Funktionsnedsättning

Region Västerbotten erbjuder habilitering, rehabilitering, hjälpmedel, tolkservice samt råd och stöd. Förskrivning av hjälpmedel är en insats i habilitering och rehabilitering. Här hittar du som vårdgivare information om regionens insatser för personer med funktionsnedsättning.

En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av någon funktion. Den kan vara tillfällig eller livslång. Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller ha uppstått efter olyckor, sjukdomar eller på grund av åldrande. Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar.  Brister i tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel med mera skapar funktionshinder.

Ordet handikapp har på senare år ersatts av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Förskriva hjälpmedel

Information till dig som förskriver hjälpmedel

Ansöka om stöd eller skriva remiss till Habiliteringscentrum

Vård- och omsorgspersonal är skyldiga att hjälpa personer med funktionsnedsättning att ansöka.

Mer information om ansökan och remisser till Habiliteringscentrum finns under remittentinformation.

Om Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum har särskild kompetens när det gäller funktionsnedsättning och funktionshinder. Stöd som Habiliteringscentrum ger fungerar som ett komplement till den habilitering och rehabilitering som sker på våra kliniker och hälsocentraler.

I Habiliteringscentrum ingår:

  • Habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder. Stödet är ett komplement till den habilitering och rehabilitering som sker på våra kliniker och hälsocentraler.

  • Habilitering och rehabilitering för barn ungdomar och vuxna som har hörselnedsättning/dövhet, ljudöverkänslighet, tinnitusbesvär eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

  • Habilitering och rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna som har nedsatt syn, saknar synförmåga eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

  • Habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för vuxna som har en funktionsnedsättning som ger stora och omfattande konsekvenser i vardagen. Stödet är ett komplement till den habilitering och rehabilitering som sker på våra kliniker och hälsocentraler.

Kontakta en verksamhet inom Habiliteringscentrum