Läkemedel och miljö

Huvuddelen av alla läkemedel som används av patienter utsöndras via uri­nen, i oförändrat skick eller som metaboliter. Många läkemedel passerar avloppsreningsverk oförändrade och kommer ut i vattendrag och grundvatten. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Det finns idag många exempel på hur läkemedel som kommit ut i naturen kan påverka framför allt fiskar och andra vattenlevande organismer. En del läkemedel kan ackumuleras i djur och några läkemedel har visat sig vara toxiska även i låga koncentrationer. I en del tillverkningsländer är avloppsreningen bristfällig. Man har påvisat uppkomst av resistenta gener i vattendrag nedströms läkemedelsindustrier som tillverkar antibiotika. Könshormoner kan anrikas i fisk och vara biologiskt aktiva i mycket låga koncentrationer. Även ute i världshaven är vissa läkemedel påvisbara.

Idag har de flesta läkemedel miljöklassificerats, och information om varje preparat finns sökbar på www.janusinfo.se i en databas under miljö och läkemedel. Även om patientnyttan alltid är överordnad, så kan man i de fall det finns en likvärdig effekt välja ett läkemedel som har mindre miljöpåverkan. I avloppsreningsverk i några kommuner i Sverige har reningssteg med ozon och aktivt kol introducerats för att eliminera läkemedelsrester.

Till de mest miljöbelastande läkemedel räknas:

Amoxicillin
Azitromycin
Citalopram
Ciprofloxacin
Diazepam
Diklofenak
Etinylestradiol ( p-piller)             
Erytromycin    
Estradiol           
Felodipin
Fluoxetin
Flupentixol
Glibenklamid
Haloperidol             
Irbesartan
Klaritromycin
Levonorgestrel (p-piller)            
Meklozin
Oxazepam
Risperidon         
Roxitromycin
Sertralin
Tetracyklin
Trimetoprim
Venlafaxin                                   

Så kan du påverka

  • Skriv ut startförpackning om sådan finns.
  • Skriv om möjlig ut alternativ till de mest miljöbelastande läkemedlen.
    Exempelvis elimineras endast små mängder diklofenak i avloppsreningsverk jämfört med andra NSAID och det anrikas i fisk väsentligt mer, varför diklofenak bör undvikas som tablett och gel.
  • Uppmana patienter att lämna in överbliven medicin till apoteket.
  • Informera patienter om att det är viktigt att även förbrukade läkemedels-plåster, vaginalinlägg i form av östrogen­ringar och inhalatorer lämnas tillbaka till apoteket.
  • Skriv inte ut mer läkemedel än vad som går åt, iterera hellre receptet vid osäkerhet.
  • Omvärdera kontinuerligt patientens totala läkemedels­användning.

Se även info på Linda: Vård/Läkemedel/Läkemedelsfakta/Läkemedel och miljö.

www.fass.se (redovisar ekotoxikologiska data för utvalda läkemedel)

Information från Stockholms läns landsting på www.janusinfo.se (läkemedel och miljö)