Typ-2 Diabetes

Rekommenderad fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes

Regelbunden fysisk aktivitet, rökstopp och kostbehandling är grunden för all behandling av typ 2-diabetes.
Behandling av hypertoni och hyperlipidemi är också av högsta vikt hos dessa patienter.

Patienter med mikroalbuminuri bör få ACE-hämmare eller ARB även vid normalt blodtryck. Trombocytaggregationshämmare, i första hand lågdos-ASA, ska erbjudas till diabetespatienter med känd aterosklerotisk kärlsjukdom som inte har kontraindicerande tillstånd.

Behandlingsmål för blodsocker

HbA1c-målet bygger alltid på den enskilda patientens situation och bör utformas utifrån en individuell bedömning av nyttan och eventuella risker med behandlingen. Socialstyrelsen föreslår ett behandlingsmål för HbA1c-värdet <52 mmol/mol. Patienter som är unga, har nydebuterad diabetes, inte har hjärt-kärlsjukdom och där behandlingen inte orsakar hypoglykemier ska dock ha lägre HbA1c-mål (<47 mmol/mol eller <42 mmol/mol). Patienter med längre diabetesduration (> 10 år) och som har problem med hypoglykemier bör ha ett högre HbA1c-mål (53-69). Sköra patienter med t.ex. svår kronisk sjukdom, hög ålder eller kort förväntad överlevnad bör inte ha något HbA1c-mål utan behandlingen bör inriktas på att undvika symtom. Kognitiv svikt, annan multisjuklighet och hög alkoholkonsumtion innebär också risker vid behandling som bör beaktas.

Läkemedelsval

Val av läkemedel påverkas - utöver ovanstående faktorer - av patientens individuella önskemål, önskvärd HbA1c-sänkning, ev. övervikt, njurfunktion och förmåga att uppmärksamma och hantera hypoglykemi.

Vid intensifierad läkemedelsbehandling är planerad uppföljning viktigt. Om förväntat mål för HbA1c-sänkning (se tabell) inte nåtts efter 3-6 månader bör man överväga att sätta ut läkemedlet och prova annan åtgärd/behandling. Vid etablerad hjärtkärlsjukdom har studier visat nytta av behandling med SGLT2-hämmarna empagliflozin (Jardiance) och kanagliflozin (Invokana) samt även med GLP1-analogerna liraglutid (Victoza) och semaglutid (Ozempic), oberoende av HbA1c-sänkning.

Se figur Blodsockersänkande behandling vid typ 2 diabetes” för val av läkemedel utifrån givna förutsättningar.

Se  tabell för dosering beroende av njurfunktion (eGFR), förväntad HbA1c-sänkning, risk för hypoglykemi, övriga för- och nackdelar, kostnad för läkemedel baserat på DDD, samt socialstyrelsens prioritering. Socialstyrelsens prio 1-3 innebär åtgärd som bör erbjudas, högre siffra (prio 4-10) innebär lägre prioritering. Prioriteringen grundas på sammanvägningen av kostnadseffektivitet och evidensstyrka.

Insuliner

Länkar:
Vårdpraxis Linda (intranät)
Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen
Behandlingsrekommendationer typ 2-diabetes, Läkemedelsverket
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes, SKL
Diabeteshandboken
Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. ADA/EASD consensus report