Typ-2 Diabetes

Rekommenderad fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetesbehandling

Stark evidens att tidiga insatser av både livsstilsintervention och farmakologisk behandling till målnivåer har bästa långsiktiga utfall.

Viktigt med snabb upptrappning av behandling.

 • Viktminskning vid övervikt – bästa evidens för blodsockersänkning och mortalitetsreduktion
 • Rökstopp, Fysisk aktivitet, Hälsosam kost
 • Hypertonibehandling
 • Hyperlipidemibehandling
 • Blodsockersänkande behandling
 • SGLT2-hämmare och/eller GLP1-analog vid kardiovaskulär sjukdom
 • ARB och SGLT2-hämmare vid mikroalbuminuri
 • SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt
 • ASA vid känd/hög risk för hjärt-kärlsjukdom

HbA1c-mål

 • Socialstyrelsen föreslår ett behandlingsmål för HbA1c-värdet <52 mmol/mol, men målen bör individualiseras.
 • Patienter som är unga, har nydebuterad diabetes och där behandlingen inte orsakar hypoglykemier ska ha lägre HbA1c-mål (<47 mmol/mol eller <42 mmol/mol).
 • Patienter med längre diabetesduration (> 10 år) och som har problem med hypoglykemier bör ha ett högre HbA1c-mål (53-69).
 • Vid multisjuklighet, kognitiv svikt och hög alkoholkonsumtion rekommenderas också ett högre HbA1c-behandlingsmål.
 • Patienter med kort förväntad överlevnad bör inte ha något HbA1c-mål utan behandlingen bör inriktas på att undvika symtom.

Synjardy (empagliflozin+metformin)

De billigaste behandlingarna med SGLT2-hämmare är Synjardy 12,5mg/1000mg 1+0 eller Synjardy 12,5mg/850mg 1+0. Vid metformin-intolerans, Jardiance 25mg 0,5x1, SIC. Andra Synjardy-doseringar/övriga SGLT2-hämmare är inte lika kostnadseffektiva.

 • Synjardy ersätter frukostdosen av metformin.
 • Patienten ska helst ta ytterligare metformin till middagsmålet.
 • Inför insättning av Synjardy behöver metformin trappas in för att undvika magbiverkningar.
 • Patienten ska informeras om att Synjardy tas 1+0 (inte 1+1 enligt bipacksedel/FASS). Synjardy till kvällen mindre lämplig p.g.a. vätskedrivande effekt.
 • Använd Central receptfavorit för korrekt receptförskrivning.
 • OBS! Tillfällig utsättning vid akut svår sjukdom, magsjuka, feber, operation, nedsatt njurfunktion (GFR<30), undernäring eller fasta.

Flödesschema blodsockersänkande behandling vid typ 2 diabetes

Tabell diabetesläkemedel 2023

Rekommenderade insuliner 2023

Länkar:

Vårdpraxis Linda

Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen

Behandlingsrekommendationer typ 2-diabetes, Läkemedelsverket

Diabeteshandboken