Ögon

Se allergikapitlet.Vid svåra allergiska besvär remitteras till ögonspecialist för eventuell kortisonbehandling.

Vid inflammation i ögonlockskanterna är noggrann, daglig ögonlocksrengöring det viktigaste för att undvika återkommande besvär. Vid torra/eksematösa ögonlockskanter kan smörjande salva, t.ex. Oculentum simplex, användas. Komplettera med antibiotikasalva (se ovan) vid infektionstecken eller vid mer uttalade besvär med antibiotikasalva kombinerat med svag steroid (Terracortril med Polymyxin B). Tänk på att många med blefarit har seborroiskt eksem eller rosacea som också bör behandlas. Vid långdragna besvär remitteras till ögonspecialist.

ögondroppar, ögonsalva:

hydrokortison + oxitetracyklin

Terracortril med Polymyxin B

Inför ögonbottenundersökning ges ett kortverkande antikolinergikum, tro­pikamid, som ger både pupillvidgning och cykloplegi (ackommodations­förlamning). Återgång till normal ackommodation tar 3–4 timmar, varför det kan vara olämpligt med bilkörning under denna tid. Droppa ej vid misstanke om trång kammarvinkel utan remittera då till ögonspecialist.

tropicamid (pupillvidgande)

ögondr+

Tropikamid

Lokalanestetika, t.ex. tetrakain, används vid bortskrapning av främmande kropp på hornhinnan, för att underlätta viss undersökning etc. Observera att alla ytanestetika är vävnadstoxiska och fördröjer sårläkning. De är EJ av­sedda för långvarigt bruk.

tetracain (lokalanestetikum)

ögondr+

Tetrakain

Vid tryckmätning med applanationstonometer behövs både lokalanestetika och fluoresceinfärg. Kombinationspreparat, lidokain-fluorescein, finns.

lokalanestetikum + fluoresceinfärg

ögondr+

Lidokain-fluorescein

Enbart fluoresceinfärg används fr.a. för att underlätta diagnostiken av epi­telskador på hornhinnan, men också för att bedöma tårfilmen vid ögontorrhet.

fluoresceinfärg

sterila strips

t.ex. BioGlo

 

+Ögonläkemedel där konserveringsmedelsfria alternativ finns

Ytliga, perifera främmande kroppar kan avlägsnas i lokalanestesi (tetrakain) med främmande kroppsinstruments trubbiga ände. Antibiotikasalva (se ovan) ges 3–4 dagar efteråt. Om central eller djup skada eller kvarvarande s.k. rostring remitteras till ögonspecialist.

Flertalet konjunktiviter läker spontant och behöver ej behandlas. Vid virus­konjunktivit, t.ex. i samband med förkylning, rekommenderas rengö­ring med vanligt vatten, att avstå från kontaktlinser samt att iaktta god handhygien. Vid purulent sekret med misstanke om bakteriell kon­junktivit kan, förutom samma grundbehandling, antibiotika ges lokalt, företrädesvis fusidinsyra (god effekt mot stafylokocker, fördelaktig salvbas, doseras 2 ggr/dygn, dock saknas konserveringsmedelsfritt alternativ) eller kloramfenikol (bredare spektrum, men kräver frekventare administrering). Övriga preparat som Ciloxan, Oftaquix, Vigamox och Azyter, bör reserveras för speciella fall och keratiter och är därmed i första hand avsedda att förskrivas av ögonspecialister. I neonatalperioden tänk alltid på gonokock- och klamydiakonjunktivit. Vid ensidigt rött öga beakta alltid risken för keratit och irit. Vid konjunktivit som ej svarar på behandling remittera till ögonspecialist.

fusidinsyra

ögonsalva

Fucithalmic

kloramfenikol

ögondr+, ögonsalva+

Kloramfenikol

 

+ögonläkemedel där konserveringsmedelsfria alternativ finns

Torrt öga är en term som beskriver ett tillstånd med bristande funktion hos tårfilmen i ögat. Oavsett orsak finns ingen kurativ behandling, utan all te­rapi inriktar sig på att lindra symtomen. Försök eliminera faktorer i om­givningen som kan påverka tårfilmen negativt. Kontrollera mediciner (anti­kolinergika minskar tårsekretionen, många ögondroppar har oönskade ef­fekter på tårfilmen). Rekommendera patienten att installera luftfuk­tare, hellre ha lite nedsänkt (minskar ögonspringan) än upphöjd bildskärm vid datorarbete och blinka medvetet vid synkrävande sysselsättning.

All behandling individualiseras och man får pröva sig fram. Förskrivning av tårsubstitut på recept rekommenderas endast då starka medicinska skäl föreligger, d.v.s. då det finns en klar risk för bestående skador på ögat om dropparna ej används, t.ex. vid keratokonjunktivitis sicca, facialispares eller endokrin oftalmopati. Generellt gäller att ju torrare öga desto mer frekvent administrering av tårsubstitut (går ej att överdosera) och desto mer viskösa preparat (ger dock mer dimsyn). Vanligt doseringsintervall är 4–8 ggr/dag, eller oftare. Man bör eftersträva att und­vika konserveringsmedel som har en toxisk effekt på korneas och konjunk­tivas, av grundsjukdomen redan skadade, epitel. Viscotears och Oftagel har likvärdig och något längre effekt jämfört med Celluvisc. Oftagel har en mjukare plast i endospipetten, vilket gör den mer lättanvänd för personer med handproblem. Salvberedningar kan an­vändas till natten. Svårbehandlade fall som kan behöva annan behandling eller åtgärd remitteras till specialist.

Lättare besvär

povidon

ögondr+

Oculac

Mer uttalade besvär

carmellos (carboxymetylcellulosa 1 %)

ögondr +

Celluvisc

carbomer (0,2 %)

ögondr (gel)+

Viscotears*

carbomer (0.25%)

ögondr (gel)+

Oftagel

Till natten samt vid mycket uttalade besvär

paraffin + vaselin

ögonsalva+

Oculentum simplex APL

 

+Ögonläkemedel där konserveringsmedelsfria alternativ finns
*utbytbart

 

Expertgrupp ögon

Gauti Jóhannesson, Ögonkliniken, NUS, Umeå
Linus Markevärn, Husläkarna, Umeå
Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum, NUS, Umeå