Infektioner

Sepsis
Luftvägsinfektion
Endokarditprofylax
Hud- och mjukdelsinfektioner
Herpesinfektioner 
Svampinfektioner
Enteriter 
Maskinfektioner
Divertikulit
Urinvägsinfektioner
Antibiotika under graviditet
Antibiotikadosering hos äldre och vid nedsatt njurfunktion
Antibiotikareaktioner
Influensa (säsonginfluensa)
Antiviral behandling
Pneumokockvaccination till vuxna
 

Riktlinjer i app

I appen Strama Nationell återfinns innehållet i Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, det så kallade ”Regnbågshäftet” och även rekommendationen för tandvård och infektioner på sjukhus.

Se också Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Infektion och smittskydd.

Nationella mål

Det långsiktiga målet är att antibiotikaförskrivningen i Sverige ska ner under 250 recept/1000 invånare och år.

Västerbotten har landets lägsta förskrivning som hösten 2020 ligger på en årstakt av 215 recept/1000 invånare och år. Varje hälsocentral uppmanas att återkoppla lokala och individuella förskrivningsdata till läkarna. Med hjälp av Infektionsverktyget kan läkare i slutenvården få diagnoskopplade förskrivningsdata. Målsättningen är att införa systemet PrimärvårdsKvalitet för diagnoskopplad förskrivning även i primärvården.

Utöver detta mål gäller fortfarande att:

- 80 % av antibiotika mot luftvägsinfektioner till barn 0 till 6 år bör vara fenoximetylpenicillin (penicillin V).

- andelen kinolonrecept bör utgöra högst 10 % av förskrivna antibiotika i länet mot urinvägsinfektion till kvinnor 18-79 år. Högst 5 % inom primärvården.