Hud och STD

Vårdpraxis: Akne

Komedoakne

adapalen

kräm

Differin

Mild papulopustulös akne

adapalen & bensoylperoxid

gel

Epiduo

bensoylperoxid

gel

Basiron AC Wash(ej förmån)

adapalen

kräm

Differin

azelainsyra

kräm

Skinoren

 

Medelsvår papulopustulös akne

adapalen & bensoylperoxid

gel

Epiduo

 • I andra hand

klindamycin & tretionin

gel

Acnatac (begränsad förmån)

klindamycin & bensoylperoxid

gel

Duac (ej förmån)

 

Svår papulopustulös akne

lymecyklin

kapslar

Tetralysal*

+ topikal behandling utan antibiotika

Behandla med lymecyklin endast under en begränsad tid. Högst tre månader, därefter remiss till hudklinik för eventuell behandling med isotretinoin. Detta gäller även vid uppenbar progredierande ärrbildning.

Kvinnor kan ha gynnsam effekt av samtidig behandling med östrogen-dominerade p-piller (se kapitel Gynekologi). Kombineras med lokalbehandling enligt ovan.

 

*utbytbart

Vårdpraxis: Aktinisk keratos

Ge råd om solvanor, dvs uppmana till att skydda huden med kläder och solglasögon. Komplettera med solskyddsmedel (SPF 30–50) samt undvikande av solen under de mest ljusintensiva timmarna mitt på dagen.

1177.se Så skyddar du dig mot solen

I första hand

fluorouracil 4%

kräm

Tolak

imikvimod 5%

kräm

Aldara*

Vid mer uttalad hyperkeratos:

fluorouracil+salicylsyra

kutan lösning

Actikerall

Erfarenhetsmässigt brukar de lokala hudreaktionerna vara lättare att styra med fluorouracil jämfört med imiquimod utifrån preparatens olika verkningsmekanismer.

 

*utbytbart

Jästsvamp

 Pityriasis versicolor

ketokonazol

schampo

Fungoral

selendisulfid

schampo

Selsun (utanför förmån)

ekonazol

kräm

Pevaryl

Candidainfektion

 • Använd kombinationspreparat med kortikosteroid om tydligt inflammatoriskt inslag med klåda.

ekonazol

kräm

Pevaryl

mikonazol + hydrokortison

kräm

Cortimyk*

 • I andra hand:

ekonazol + triamcinolonacetonid

kräm

Pevisone

Oral candidainfektion – se kapitel Infektioner.
Vulvovaginal candidainfektion - se kapitel Gynekologi, bakteriell vaginos och vulvovaginal candida.

Dermatofyter (tinea)

terbinafin

kräm, tabl

Terbinafin*

 • Terbinafin tabletter ska endast användas vid klar indikation (d.v.s. odlings­veri­fierad växt av trådsvamp) p.g.a. risk för biverkningar. Terbinafinresistenta stammar har nu påvisats Sverige och ska i förekommande fall remitteras till hudklinik.

Tånagelförändringar: Ge endast specifik antifungal behandling om pati­enten har påtagliga besvär från nagelförändringarna. Observera att utläkning i bästa fall uppnås i ca 50 % av fallen och förekomsten av recidiv är relativt hög.

 

*utbytbart

Vårdpraxis: Atopiskt eksem

Grunden i behandlingen utgörs av daglig smörjning med mjukgörande preparat, vilket förbättrar den torra hudens nedsatta barriärfunktion och kan förlänga de eksemfria intervallen. Manifest eksem liksom klåda behandlas genom smörjning med glukokortikoidpreparat.

Vårdpraxis: Svårläkta bensår

Bensår är alltid ett symtom. Etiologin måste fastställas. Mer än 50 % av alla kroniska bensår är venösa. Den viktigaste behandlingen vid venösa bensår är kompression.

Behandlingsprincip efter fastställd etiologi

 • Tvätta med kranvatten, rengör såret mekaniskt.
 • Täck med ocklusivt/semiocklusivt förband som gärna får sitta på några dagar om såret ser rent ut.
 • Komprimera med hög- eller lågelastisk binda om såret är venöst.

Se även avsnittet om svårläkta ben­sår under Infektioner

Bedömning av mängd preparat (gram) som behövs för att genomföra utvärtes behandling två gånger dagligen under en vecka. Obs: Mjukgörande kan ha en större åtgång än andra utvärtes medel t.ex. glukokortikoider.

Ålder

Hela kroppen

Bålen

Armar och ben

upp till 6 månader

60

25

35

6 mån-4 år

80

35

45

5-8 år

130

55

75

9-12 år

185

75

110

Vuxen (från 70 kg)

250

100

150

Det finns i befolkningen en ogrundad rädsla för lokala steroider. För att uppnå god följsamhet är det därför nödvändigt med information. Vid eksembehandling finns ingen evidens för att två smörjningar per dygn ger bättre effekt än en smörjning per dygn. Av praktiska skäl rekommenderar vi att smörjning sker på kvällen.

Styrka väljs utifrån vilken sjukdom som behandlas och var besvären sitter. I ansikte och hudveck bör i typfallet inte användas starkare än grupp II-steroid. Målet med behandlingen är att patienten ska vara symtomfri. Vid kliande dermatoser bör klådfrihet uppnås inom 1 vecka, annars ökas steroidstyrkan. När klådfrihet eller tydlig klinisk förbättring uppnåtts kan man glesa ut behandlingen. Frekvensen av smörjningar ska vara tillräcklig för att bibehålla klådfrihet och fortsatt reduktion av eksemtecken. Vid försämring bör smörjfrekvensen trappas upp igen till dess förloppet vänder. Det är bättre att styra behandlingen utifrån kliniskt svar än att använda generella smörjscheman. Ett riktmärke kan dock vara:

1 smörjning dagligen i 1–2 veckor.

1 smörjning 2 dagar per vecka i 2–4 veckor.

Grupp I-steroid smörjes morgon och kväll och kan sättas ut utan nedtrappning.

Grupp I (milda)

hydrokortison

kräm, salva

Hydrokortison*

fet kräm

Mildison Lipid

Grupp II (medelstarka)

klobetason

kräm, salva

Emovat

hydrokortisonbutyrat

kräm, lösn, salva

Locoid

fet kräm

Locoid Lipid

emulsion

Locoid Crelo

 • I andra hand:

Topikala calcineurinhämmare (takrolimus och pimekrolimus) är mindre vasoaktiva och mindre barriärskadande än kortikosteroider. Calcineurinhämmare kan därför vara ett alternativ till mild eller medelstark kortikosteroid vid långvarig behandling, t ex i ansiktet, eller när barriärskada bedöms vara en drivande komponent i ett eksem. FASS-indikation för dessa preparat är eksem.

takrolimus

salva

Protopic*

Grupp III (starka)

 • I första hand:

mometason

kräm

Ovixan

 •  I andra hand:

mometason

kräm, lösn, salva

Elocon*

betametason

kräm, lösn, salva, emulsion

Betnovat

flutikason

kräm

Flutivate

Grupp IV (extra starka)

klobetasol

kräm, lösn, salva

Dermovat

schampo

Clobex

 

*utbytbart

Behandlingsprinciper

 • Undvik mekanisk och kemisk nötning, inklusive överdriven vattenkontakt.
 • Mjukgörande behandling flera gånger dagligen samt efter vattenkontakt.
 • Steroid grupp 3–4 tidigt i förloppet minskar risken för kronicitet.
 • Om utebliven förbättring inom 4–6 veckor skrivs remiss till hudklinik för bedömning.

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att kamma håret med en luskam en gång i veckan och vid upptäckt av löss påbörja behandling.

Behandling
Man ska endast behandla när levande löss påvisats, dvs inte bara på misstanke. Man bör kontrollera behandlingens effekt efter en vecka med hjälp av luskam och vid behov upprepa behandlingen. Med tanke på resistensutveckling hos huvudlöss mot läkemedelsbehandling rekommenderar vi i första hand medicintekniska produkter som innehåller silikonföreningen dimetikon.

dimetikon

kutan lösning

Hedrin, Nyda, Linicin (recepfritt)

Se Infektionskapitlet under Hud och mjukdelsinfektioner

Genital herpesinfektion

valaciklovir

Valaciclovir*

Klamydiainfektion

doxycyklin

Doxycyklin*

100 mg x 2 i 7 dagar. Märk recept ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”

Om doxycyklin av någon anledning inte lämpar sig, ta kontakt med hudkliniken för ställningstagande till annan behandling.

Kondylom

podofyllotoxin

kräm, lösning

Wartec

Mycoplasma genitalium

Makrolidresistens har blivit vanligare. Kontakta hudkliniken för diskussion vid behandlingssvikt. Rutinmässig provtagning för mycoplasma i primärvård rekommenderas ej, utom i de fall där klamydia och gonorré utfallit negativt och patienten har kvarstående symtom.

azitromycin

Azitromax*

500 mg x 1 första dygnet, därefter 250 mg x 1 i 4 dygn

 

 *utbytbart

Mjukgörande preparat ska bara förskrivas inom förmån om det vid förskrivningstillfället finns en tydlig medicinsk indikation som eksem, psoriasis eller iktyos. Vilken fuktbindande substans som föredras är en fråga om patientens preferens och vilken typ av åkomma som behandlas. Det primära är att patienten tolererar och använder det preparat som förskrivs. Canoderm/Karbamid är dock den enda mjukgörare som har indikationen förebyggande behandling mot atopiskt eksem. I vissa fall eftersträvas även andra effekter än de strikt fuktbindande, se nedan.

Vid torr hud och eksem

Karbamid, t ex Canoderm*

kräm el. lotion

(5 % karbamid)

Miniderm Duo

kräm

(2% karbamid och 20 % glycerol)

       

Vid mikrobiellt inslag

Propyless

Lotion

(20 % propylenglykol)

Oviderm

Kräm

(25 % propylenglykol)

Vid iktyos och hyperkeratotisk hud

Locobase LPL

(20 % propylenglykol och 4,5 % mjölksyra)

Calmuril

(10% karbamid och 5% mjölksyra)

 

*utbytbart

Följer i stor behandlingsprinciperna vid rosacea, frånsett ivermektin där det ännu saknas tillräcklig evidens såväl som indikation. Steroider bör undvikas,då dessa bidrar till att förvärra tillståndet på sikt. Erfarenhetsmässigt kan kalcineurinhämmare (t ex Pimekrolimus) användas för att kupera uppblossningar.

Psoriasis – lokalbehandling

Vårdpraxis: Psoriasis

Psoriasis

 • vid behov avfjällande behandling, t ex Salicylsyra 2% i Essex eller Decubal kräm (APL-beredningar). Applicera till kvällen under 3–4 dagar varpå fjällningen lättare kan avlägsnas i samband med bad eller dusch.
 • grupp 3–4 steroid

I andra hand:

 • Daivobet* (kalcipotriol + betametason) salva. Daivobet* gel kan användas på hela kroppen (endast inom förmånen på indikation hårbottenpsoriasis)
 • Enstilar# (kalcipotriol + betametason) kutant skum

Hårbottenpsoriasis

 • avfjällande behandling vid behov, t ex Salicylsyreolja APL eller Salicylsyra i Essexkräm. Låt verka minst 30 minuter, helst över natten. En plastmössa kan användas för att skydda örngott.
 • schampo ketokonazol eller selendisulfid kan övervägas
 • Daivobet* gel eller Enstilar# kutant skum

Invers psoriasis (i hudveck/genitalt)

 • grupp II-steroid, kräm. Används under begränsad tid, därefter utglesning

Hand- och fotpsoriasis

 • avfjällande behandling, eventuellt under ocklusion
 • grupp 3–4 steroid. Ocklusion under hydrokolloidalt förband kan övervägas, till exempel Hydrocoll eller Duoderm extra thin (hjälpmedelsförskrivning).
 • Daivobet* (kalcipotriol + betametason) salva.

Psoriasis – livsstil

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör hälso- och sjukvården erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor till personer med svår psoriasis. Psoriasis-livsstilsmottagningar erbjuder patienter rådgivning eller samtal om hälsosamma levnadsvanor. Här ingår förutom fysisk aktivitet och stressreduktion även tobaksbruk, riskbruk av alkohol, kostråd samt eventuell viktreduktion. Se även kapitlet levnadsvanor och lat-FYSS.

 

*utbytbart
#Har en annan beredningsform, som i kliniska studier visat på bättre effekt än Daivobet, sannolikt beroende på bättre biotillgänglighet.

 

Vid otillräcklig effekt eller dålig tolerans kan man i första hand prova annat utvärtes preparat. Vid mer uttalade symtom överväg systemisk behandling, dock ej längre tid än 3 månader.

 • I första hand:

azelainsyra

gel

Finacea

 • I andra hand:

ivermektin

kräm

Soolantra (begränsad förmån)

 •  I tredje hand:

metronidazol

kräm

Rozex

lymecyklin

kapslar

Tetralysal*

 

*utbytbart

ketokonazol

schampo  

 Ketokonazol

selendisulfid

schampo

Selsun (ej förmån)

mikonazol + hydrokortison

kräm

Cortimyk*

 

 

 

*utbytbart

 

Behandla endast vid påvisat skabbdjur. Remittera till dermatolog vid krustös skabb.

bensoylbensoat + disulfiram

Tenutex (receptfritt)

Expertgrupp Hud och STD

Richard Lindström, Hud- och STD-kliniken Västerbotten, Umeå
Lina-Maria Nordvall, Läkemedelscentrum, NUS, Umeå
Anne Högberg, Vännäs hälsocentral