till vårdnadshavare att besvara inför besök. Uppföljande SIP planeras till 202x-xx-xx på förskolan.