Infektioner

 

För mer information se även Infpreg samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer Antibiotika till gravida och ammande Serumkoncentrationen av antibiotika hos gravida kvinnor är vid samma dosering endast cirka 50 % av den hos icke gravida. Detta gäller särskilt för antibiotika som utsöndras via njurarna, som t.ex. penicillin, ampicillin/amoxicillin och cefalosporiner. Lägre plasmakoncentrationer har troligen samband med en ökning i plasmavolym och renal clearance som kan observeras redan tidigt under graviditeten. Vid behandling av allvarliga infektioner hos gravida kvinnor bör därför dosen av penicilliner och cefalosporiner höjas och/eller dosintervallet reduceras.

Betalaktamer (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer)

Övertygande kliniska data talar för att dessa medel inte ger upphov till fosterskada. Kort kur (5–7 dagar) med pivmecillinam kan ges under hela graviditeten. Däremot ska pivmecillinam för långtidsprofylax inte ges på grund av en potentiell risk för pivalinsyrautlöst karnitinbrist hos det nyfödda barnet

Fidaxomicin

Djurstudier har inte visat på fosterskadande effekter, men erfarenhet av behandling under graviditet saknas varför läkemedlet endast bör användas vid allvarlig sjukdom då behandlingsalternativ saknas. Upptaget av fidaxomicin från tarmen är lågt.

Fluorokinoloner

Skador på ledbrosk är visat på djur (hundvalpar), men hittillsvarande erfarenhet från människa ger inga belägg för motsvarande skaderisk. Ökad risk för teratogen effekt finns inte rapporterad när fluorokinoloner getts under tidig graviditet. Om alternativa behandlingar saknas kan ciprofloxacin ges som en kortare kur (upp till två veckor), oavsett trimester. Erfarenheterna av moxifloxacin respektive levofloxacin är mer begränsade och ska därför endast användas vid allvarlig sjukdom där behandlingsalternativ saknas.

Fusidinsyra

Skall inte användas under den sista trimestern p.g.a. risk för kärnikterus.

Fosfomycin

Licenspreparat (bör undvikas under första trimestern p.g.a. begränsad erfarenhet), Fosfomycin kan användas för behandling av nedre UVI särskilt när infektionen orsakas av multiresistenta ESBL-producerande E.coli eller Klebsiella och när peroralt alternativ saknas. 

Metronidazol

Inga fosterskadande effekter av metronidazol har påvisats och läkemedlet har använts under lång tid. Den kliniska erfarenheten av användning under graviditet är måttlig, men riskerna med behandling bedöms vara låga och metronidazol kan användas under graviditet.

Klindamycin

Inga fosterskadande effekter på människa har hittills kunnat beläggas. Klindamycin kan användas när behandlingsalternativ saknas

Makrolider

Makrolidanvändning under tidig graviditet kan medföra en viss ökad risk för medfödda hjärtfel och missfall. Makrolider bör därför undvikas under första trimestern, men kan förskrivas under andra och tredje trimestern.

Nitrofurantoin

Omfattande klinisk erfarenhet finns av nitrofurantoin under graviditet utan att negativa effekter har kunnat påvisas. Det bedöms säkert att använda läkemedlet för behandling och profylax. Nitrofurantoin ska inte användas vid känd G6PD-brist (glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist) på grund av risken för hemolytisk anemi.

Tetracykliner

För tetracykliner finns inga belägg för negativa effekter på fostret under första trimestern. Efter graviditetsvecka 14 finns risk för missfärgning av barnets kommande mjölktänder.

Trimetoprim

Trimetoprim bör undvikas under första trimestern p.g.a. risk för neuralrörsdefekter.

Trimetoprim-sulfa

Trimetoprim-sulfa bör i princip undvikas under hela graviditeten.

Vancomycin

Peroral behandling med vankomycin bedöms säker utifrån ett lågt upptag från tarmen.

Val av antibiotika vid infektioner under första trimestern

Penicillin och cefalosporiner kan alltid ges.

Om penicillinallergi typ 1

Faryngotonsillit:

klindamycin

Sinuit:

klindamycin, doxycyklin (trimester 1)

Samhällsförvärvad pneumoni

klindamycin, doxycyklin (trimester 1)

Hud- och mjukdelsinfektioner:

klindamycin

Atypisk pneumoni

Mykoplasma, klamydia

doxycyklin (trimester 1),
erytromycin (trimester 2–3)

 

 

Pertussis

Under trimester 1 kontakta infektionsbakjour,
erytromycin (trimester 2–3)

 

 

Legionella:

Under trimester 1 kontakta infektionsbakjouren,
erytromycin (iv) levofloxacin (trimester 2–3)

 

 

 

 

Urogenitala infektioner

Chlamydia trachomatis:

doxycyklin (trimester 1),
erytromycin kan ges från andra trimestern eller amoxicillin(500 mg x 3 i 7 dagar) med behandlingskontroll.

 

 

Antibiotika utan behov av dosreduktion hos äldre

Fenoximetylpenicillin, flukloxacillin, amoxicillin, pivmecillinam, doxycyklin, klindamycin, metronidazol, erytromycin och fusidinsyra

Antbiotika som ska dosreduceras hos äldre och vid nedsatt njurfunktion

Trimetoprim: Vid eGFR lägre än 50 mL/min halvera dosen, vid eGFR lägre än 10 mL/min avråds användning.

Trimetoprim-sulfa: Vid eGFR lägre än 50 mL/min halvera dosen, vid eGFR lägre än 10 mL/min avråds användning.

Ciprofloxacin: eGFR lägre än 30 mL/min ges 500 mg var 24:e timme.

Nitrofurantoin: Vid eGFR lägre än 40 mL/min bör nitrofurantoin undvikas. En kort kur (upp till 7 dagar) kan användas med försiktighet till utvalda patienter med GFR 30–40 ml/min för behandling av nedre UVI där nyttan bedöms

Det är vanligt att patienter rapporterar att de har allergi mot antibiotika, särskilt mot penicillin. Symtom som anges kan vara anafylaxi, angioödem eller urtikaria. Det är viktigt att utföra en utredning för att klargöra om orsaken till reaktionen är allergisk eller om det har varit en ospecifik infektionsreaktion. Utslag utan andra symtom är inte uttryck för IgE-förmedlad allergi och behandlingen behöver inte avbrytas. Våra andrahandsantibiotika ger mer biverkningar för patienten, har högre kostnader och mer negativa effekter på resistensutveckling och ekologi.

Tidigare reaktion på pc

Handläggning

Icke kliande utslag och/eller magbesvär

KAN behandlas med pc

Kliande utslag, urtikaria eller ansikts-/ledsvullnad

Ska EJ behandlas med pc men KAN behandlas med andra betalaktamantibiotika (cefalosporiner, monobaktamer och karbapenemer)

Anafylaxi eller mukokutant syndrom

Ska EJ behandlas med betalaktamantibiotika

 

 

Antiviral behandling – influensa

Patientgrupper där antiviral terapi bör övervägas (även hos vaccinerade)

– Influensa som kräver sjukhusvård.
– Medicinska riskgrupper med risk för komplicerat förlopp

Förutsättningar som måste vara uppfyllda:

– Lokal influensaepidemi som är virologiskt verifierad
– Symtombild talande för influensa
– Annan allvarlig infektion utesluten
– Behandlingsstart möjlig senast 48 tim efter symtomdebut

Behandling av vuxna och barn

oseltamivir

Upp till 15 kg

30 mg x 2 i 5 dagar

Tamiflu

 

15–23 kg

45 mg x 2 i 5 dagar

 

 

23–40 kg

60 mg x 2 i 5 dagar

 

 

40 kg

75 mg x 2 i 5 dagar

 

zanamivir

 

 

Relenza

Oral inhalation via diskhaler, 2 inhalationer (5 mg) gånger 2 i 5 dagar (från 6 år)

baloxavir

> 20 kg

se oral suspension (godkänt från 1 år)

Xofluza

 

20 kg och 80 kg

ge 40 mg 1 x 1

 

 

<80 kg och uppåt

40 mg 2 x 1 alt 80 mg 1 x 1

 

Förskrivs i samråd med infektionskonsult.

Antiviral profylax – säsongsinfluensa

Indikationer

Viktigaste målgruppen är de medicinska riskgrupperna. Indikationen för att ge profylax med antivirala medel bör bedömas från fall till fall. Kan övervägas vid utbrott på sjukhus, sjukhem, andra institutioner, till riskpatient vid influensasmitta i familj där någon tillhör riskgruppen, vid kontraindikation mot vaccination samt vid sen vaccination innan skyddseffekt uppnås (14 dagar). Samma preparat som används för behandling kan användas som profylax.

Profylax av vuxna och barn 

oseltamivir

≤ 15 kg

30 mg x 1 i 10 dagar

Tamiflu

 

15–23 kg

45 mg x 1 i 10 dagar

 

 

23–40 kg

60 mg x 1 i 10 dagar

 

 

> 40 kg

75 x 1 i 10 dagar

 

Antiviral behandling – Covid-19

Antiviral behandling mot Covid-19 finns som både tabletter (Nirmatrelvir/Ritonavir, Paxlovid®) och intravenös beredning (Remdesivir, Veklury®). Denna behandling bör inledas i samråd med infektionskonsult. Den kan främst bli aktuell till patient med riskfaktorer för svår covid-19 utan föregående immunitet eller till patienter med långvarig viremi.

Personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig sjukdom rekommenderas inför vintersäsongen influensa och covid-19-vaccination. För detaljer se Region Västerbotten Smittskydd “Riktlinjer för covid-19 och influensavaccination”. Se även information från Folkhälsomyndigheten.

Vid okomplicerad divertikulit rekommenderas inte antibiotika till immunokompetenta patienter. Vid komplicerad divertikulit i form av abscess eller perforation rekommenderas antibiotika.  I de fåtal fall som handläggs i primärvård och där antibiotika övervägs rekommenderas en kombination av:

trimetoprim-sulfa

160/800 mg x 2 i 7 dagar

Eusaprim forte*

metronidazol

500 mg  3 i 7 dxagar

Metronidazol

 

*utbytbart

 1. Vikten av förebyggande tandvård är den enskilt viktigaste rekommendationen.
 2. Rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga infektiös endokardit i samband med tandingrepp rekommenderas inte
 3. Antibiotikaprofylax kan dock övervägas efter individuell bedömning till patienter med hög risk för endokardit Ansvarig läkare ansvarar då för att patienten och dennes tandläkare/tandhygienist informeras.

Ingrepp där antibiotikaprofylax kan vara aktuellt enligt tillägget ovan är tandextraktion, subgingival depuration (tandstensskrapning) samt vid dentoalveolär kirurgi. European Society of Cardiology beskriver förhöjd risk för patienter med mekanisk hjärtklaff, nyligen genomgången endokardit och cyanotiskt hjärtvitium.

Eftersom flertalet bakteriella tarminfektioner är självläkande är specifik behandling sällan nödvändig. Endast vid svår enterit och hög feber bör antibiotika användas. V.g. se Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Gastroenterit och Nationell kliniskt kunskapsstöd – Gastroenterit hos barn.  

Clostridioides difficile-associerad diarré

Vid lätta symtom utsätts, om möjligt, pågående antibiotikabehandling, var efter man ofta kan avvakta med specifik behandling. Asymtomatiskt bärarskap av C. difficile skall ej behandlas.

I första hand

fidaxomicin

tablett 200 mg x 2 i 10 dagar     

Dificlir

vankomycin

125 mg x 4 i 10 dagar vid låg risk för recidiv

 

Andrahandsmedel

metronidazol

500 mg x 3 i 10 dagar

Metronidazol

Vid svår sjukdom, behandlingssvikt eller recidiv ta kontakt med infektionsspecialist.

Giardia lamblia

Behandla alla positiva fynd oberoende av grad av symtom. Smittspårningspliktig sjukdom. Provta hela familjen.

metronidazol

500 mg x 3 i 6 dagar

Metronidazol

Herpes simplex

Oftast krävs ingen behandling. Vid svår primär infektion, främst genitalt, men även vid uttalad gingivit/stomatit kan behandling ges. Vid svår recidiverande herpes påbörjas behandling i prodromalstadiet!

aciclovir

200 mg x 5 i 5 dagar

Aciclovir*

Barn 3 mån-2 år: 100 mg 5 gånger dagligen, ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör fortgå 5–10 dagar beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Herpes zoster

Efter genomgången vattkoppsinfektion finns virus vilande i kroppen och kan blossa upp senare i livet som bältros. Minst var femte person får bältros nån gång i livet och är vanligast hos äldre personer. Bältrosvaccin kan ges till personer med ökad risk för att utveckla bältros och dess komplikationer. Folkhälsomyndigheten Bältros

Vid trigeminusengagemang, nedsatt immunförsvar, generaliserad zoster och vid zoster med hög risk för postherpetisk neuralgi (äldre, svår smärta prodromalt eller i akutskedet) skall behandling övervägas. Behandling skall sättas in inom 48–72 timmar efter symtomdebut.

aciklovir

800 mg x 5 i 7 dagar

Aciklovir*

valaciklovir

500 mg 2 x 3 i 7 dagar

Valaciclovir*

Varicellae

Vid nedsatt immunförsvar eller svår kronisk sjukdom i lunga/hud samt till de flesta vuxna med vattkoppor.

aciklovir

800 mg x 5 i 7 dagar 

Aciclovir*

valaciklovir

500 mg 2 x 3 i 7 dagar

Valaciclovir*

Barn 2–12 år i riskgrupp för allvarlig sjukdom: Aciklovir oral suspension 20 mg/kg kroppsvikt (max 800 mg) 4 gånger dagligen. Ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet i 5 dagar. Till patienter med starkt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller med nedsatt gastrointestinal absorption bör intravenös behandling övervägas.

För barn under 2 år kontakta barnläkare för ställningstagande.

 

*utbytbart

 

 

Erysipelas

Erysipelas är en potentiellt allvarlig infektion där den helt dominerande orsaken är betahemolytiska streptokocker, framför allt grupp A och G. Det behandlas med fenoximetylpenicillin. Det finns inget stöd för att Staphylococcus aureus orsakar erysipelas även om det påvisas i odling. Vid djupare infektioner kan även andra patogener förekomma. Svår smärta, påverkat allmäntillstånd, cirkulationssvikt, hjälp med nutrition och sårvård utgör indikation för slutenvård.

Förstahandsmedel

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin*

25 mg/kg x 3 till barn upp till vuxendos, alt. 1 g  3 i 10x dgr (streptokocker) Dosen kan dubbleras till 2 g x 3 vid vikt över 90 kg.

Andrahandsmedel och vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

5 mg/kg x 3,
alt. 300 mg x 3 i 10 dagar

Clindamycin*

Impetigo

Orsakas av Staphylococcus aureus och/eller betahemolytiska streptokocker grupp A. Hygienråd inklusive antiseptisk handhygien är viktigt. Förstahandsbehandling är uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Klåda leder till kliande som underhåller impetigon. Annan samtidig orsak till klådan, till exempel eksem och skabb, bör behandlas. Naglar bör klippas korta och impetigoförändringarna täckas med förband för att minska risken att barnet kliar på förändringarna.

Lokal behandling med fusidinsyra rekommenderas i de fall då ovanstående åtgärder inte är tillräckliga.

fucidinsyra

kräm 2 % 1 x 2-3 i 7 dagar

Fucidin

Ge peroral antibiotika vid utbredd impetigo, bullös impetigo som inte svarat på lokalbehandling.

flukloxacillin

till barn 25 mg/kg x 3
till vuxna 1 g x 3 i 7  dagar

 

Flukloxacillin

 

Vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

5 mg/kg x 3,
alt. 300 mg x 3 i 7 dagar

Clindamycin*

Perianal streptokockdermatit (”stjärtfluss”)

Perianal streptokockdermatit består av en smärtande, välavgränsad kraftig rodnad runt anus hos barn. Orsakas av betahemolytiska streptokocker grupp A. Snabbtest för grupp A streptokocker kan användas som stöd i diagnostiken.

fenoximetylpenicillin

25 mg/kg x 3,
alt. 1 g x 3 i 7 dagar

Kåvepenin*

Cellulit/abscess

Vid abscessbildning rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika. I svåra fall, det vill säga där incision inte haft effekt, eller där patienten är allmänpåverkad, har hög ålder, är immunsupprimerad eller har annan samsjuklighet, ges antibiotika.

Förstahandsmedel

flukloxacillin

30–50 mg/kg/dygn fördelat på tre doser
alt. 1 g x 3 (stafylokocker, streptokocker) i 7-10 dgr

Flukloxacillin*

fenoximetylpenicillin

12,5-25 mg/kg 3,
alt. 1 g x 3 i 7-10 dagar (streptokocker)

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi typ 1 och vid djupare abscess

klindamycin

5 mg/kg x 3,
alt. 300 mg x 3 i 7–10 dagar

Clindamycin*

Svårläkta bensår

Se även Behandlingsprinciper vid bensår under HUD och STD.

Fokus på att behandla underliggande orsak till såret och intensifiera lokalbehandling inklusive att motverka ödem med kompression vid venösa bensår. Observera att fynd av tarmbakterier i sårodling inte utgör indikation för antibiotikabehandling. Systemisk antibiotika är indicerad (förutom vid erysipelas) endast vid odlingsfynd av streptokocker grupp A, allmänpåverkan, feber och kraftig lokal infektion med Staphylococcus aureus. Bara fynd med Staphylococcus aureus utan feber, allmänpåverkan eller kraftig lokal infektion är inte indikation för antibiotikabehandling.

Förstahandsmedel

flukloxacillin
(Stafylokocker)

1 g x 3 i 10 dagar

Flukloxacillin*

fenoximetylpenicillin (Streptokocker)

1 g x 3 i 10 dagar

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

300 mg x 3 i 10 dagar

Clindamycin*

Sårskador

Antibiotika vid okomplicerade sårskador minskar inte infektionsfrekvensen. Informera däremot patienten att söka åter vid tecken på infektion och var frikostig med återbesök med sårkontroll 2–4 dagar efter traumat.

Överväg antibiotika vid djupare sårskador nära leder och senor, vid samtidiga frakturer samt hos immunsupprimerade patienter och diabetiker med sår på extremiteter.

Förstahandsmedel

flukloxacillin

1 g x 3 i 3 dagar

Flukloxacillin*

Infektioner efter bett

Noggrann sårrengöring är den viktigaste preventiva åtgärden. Spola rent i såret med koksalt i 20 ml-spruta och grov kanyl. Allvarliga infektioner efter katt- och hundbett orsakas oftast av Pasteurella multocida men blandinfektioner med diverse bakteriearter förekommer.

Tidig antibiotikabehandling bör alltid övervägas vid punktionsskador, vid djupa skador som ej kan excideras adekvat samt till immunsupprimerade patienter. Observera att Pasteurella multocida är resistent mot flukloxacillin (Heracillin), cefadroxil och klindamycin.

Behandlingstid 10 dagar

Bettyp

Antibiotikum

Dos vuxna

Dos barn

Kattbett

Förstahandsalternativ: fenoximetylpenicillin (Kåvepenin*)

 1 g x 3

 25 mg/kg x 3

 

Sent debuterande (mer än 2 dygn) eller lednära infektion: 
amoxicillin-klavulansyra

500 mg x 3

20 mg/kg x 3

Hundbett/ Människobett

amoxicillin-klavulansyra

500 mg x 3

20 mg/kg x 3

Vid Pc-allergi

trimetoprim-sulfametoxazol
(Bactrim)
doxycyklin (Doxycyklin*)

800 mg + 160 mg x 2
200 mg d. 1
därefter 100 mg x 1

15 mg + 3 mg/kg x 2

 

Tetanusskydd

Överväg tetanusskydd. Se information om stelkramp på nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Harpest

Vanligaste smittvägen i Västerbotten är via myggbett. Ger i det mest typiska fallet feber, regional lymfkörtelsvullnad och ett litet sår som ofta är torrt.

ciprofloxacin

500 mg x 2 i 10 dagar

Ciprofloxacin*

Barn

ciprofloxacin

7,5–10 mg/kg x 2 i 10 dagar

Ciprofloxacin*

Kutan borreliainfektion, erytema migrans

Vanligaste tidpunkten för diagnos är 14 dagar efter bettet då erytemet nått en storlek om minst fem centimeter i diameter. Tidigare i förloppet kan erytema migrans vara svårt att skilja från en reaktion på fästingbettet. Den erytematösa hudlesionen kan variera i utseende och vara ”klassiskt ringformad”, homogent rodnad eller ha ett mer atypiskt utseende. Diagnosen är klinisk utifrån möjlig fästingexposition och hudmanifestationens utseende. Serologiska tester har inget värde för diagnos av okomplicerat erytema migrans.

fenoximetylpenicillin

25 mg/kg x 3,
alt. 1 g x 3 i 10 dagar

Kåvepenin*

 

Till gravida ges
2 g x 3 i 10 dagar

 

Vid penicillinallergi typ 1

doxycyklin

100 mg, 2 x 1 i 10 dagar
(ej till gravida sista två trimestrarna)

Doxycyklin*

 Barn (vid pc-allergi)

 

  ≤8 år

doxycyklin

4 mg/kg x 1 i 10 dagar

Doxycyklin*

>8 år

azitromycin

10 mg/kg x 1 dag 1
därefter 5 mg/kg dag 2–5

Azitromax*

 

*utbytbart

Kvalitetsmål

Kom ihåg råd om egenvård vid förkylning, Bra information finns på 1177

Faryngotonsillit

En klinisk undersökning ska alltid föregå eventuell etiologisk diagnostik för grupp A streptokocker (GAS). Talar anamnesen för en bakteriell faryngotonsillit eller virusorsakad luftvägsinfektion? Vid kraftig allmänpåverkan bör patienten behandlas och remitteras akut till sjukhus, oberoende av resultat av snabbtest och uppfyllda Centorkriterier.

Vanliga symtom vid en virusorsakad luftvägsinfektion är t.ex. snuva, hosta, heshet eller mun- och svalgblåsor. Undvik etiologisk streptokockdiagnostik vid dessa symtom.

Vanliga symtom vid faryngotonsillit är halsont och sväljningssmärtor samt feber. Vanliga fynd vid faryngotonsillit är rodnad och/eller svullnad i farynx och/eller tonsiller med eller utan beläggningar. Vid avvikande symtom/klinisk status, överväg andra diagnoser, t.ex. peritonsillit.

Ta först ställning till om fördelarna med antibiotikabehandling överväger nackdelarna för den enskilda individen, innan du tar ställning till etiologisk diagnostik, t.ex. snabbtest för GAS.

Använd centorkriterierna för att värdera behovet av GAS-diagnostik vid faryngotonsillit hos patienter ≥3 år.

Diagnostiska kriterier

 • Feber >38,5 grader
 • Ingen hosta
 • Förstorade, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna
 • Beläggning på tonsillerna

Hos barn 3–6 år ersätts beläggningar på tonsillerna av rodnad/svullna tonsiller som centorkriterium.

Snabbtest för GAS kan motiveras om minst tre centorkriterier uppfylls.

Vid positivt snabbtest för GAS samtidigt med minst tre uppfyllda centorkriterier rekommenderas antibiotikabehandling.

Vid negativt snabbtest för GAS rekommenderas symtomatisk behandling vid behov. Överväg diagnostik för mononukleos.

CRP kan inte skilja mellan bakteriell och virusorsakad faryngotonsillit.

Hos barn <3 år finns sällan skäl för GAS-diagnostik då streptokockorsakad halsinfektion är mycket ovanligt.

Informera patienten om normalförloppet vid faryngotonsillit, oberoende av om antibiotika förskrivits eller inte. Ny kontakt bör ske vid försämring eller utebliven förbättring inom tre dagar.

Hos patienter med nedsatt immunförsvar (t.ex. vid immunsupprimerande behandling) kan symtomen vara mindre uttalade och handläggning bör ske i samråd med behandlande läkare.

Kvalitetsmål

Fler än 90 % av de antibiotikabehandlade ska behandlas med fenoximetylpenicillin.

I första hand

fenoximetylpenicillin

12,5 mg/kg x 3
alt. 1 g x3 i 10 dagar

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

5 mg/kg x 3
alt. 300 mg x3 i 10 dagar 

Clindamycin*

Barn

erytromycin

oral susp 10 mg/kg x 4
alt. 20 mg/kg x 2 i 10 dagar

Ery-Max

Dosering 4 gånger/dag anses ge mindre mag-tarmbiverkningar än 2 ggr/dag.

Vid recidiv inom 10 dagar

klindamycin

5 mg/kg x 3
alt. 300 mg x 3 i 10 dagar

Clindamycin*

Vid upprepade/kroniska infektioner se även Läkemedelsverket Faryngotonsillit

Pneumoni

För patienter som behandlas i öppenvård med icke-allvarlig pneumoni före­slås 7 dagars behandling.

Kvalitetsmål

Över 80 % av de antibiotikabehandlade ska ha behandlats med fenoximetylpenicillin.

Förstahandsmedel vid bakteriell etiologi

fenoximetylpenicillin

20 mg/kg x 3
alt. 1–2 g x 3 i 7 dagar

Kåvepenin*

Till gravida ges den högre dosen 2 g x 3 i 7 dagar 

Före ca 5 år

fenoximetylpenicillin

oral susp 20–25 mg/kg x 3 i 7 dagar

Alternativt ges

amoxicillin

15 mg/kg x 3 i 7 dagar

Från ca 5 år

fenoximetylpenicillin

tabl 12,5-(25) mg/kg x 3) i 7 dgr(max 2 g gånger 3)

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi typ 1

doxycyklin

100 mg 2 x 1 dag 1–3
och därefter 1 x 1 dag 4–7

Doxyferm*

Barn

erytromycin

oral susp 10 mg/kg x 4
alt. 20 mg/kg x 2 i 7 dagar

Ery-Max

Dosering 4 ggr/dag anses ge mindre magtarmbiverkningar än 2 ggr/dag.

Se även behandlingsrekommendationer på Läkemedelsverkets hemsida Vid uppföljning, erbjud influensa- och pneumokockvaccination till riskgrupper. V.g. se även; www.infektion.net under rubriken ”Vårdprogram”.

Medel vid atypisk etiologi (mykoplasma, klamydiaarter)

Behandling rekommenderas bara vid kraftiga symtom med allmänpåverkan, hög feber och/eller andningspåverkan. Diagnostik baserad på PCR-analys ska ske i tidigt skede. Undvik att basera diagnostik på serologi!

doxycyklin

200 mg första dagen
sedan 100 mg x 1 i 8 dagar

Doxycyklin*

(ej till barn under 8 år)

Vid misstanke om legionellainfektion bör infektionsspecialist kontaktas.

Pneumoni med atypisk etiologi hos barn

Ovanligt före 5 års ålder.

erytromycin

oral susp 10 mg/kg x 4
alt. 20 mg/kg x 2 i 7 dagar

Ery-Max

Akut bronkit hos vuxna

Oftast virusbetingad. Ingen nytta av antibiotikabehandling finns dokumenterad vid akut bronkit oberoende om orsaken är bakterie eller virus. Varken PcV, tetracyklin eller erytromycin har i studier påverkat förloppet.

Hosta är det vanligaste symtomet och den pågår i genomsnitt tre veckor.

Långdragen torrhosta kan behandlas med inhalationer av budesonid.

Akut bronkit hos barn

Barnet är opåverkat men har besvärlig hosta, ibland feber. Liksidiga lungbiljud kan ofta auskulteras. Antibiotika har ingen effekt oavsett genes. Behandla ev obstruktivitet. Råd att återkomma om ökade andningsbesvär, påverkat allmäntillstånd eller svårigheter att få i barnet vätska.

Krupp

se barn - akuta tillstånd 

Exacerbation av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Exacerbation vid KOL definieras ofta som förvärrad dyspné, vanligen i samband med ökade eller grönfärgade sputa. Sputumodling är rekommenderad inför antibiotikabehandling och virusdiagnostik vid epidemiologisk misstanke.

Förstahandsmedel om antibiotika är indicerat

amoxicillin

750 mg x 3 i 5–7 dagar

Amoxicillin*

Andrahandsmedel

doxycyklin

100 mg, 2 g 1 i x dagar
följt av 1 x 1 i 2–4 dagar

Doxycyklin*

trimetoprim-sulfametoxazol

1 x 2 i 5–7 dagar

Eusaprim forte

Patienter med KOL bör erbjudas influensa-, covid-19 och pneumokockvaccination.

Pertussis (kikhosta)

Det är viktigt att vara frikostig med PCR-diagnostik på NPH-sekret vid intensiv och/eller långvarig hosta i alla åldersgrupper. Verifierad pertussis kan behandlas för att ge symtomlindring och bryta smittvägar. Smittspårning är av största vikt vid pertussis för att identifiera om spädbarn har utsatts för smitta. De ska då ges antibiotika i förebyggande syfte. Äldre barn med småsyskon under ett år som får kikhosta bör likaså antibiotikabehandlas för att därigenom minska smittspridningsrisken.

klaritromycin

Vuxna och barn >35 kg
500 mg x 2 i 7–10 dagar

Clarithromycin*

azitromycin

Vuxna och barn >35 kg
500 mg x 1 i 7–10 dagar

Azitromax*

Barn

erytromycin

oral susp 10 mg/kg x 4
alt. 20 mg/kg x 2 i 10 dagar

Ery-Max

Dosering 4 ggr/dag anses ge mindre magtarmbiverkningar än 2 ggr/dag.

Folkhälsomyndigheten dokument Förbygga Kikhosta hos spädbarn

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida, se Folkhalsomyndigheten Detta för att skydda det nyfödda barnet med placentärt överförda antikroppar

 

*utbytbart

De i Sverige vanligast förekommande maskinfektionerna (springmask och spolmask) kan behandlas med mebendazol (Vermox), i regel dock inte barn under två år. Springmaskinfektion hos barn under två år kan i stället behand­las med pyrvinium (Pyrvin). Båda substanserna finns receptfritt.

mebendazol

100 mg x 1
eller 5 ml x 1

Vermox

pyrvinium

100 mg/10-15 kg x 1 (max 6 st)

Pyrvin

 

I samband med covid-19- och influensavaccinering kan det vara bra att se över status gällande pneumokockvaccination. Vaccination mot pneumokocker är inte säsongsbunden utan kan genomföras året om. Vaccination mot pneumokocker rekommenderas av Folkhälsomyndigheten till vuxna och barn över två år om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Pneumokockvaccination är gratis i Region Västerbotten för personer 65 år och äldre och till övriga riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens definition. Revaccination rekommenderas vart femte år. Se mer info på:

Region Västerbotten Pneumokockvaccination Vid frågor kontakta Infektionskliniken för samråd.

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både barn och vuxna. Det gäller även i kombination med förstärkt influensavaccin. Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst andra armen eller benet.

Föräldrar till barn i riskgrupperna bör kontakta vederbörande läkare på Barnkliniken för vaccination av barnet.

Regionens upphandlade vaccin kan återfinnas i vaccintabellen på Region Västerbotten Vaccintabell

Misstänkt allvarlig bakteriell infektion (Sepsis)

För att identifiera allvarligt sjuka patienter i primärvården rekommenderas bedömning med stöd av dokumenten Tecken på allvarlig infektion hos vuxna

och Tecken på allvarlig infektion hos barn som finns längst fram i ”Regnbågshäftet”. Se även Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Sepsis samt Vårdförlopp Sepsis 

Handläggning – primärvård

 • I de fall där patient inkommer till primärvården som första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks, är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten. Strama-verktyget nedan används för att värdera hur hög risken är att patienten har sepsis. En uppfylld parameter räcker för riskvärdering till gult respektive rött ljus.

Tabell Sepsis

Grönt eller gult ljus – låg eller medelhög risk för sepsis*

Rött ljus – hög risk för sepsis*

 • Beställ ambulanstransport via SOS Alarm, transport ska alltid ske med ambulans.
 • Ge syrgas (≤ 5 liter på grimma,> 5 liter på mask), för lungfrisk patient är målet> 92 % (för patient med känd KOL är målet 88–90 % max 92 % och beakta risken för koldioxidretention).
 • Sätt perifer venkateter (PVK) av storlek 1,2–1,3 mm (grön) eller större, gärna i båda armarna.
 • Ge Ringer- Vid systoliskt blodtryck> 90 mm Hg, ge 1000 ml på 1–2 timmar. Vid systoliskt blodtryck <90 mm Hg, ge 1000 ml på 30 min och upprepa till systoliskt blodtryck> 90 mm Hg.
 • Gör upprepade täta kontroller av blodtryck, puls, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.
 • Om beräknad transporttid till sjukhus överstiger 60 minuter ska odling tas från blod och urin, därefter ges en engångsdos med intravenöst antibiotika med brett spektrum (exempelvis cefotaxim 2g till njurfrisk patient om ingen allergi föreligger). Val av antibiotika görs i samråd med ”Mottagande sjukhuskliniks telefonkonsult”*.
 • Paracetamol 1 g kan ges om patienten är kliniskt påverkad av febern men behöver ej ges till opåverkad patient.
 • Steg för steg – BARN
  • Säkra luftväg, ge syrgas på grimma. Målsyresättning> 92%
  • Säkra infart intravenöst eller intraosseöst med bennål/borr (se sid 40)
  • Vid cirkulationspåverkan: Ge Ringer-acetat eller NaCl 10–20 ml/kg så fort det går. Upprepa vid behov.
  • Säkra om möjligt 0,5 ml blod i aerob blododlingsflaska. Vid misstänkt meningit: Betametason (Betapred) 0,15 mg/kg iv
  • Antibiotika inom 30 minuter: Cefotaxim 50 mg/kg, max 2 g. Ges iv men i nödfall im upp till 1 g per ben
  • Gör upprepade täta kontroller av puls, kapillär återfyllnad, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.

Tabell för att identifiera och handlägga sepsis hos barn finns i stramaappen för primärvård eller i regnbågshäftet. Där sammanfattas hur barnet ska bedömas och handläggas utifrån allmäntillstånd, kroppstemperatur, andningsfrekvens och hjärtfrekvens. Ytterligare information finns i vårdprogrammet för sepsis hos barn på Infektion Barnläkarföreningen Vårdprogram

 

*För alla patienter med medelhög och hög risk för sepsis (gult och rött ljus) ska ”Mottagande sjukhuskliniks telefonkonsult” kontaktas för diskussion angående fortsatt handläggning innan patienten skickas till sjukhus

Här har inkluderats medel för behandling av orofaryngeal candi­dos. Behandling ska inte inledas utan att man först försökt att identifiera predisponerande faktorer eller bakomliggande sjukdom.

Medel för munhåla-svalg, lokalt verkande

nystatin

mixtur 1 ml x 4 i 2 veckor

Nystimex*

Medel för systemiskt bruk

flukonazol

kapsel

dosering se FASS i 2 v

Fluconazol*

flukonazol

oral susp

dosering se FASS i 2 v

Diflucan

Vid oral candidos hos spädbarn behandla enbart symptomgivande svampinfektion (t.ex. dålig sugförmåga). Se 1177 för egenvårdsråd.

 

*utbytbart

 

Regionens upphandlade vaccin kan återfinnas i vaccintabellen på Region Västerbotten Upphandlade vaccin

Det sker en fortsatt ökning i Sverige av multiresistenta E. coli och Klebsiella s.k. ESBL (Extended Spectrum BetaLactamase). Den snabba utvecklingen är ett stort hotande folkhälsoproblem.

Patientinformation om ”ESBL-bildande bakterier Vad är det? Hur förhindras smittspridningen?” kan hämtas på vårdhygiens hemsida under Vårdhygien Region Västerbotten.

Kinoloner bör av resistensskäl inte användas vid nedre okomplicerade urinvägsinfektioner. Även p.g.a. risk för biverkningar bör man vara återhållsam med kinoloner, särskilt till äldre, patienter med njurproblem, transplanterade patienter och de som behandlas med systemiska kortikosteroider. 

Vid recidiv eller terapisvikt används annat förstahandsmedel. Asymtomatisk bakteriuri ska inte antibiotikabehandlas. Enda undantagen är under graviditet och inför urologisk kirurgi

KAD är en stor riskfaktor för symtomgivande urinvägsinfektion och ska bara sättas in på tydlig indikation. Viktigt med plan för utvärdering och tidig avveckling där så är möjligt.

Skilj på symtomgivande UVI och asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre.

Symtom som trötthet, förvirring, oro och nedsatt aptit hos äldre är inte specifika för UVI och bör därför inte föranleda urinprovstagning annat än efter omsorgsfull klinisk bedömning där andra orsaker till symtomen har övervägts. Urinsticka och odling tas på läkarordination.

Starkt luktande urin eller pyuri utgör inte indikationer för antibiotikabehandling. Nytillkomna lokala symtom som sveda, täta trängningar och inkontinens bör föranleda provtagning och handläggas som möjlig UVI. Misstanke om nedre UVI bör på äldreboenden handläggas av ordinarie läkare på dagtid.

Använd gärna Råd till äldre och anhöriga vid bakterier i urinen, hittas på Folkhalsomyndigeten

Nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor

Akut cystit är i de allra flesta fall ofarligt och cirka 30 % av patienterna blir symtomfria utan behandling inom en vecka. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom. Nedre UVI övergår sällan till övre UVI (pyelonefrit). Var frikostig med diagnostik för klamydia och gonorré hos kvinnor yngre än 30 år.

Behandlingsmål:

Andel kvinnor som kinolonbehandlas vid urinvägsinfektion ska vara <10 %.

Figur 1. Algoritm för handläggning av akut cystit hos icke-gravida kvinnor.

Algoritm för handläggning av akut cystit hos icke-gravida kvinnor.pdf

Algoritm lånad av Läkemedelsverket 5:2017

 Förstahandsmedel

nitrofurantoin  

50 mg x 3 i 5 dagar

Furadantin*

pivmecillinam

 

Selexid*

200 mg x 3 i 5 dagar vid behandling hos kvinnor> 50 år
400 mg x 2 i 3 dagar vid behandling hos kvinnor <50 år

Andrahandsmedel, endast vid bakterie känslig för trimetoprim

trimetoprim

160 mg x 2 i 3 dagar

Idotrim

Vid recidiv eller terapisvikt, tag urinodling och välj annat av ovanstående medel. Se även Läkemedelsverket UVI Behandlingsrekommendationer: UVI.

Nedre urinvägsinfektioner hos män

Nitrofurantoin och pivmecillinam kan användas vid empirisk och odlingsverifierad symtomgivande cystit hos män utan feber. Urinodling ska alltid utföras på grund av ökad förekomst av resistenta bakterier. Var frikostig med diagnostik för klamydia och gonorré hos män yngre än 30 år.

Förstahandsmedel

nitrofurantoin

50 mg x 3 i 7 dagar

Furadantin*

pivmecillinam

200 mg x 3 i 7 dagar

Selexid*

Nedre urinvägsinfektioner hos gravida

Alltid urinodling innan behandling samt kontrollodling 1–2 veckor efter avslutad behandling.

pivmecillinam

200 mg x 3 i 5 dagar

Selexid*

nitrofurantoin

50 mg x 3 i 5 dagar

Furadantin*

Övertygande kliniska data talar för att dessa medel inte ger upphov till fos­terskada. Pivmecillinam som 5-dagarskur kan ges under hela graviditeten.

Se även avsnittet Antibiotika under graviditet, nedan.

Pyelonefrit hos vuxna (Febril UVI)

Urinodla alltid. CRP. Överväg även blododling.

Förstahandsmedel

ciprofloxacin

500 mg x 2

Ciprofloxacin

Hos män över 60 år finns ökad risk för resistens mot ciprofloxacin. Överväg intravenös behandling med ceftriaxon och akutremiss till sjukhus. Särskilt låg tröskel vid allmänpåverkan.

Andrahandsmedel

Vid bakterie känslig för trimetoprim-sulfametoxazol

trimetoprim-sulfametoxazol

160/800 mg 1 x 2 

Eusaprim forte

cefixim

400 mg x 1 alt 200 mg x 2

Suprax

       

Behandlingstiden med Ciprofloxacin är 7 dagar för kvinnor och 10–14 dagar för män.  Trimetoprim-sulfametoxazol och Cefixim ges i 10 dagar till kvinnor och 14 dagar till män.
Cefexim bör användas om bakterien är resistent mot både ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol.
Cefixim är ett licenspreparat, det finns en regionövergripande licens för läkemedlet i Västerbotten och läkemedelsverket har gett tillstånd att via denna licens förskriva preparatet på recept. Endast vissa apotek i länet lagerhåller regionlicenspreparat. Anpassa dos vid nedsatt njurfunktion för samtliga preparat. Ceftibuten som också är ett rekommenderat andrahandsmedel är restnoterat på obestämd tid.

Pyelonefrit hos gravida (Febril UVI)

Inläggning för sjukhusvård bör alltid övervägas.

Urinvägsinfektion hos barn

Symtom på UVI varierar med ålder och grad. En positiv urinsticka bidrar till diagnostiken men det ska alltid bekräftas med urinodling. Viktigt är att minimera risken för överdiagnostik till följd av kontamination. Kastat mittstråleprov ska användas, gärna två prover. Påsprov rekommenderas inte för UVI-diagnostik. Riskfaktorer för UVI är avvikande blåstömningsmönster, ibland beroende på obstipation, samt urinvägsmissbildningar. Tag alltid noggrann miktions- och avföringsanamnes samt titta efter yttre missbildningar på spädbarn med UVI.

Asymptomatisk bakterieuri (ABU) hos barn

ABU förekommer i alla ådrar. Många äldre flickor med ABU har avvikande blåstömningsmönster med symtom som inte botas av antibiotika. Restriktivitet avseende antibiotikabehandling rekommenderas för opåverkad patient. Urinodlingssvar kan ofta inväntas innan beslut om behandling. Diskutera gärna med barnläkare.

Cystit hos barn

Vid cystit har barnet symtom från urinvägarna såsom trängningar, smärta vid miktion eller urinläckage, utan samtidig feber eller CRP-stegring. En positiv urinodling är en förutsättning för att ställa denna diagnos och odlingssvar kan i många fall inväntas innan behandling inleds. Oftast kan inte barn precisera dessa symtom före två års ålder varför diagnosen cystit sällan kan ställas innan dess. Vid misstanke om cystit under två års ålder bör diskussion föras med barnläkare.

Antibiotika vid cystit:

nitrofurantoin1,5 mg/kg x 2 i 5 dagarFuradantin
(Furadantin kan krossas och blandas i vatten)

 

pivmecillinam (barn > 5 år)

200 mg x 3 i 5 dagar

Selexid*

Andrahandsval

trimetoprim

oral susp 3 mg/kg x 2 i 5 dagar

Trimetoprim Meda

Febril UVI hos barn (Pyelonefrit)

UVI med njurengagemang (pyelonefrit) ska misstänkas vid feber, allmänpåverkan och CRP-stegring (> 30), särskilt vid samtidig avsaknad av luftvägssymtom. Små barn <2 år har sällan miktionssymtom. I stället stärks misstanken av positiv urinsticka och i efterhand av positiv odling från kastat prov. Resistensproblematik föreligger. Bevaka alltid urinodlingssvar om behandling påbörjats. Ultraljud ska göras inom fem dagar vid förstagångspyelonefrit för att utesluta avflödeshinder. Därtill görs i efterhand en utredning enligt ett nationellt PM. Denna ska skötas av eller i samråd med barnläkare.

Antibiotika vid febril UVI:

cefixim**

8 mg/kg x 1 eller 4 mg/kg x 2 i 10 dagar

Suprax

trimetoprim-sulfametoxazol

3/15 mg/kg x 2 i 10 dagar

Eusaprim/Bactrim

         

Uppföljning

Ta inte rutinmässiga efterkontroller av urinodling efter en behandlad cystit/pyelonefrit. Tag däremot noggrann miktions- och avföringsanamnes och behandla eventuell samtidig förstoppning. Överväg remiss till uroterapeut vid avvikande miktionsmönster eller recidiverande infektioner.  

Förslag till handläggning vid misstänkt urinvägsinfektion hos barn

  

* utbytbart
**cefixim är förstahandsbehandling men kan för tillfället bara förskrivas via licens. Det finns en regionövergripande licens för Region Västerbotten. Läkemedelsverket har gett dispens att förskriva cefixim på recept och lagerhålls på vissa apotek. Vid svårighet att få tag på cefixim rekommenderas trimetoprim-sulfametoxazol med noggrann tät uppföljning

 

Riktlinjer i app

I appen Strama Nationell återfinns innehållet i Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård,
det så kallade ”Regnbågshäftet” Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, Folkhalsomyndigheten 
och även rekommendationen för tandvård och infektioner på sjukhus.

Se också  Nationellt Kliniskt kunskapsstöd Västerbotten

Nationellt mål är att antibiotikaförskrivningen i Sverige ska ner under 250 recept/1000 invånare och år.

I hela landet har antibiotikaförbrukningen ökat efter pandemin, så även i Västerbotten. Vi har fortsatt landets lägsta förbrukning och ska fortsätta jobba för det. Senaste året förskrevs 219 recept/1000 invånare (augusti 2022 till juli 2023).  Detta år har systemet Primärvårdskvalitet införts i länet med möjligheten att diagnoskoppla antibiotikaförskrivningen. Varje hälsocentral uppmanas återkoppla lokala och individuella förskrivningsdata till läkarna. Läkare i slutenvården kan följa diagnoskopplade förskrivningsdata via antibiotikamätaren och primvårdens läkare i primärvårdskvalitet/medrave. Utöver detta mål gäller fortfarande att:

 • 80 % av antibiotika mot luftvägsinfektioner till barn 0 till 6 år bör vara fenoximetylpenicillin (penicillin V).
 • andelen kinolonrecept bör utgöra högst 10 % av förskrivna antibiotika i länet mot urinvägsinfektion till kvinnor 18–79 år. Högst 5 % inom primärvården.

 

Expertgrupp Infektioner

Therese Thunberg, Infektionskliniken, NUS, Umeå
Martin Angelin, Infektionskliniken, NUS, Umeå
Deborah Frithiof, Barn- och ungdomskliniken, NUS, Umeå
Elina Bäcklund, Läkemedelscentrum, NUS, Umeå
Nino Bracin, Mariehems hälsocentral, Umeå