Regionalt investeringsstöd (RIS) - det stora stödet

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera större investeringar i byggnader, maskiner och fasta inventarier. Investeringen ska bidra till hållbar tillväxt i Västerbotten. Alla ansökningar kan komma att diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Stödet kan komma att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Företag som uppfyller alla följande fyra krav kan ansöka om stöd:

 1. Företaget bedriver verksamhet i Västerbotten. (I Umeå kommun kan stöd dock endast lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors- och Sävar-Holmön-distrikt (f.d. församlingar)
 2. Företaget har behov av stöd för att kunna genomföra de planerade investeringarna
 3. Företaget har minst en heltidsanställd
 4. Investeringarna bidrar till hållbar tillväxt i Västerbotten

Hållbarhetsaspekterna får en allt större betydelse vid beviljande av företagsstöd men många företag behöver kunskap och stöttning för att ta ett kliv i sitt hållbarhetsarbete. Därför har Region Västerbotten inlett ett samarbete med Almi där företag som söker investeringsstöd kan hänvisas till Almis Hållbarhetsdialog. Läs mer här!

Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

Regionalt investeringsstöd kan endast ges till ”hårda” investeringar, till exempel:

 • byggnader/anläggningar
 • maskiner/inventarier
 • markanläggningar
 • Kontrollantkostnad

Stöd lämnas endast om det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift och kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning.

Stöd ges normalt inte till:

 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger, byggare/hantverkare i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier eller maskiner)
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Företag där stödbehov saknas (Stöd lämnas inte till företag som bedöms klara investeringen utan stöd. En sådan faktor kan vara när utdelningar har tagits ut från företaget)
 • Verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i väldigt liten omfattning.
 • Driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift)
 • Investeringar utanför stödområdet
 • Leasing och Avbetalningskontrakt*
 • Investeringar som görs pga lagkrav
 • Företag som är verksamma inom jordbruk och/eller fiske (stöd söks i stället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)
 • Företaget som ägs av det offentliga eller inte bedrivs på marknadsmässiga villkor.
 • Köp av fastighet
 • Investeringar i lokaler för uthyrning. (Däremot kan stöd till lokaler för korttidsuthyrning beviljas när det gäller turistiskt boende.)

*Avbetalningskontrakt kan i vissa fall beviljas en stödprocent till första "kontantinsatsen", men inte till hela investeringen. Att investeringen ska finansieras med avbetalningskontrakt måste också framgå redan vid ansökningstillfället. Det fungerar inte att komma i efterhand med det. Försäljaren kan inte samtigt vara kreditgivare.

Stöd kan lämnas på mellan 15-40% av investeringskostnaden. (Investeringar på över 25 mkr hanteras av Tillväxtverket.) En individuell prövning av stödets storlek görs vid alla ansökningar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska bli av.
*Företag:

 • små företag=1-49 anställda
 • medelstora företag= 50-249 anställda
 • stora företag= över 249 anställda. Stora företag och koncerner kan endast bli beviljad RIS för ny ekonomisk verksamhet som startas upp.

För företag i koncerner räknas alla anställda i hela koncernen. 

Investeringsområde:

 • 1=Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele
 • 2=Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå, dock ej Umeå tätort. I Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling.
 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Regionalt investeringsstöd
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 Obligatoriska bilagor:

 • Aktuellt registreringsbevis
 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 • Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 • Kopia på senast fastställda årsredovisning
 • Kopia på offerter över 100 000 kr rörande investeringen. Vid investeringar över 700 000 kr (exkl. moms) måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er i den händelse av revision. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (släktingar/vänner och anknutet/nära företag).
 • Ifylld hållbarhetsbilaga (Mall finns här)
 • Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 • Lånelöfte eller motsvarande (har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 • När det gäller hållbarhet samarbetar Region Västerbotten med Almi Nord. Alla företag som beviljas Regionalt investeringsstöd ska genomgå Almis Hållbarhetsdialog innan slututbetalning av stödet. Företagen kan också välja att ta del av Hållbarhetsdialogen innan ansökan om stöd genom att kontakta Almi. Läs mer här!

Alla företag som beviljas företagsstöd ska se till att inte bryta mot de fem grundläggande upphandlingsprinciperna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande vid inköp av stödberättigade investeringar.

Regionalt investeringsstöd kan komma att finansieras av EU. Villkor som gäller i företagsstöd som beviljats EU-medel.

Vid ansökan om stöd på 500.000 kr eller mer måste du välja en av nedanstående kontrollanter. Du måste själv kontakta kontrollanten som tar betalt för denna tjänst av företaget. Kontrollantkostnaden kan ingå i ansökan.

 

 • Anders Färnstrand: 070-265 62 22 Skolg.11, 921 31 LYCKSELE (anders.faernstrand@gmail.com)
 • Håkan Ohlson: 070-603 53 45 V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ (haakanohlson0@gmail.com) 
 • Ulrika Öhlund: 070-207 15 50 Box 65, 931 21 SKELLEFTEÅ (kontrollant@ohlunds.net) 
 • Toril Nyman: 0940-132 51 Volgsjöv 31, 912 23 VILHELMINA (toril@vinstor.se)

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter bekräftelse att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1-2 år.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

Er ansökan om stöd kan komma att diskuteras med näringslivskontoret i er kommun.

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten:

När ett regionalt investeringsstöd är slututbetalt har det automatiskt en nedskrivningstid på 5 år. Under de 5 år en kommer Region Västerbotten att göra en årlig uppföljning via enkäter som skickas elektroniskt till de epostadresser vi har tillgänglig för beviljat stöd. Om denna uppföljningsenkät skickats till fel person ber vi dig som mottagare att vidarebefordra den till rätt person på företaget.

Uppföljningsfrågorna handlar främst om antal anställda på företaget, om de tillgångar som skaffades med hjälp av stödet fortfarande finns kvar i företaget och om det skett några förändringar av ägarkretsen sedan föregående uppföljning.  

OBS! Det är mycket viktigt att ni svara i tid på denna uppföljning eftersom uteblivet svar kan medföra att ni tvingas betala tillbaka delar av det stöd ni har fått utbetalt.