Länkar

Bl.a. länkar som nämns i de olika avsnitten

Akut porfyri (Databas)
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
Cancercentrum
Diabeteshandboken 
European Society of Cardiology, riktlinjer, m.m.
European Stroke Organisation 
FASS 
FRAX 
FYSS 
Infektioner under graviditet 
Internetmedicin 
JANUS (amning, fosterskador, interaktioner, miljö)
LIC - Läkemedelsinformationscentraler i Sverige
Läkemedelsverket 
Läkemedelsboken (interaktiv)
Medicininstruktioner 
Medline (PubMed) m.m.
RELIS - producentobunden läkemedelsinfo, Norge
SBU 
SIL - Svensk informationsdatabas för läkemedel
Sjukvårdsrådgivningen 
SKR - Sveriges Kommuner och Regioner
Socialstyrelsen 
SSTH (Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas)
STRAMA - Samverkan mot antibiotikaresistens
SVELIC - Svenska läkemedelsinformationscentralerna ELINOR, ULIC, LUPP, CLINT, LiLi & LÄIF i samarbete med norska RELIS
Svenska infektionsläkarföreningen 
Svensk lungmedicinsk förening
TLV - Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket