Forskning vid Hjärtcentrum

Forskningen vid Hjärtcentrum återspeglar den mycket breda kliniska verksamheten över flera medicinska specialiteter, från öppenvård till moderna interventioner och högspecialiserad intensivvård.

Det innebär att forskningen omfattar det mesta från epidemiologi till avancerad avbildningsteknik. Förutom rent medicinska projekt finns här en betydande representation av omvårdnadsforskning, fysioterapi och medicinsk teknik. De flesta projekt har sin bas i kardiologin medan thoraxkirurgi och anestesi för närvarade utgör en mindre del. 

Hjärtcentrums forskning är i huvudsak kopplad till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin på Umeå universitet. 

Enheten för medicin, Umeå universitet

Vi bedriver en del av vår forskning via Kliniskt forskningscentrum, KFC. Där finns forskningssköterskor anställda på universitetsinstitution som är kopplad till Hjärtcentrums forskning men också forskningssköterskor anställda i regionen.

Kliniskt forskningscentrum, KFC 

Genom enheten för medicin bedriver forskare vid Hjärtcentrum även projekt i laboratoriebyggnaden 6M. Där ingår de i ett nätverk för translationell kardiovaskulär forskning i Umeå, som knyter samman forskare från flera olika institutioner. De använder laboratoriebaserade studier för att lösa kardiovaskulära problem som identifieras i sjukvården.

Vi har således en mycket bred verksamhet vilket också återspeglas i de pågående forskningsprojekt som drivs helt eller delvis på Hjärtcentrum: 

 • Vi bedömer risken för kardiovaskulärt insjuknande genom att undersöka carotis med ultraljud. Vi utvärderar också metoder för att mäta intima media-tjocklek och plackkaraktäristik och vad det betyder för prognosen.
 • Vi använder ekokardiografi för att bedöma hjärtats hemodynamik i vila, benlyft och under arbete i en jämförande studie med simultan invasiv tryckmätning.
 • Vi studerar kärl med ultraljud på patienter som haft stroke.
 • Vi studerar förkalkning med ultraljud vid klaff- och coronarsjukdom.
 • Vi studerar pumpfunktion med ultraljud med speciellt fokus på förmaks- och högerkammarfunktion.
 • Vi analyserar symptom och funktion samt djupintervjuar patienter som har svår aortastenos och som har genomgått TAVI, sedvanlig aortaklaffkirurgi och patienter som vi tvingats neka behandling.
 • Vi gör nested case-referent-studier utifrån Biobanken norr och alla patienter som har genomgått klaffkirurgi.
 • Vi studerar betydelsen av nutrition i anslutning till operation och invensivvård.
 • Gruppen perfusionister bedriver forskning inom området extrakorporeal cirkulation. Forskningen syftar till att utöka vår kunskap om hur olika organs funktion påverkas när hjärtkirurgi kräver assistans av en hjärt-lungmaskin.
 • Vi studerar diagnostik, sjukdomsförlopp, behandling och prognos vid hjärtsvikt.
 • Vi studerar olika aspekter som fysisk aktivitet, träning, livskvalitet, sömnapné och hjärtfunktion för vuxna patienter med medfödda hjärtfel (GUCH).
 • Vi identifierar patienter som haft lungemboli och som kan tänkas utveckla en sekundär pulmonell hypertension.
 • Vi studerar olika hjärtrytmrubbningar, bland annat förmaksflimmer och Långt QT-syndrom.
 • Forskare från Hjärtcentrum är aktiva inom SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study), ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga med målet att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom.
 • Forskare från Hjärtcentrum är aktiva inom VIPVIZA (Västerbotten Intervention Programme VIsualiZation of asymptomatic Atherosclerosis). Det är ett omfattande forskningsprogram som involverar primärvården, Västerbottens hälsoundersökningar, beteendemedicin, medicincentrum och Hjärtcentrum.
 • Forskare från Hjärtcentrum är aktiva inom MONICA, en longitudinell populationsdatabas om diabetes och hjärt-kärlsjukdomar i Norr- och Västerbotten.
 • Vi kartlägger genetiska orsaker till ärftliga hjärtsjukdomar och undersöker kopplingen till fenotyp. Insatserna genomförs i anslutning till Centrum för kardiovaskulär genetik.
 • Vi utvärderar diagnostik, sjukdomsförlopp, behandling och prognos vid hereditär amyloidos med olika metoder som exempelvis ekokardiografi, scintigrafi, histologi och PET.
 • Vi studerar betydelsen av metabolismen i myokardiellt fett vid kardiovaskulära sjukdomar.
 • Vi bedriver forskning med syfte att förebygga, upptäcka och behandla akut förvirringstillstånd efter hjärtkirurgi.