Nationella minoriteter i Västerbotten

Region Västerbotten arbetar ständigt för att utveckla stödet för nationella minoriteter. Nedan är några exempel på hur regionen arbetar och vad som görs i frågan.

Språkpaket - finska, samiska och meänkieli

För att främja barn och ungas utveckling av språk och kulturell identitet erbjuder Region Västerbotten kostnadsfria språkpaket till föräldrar eller blivande föräldrar i samarbete med olika minoritetsföreningar. Språkpaketen finns på samiska, finska och meänkieli.  

Språkpaketen innehåller material som stärker ditt barns nationella minoritetsspråk, exempelvis sagor, ramsor och webbadresser till sidor där det finns mer innehåll på det nationella minoritetsspråket.

Beställ språkpaket 

Beställ språkpaket genom att skicka ett mejl med ditt namn, telefonnummer, adress och önskat språk till:

sprakpaket@regionvasterbotten.se 

Språkpaketet skickas sedan direkt hem till dig.   
 
Om du har frågor om hur du beställer ett språkpaket kan du även ringa 
090-785 70 04.  

Dina uppgifter kommer endast att användas för att skicka ut språkpaketet och kommer därefter att raderas.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter   

Stödjer språkbad och kulturella aktiviteter  

Om du vill planera och starta språkbad eller andra kulturella aktiviteter kan du ansöka om bidrag hos regionen. Regionen tar emot ansökningar som främjar språken och kulturen för sverigefinnar, samer eller tornedalingar. När du skriver en ansökan ska följande finnas med:  

 • Vem som ansöker 
 • Vad bidraget kommer att gå till 
 • Hur aktiviteten ska genomföras 
 • Budget för genomförandet 
 • Om du ansöker om stöd från andra instanser  
 • Din underskrift  

Skicka sedan din ansökan till:

regionen@regionvasterbotten.se  

När du mejlat din ansökan kommer den diarieföras och lyftas i ett samråd med den nationella minoriteten som berörs. Sedan skickas den till utskottet för funktionshinder och samverkan där det tas ett beslut. Om du fått bidrag krävs det en skriftlig återrapport när aktiviteten eller projektet är slutfört. Vid utebliven återrapportering blir du återbetalningsskydlig.   

Läs mer om språkbad

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården. Det startade som ett projekt 2017 men har övergått till att ingå i den ordinarie verksamheten. Det är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna och samiska representanter.  

Strategi för samisk hälsa  

Under projekttiden, 2017–2019, har Kunskapsnätverket för samisk hälsa bland annat tagit fram en gemensam samisk hälsostrategi och en e-utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal. Strategin har sex olika prioriterade områden:  

 • Primärvård 
 • Vuxenpsykiatri 
 • Barn- och ungdomspsykiatri 
 • Geriatrik 
 • Akut omhändertagande i extrem glesbygd 
 • Förebyggande hälsovård med inriktning på utsatta grupper. 

Målet med strategin är att bidra till en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Delmålen i strategin rör höjd kulturkompetens bland anställda inom hälso- och sjukvården, utveckling av arbetssätt och metoder, ökad synlighet av samiska språk och samisk kultur, främja samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa, samt verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.  

Översättning av information 

Information som är av stort allmänt intresse översätts till minoritetsspråken för att göra budskapen tillgängliga för så många som möjligt. Det kan till exempel vara information i broschyrer, på regionens webbplats, i annonser, informationsfilmer eller hushållsutskick. På 1177.se finns information om hälsa och vård översatt till minoritetsspråk.  

Den här sidan är översatt till fler språk

Den här sidan är översatt till följande minoritetsspråk: