SAMSSS - Samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Västerbottens kommuner och Region Västerbotten har i samverkan arbetat fram en rutin som syftar till att barn och unga med psykisk ohälsa ska få insatser på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid. Det betyder anpassade insatser efter specifika behov, att hjälpen kommer på plats och är utformad och planerad tillsammans med barn, unga och vårdnadshavare på ett enkelt och tydligt sätt. Denna samverkansrutin avser barn och unga 6-17 år med psykisk ohälsa och ska vara ett stöd för dig som personal inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård hur du ska gå tillväga för att aktualisera ett barn med psykisk ohälsa till hälso- och sjukvården.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Exempel på psykisk ohälsa kan vara barn och unga som är nedstämda, deprimerade, har ångest, upplevt trauma, ätstörning, har självskadebeteende, tvång, tics, könsdysfori, psykos, tänker och kommunicerar annorlunda samt har svårt att reglera uppmärksamhet och impulser. 

Samverkan

För många barn med psykisk ohälsa krävs samordnade insatser från skolan, hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten, för att barn ska få rätt hjälp på ett sammanhållet sätt. För barn i behov av tidiga samordnade insatser finns samverkansformen HLT, Hälsa Lärande och Trygghet. HLT är en samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst.
Läs mer om HLT:
HLT-hälsa, lärande och trygghet

När barn är i behov av mer omfattande insatser kan samverkan bland annat initieras genom SIP – samordnad individuell plan.
Läs mer om SIP:
SIP för barn och unga

Kunskapsstyrning/ Nationella vård- och insatsprogram

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Vård- och insatsprogrammen tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av Nationellt programområde för psykisk hälsa. 
Läs mer om Kunskapsstyrning/Nationella vård och insatsprogram

Kunskapsstyrning/Nationella vård och insatsprogram

 

SAMSSS - psykisk ohälsa

Länk till samverkansrutinen SAMSSS - psykisk ohälsa

Styrande dokument i rutinen

Flödesschema
Remissmall för skola och socialtjänst
Rutin vid akut psykisk ohälsa


Frågor och svar om SAMSSS

Kommer inom kort

Stödmaterial

Information till föräldrar när barn och ungdomar har tankar på att inte vilja leva

Exempel på remisser