Kulturstipendier

Region Västerbotten, enheten för regional kulturverksamhet utlyser och administrerar kulturstipendier enligt gällande reglemente. Referensgrupper för de kulturella områden som är aktuella och som utgörs av sakkunniga från länets kulturverksamheter och tjänstepersoner vid kulturenheten bereder stipendieansökningarna. Kulturrådets gällande policiy mot jäv, mutor och annan otillbörlig påverkan (Adm 2012/155, GD 2012:223) skall beaktas. I händelse av att sakkunnikggruppen inte är enig är det regionkulturchefen som avgör de slutliga förslagen till stipendiater. Förslagen föreläggs kulturutskottet som i sin tur föreslår Regionala utvecklingsnämnden, RUN, att fastställa dem. 

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendium 2020

Konstområden för 2020 är bildkonst, konsthantverk och litteratur.

Sista ansökningsdatum för ansökan om kulturstipendier var den 14 februari 2020.

Ansökningslänk - www.projektsok.se 


Läs mer om stipendierna:

Reglemente, kulturstipendium 

Stadgar, kulturfond

Riktlinjer, kulturstipendier 

Inriktning, kulturstipendier 2017-2019
Kulturstipendiater 2020

 

BILDKONST

Elin Berge, född 1978

Motivering:
Elin Berge har återkommande i sitt konstnärskap skildrat platser och människor med anknytning till Västerbotten. Genom ett uttryck som både förmedlar igenkänning och nya insikter, återges med hög kvalitet i hennes fotografier en bred bild av norra Sverige. Berges arbete skildrar det vardagligt storslagna genom ämnesval som knyter samman lokala och internationella frågeställningar. I hennes berättande finns en målmedveten utforskning av perspektiv som utmanar normer och inte sällan balanserar på gränsen mellan det väntade och oväntade. Med tydligt samhällsfokus och omsorg för berättelserna hon återger, rör sig hennes arbete och konstnärliga uttryck i flera lager, vilket inbjuder oss att titta igen.

I Berges pågående projekt "Strömningar" utforskar hon koncept som rörelse och förändring kopplat till samhällena längs Vindelälven, en av de sista vilda älvarna i det svenska landskapet. Genom hennes karaktäristiska arbetssätt undersöker hon både faktiska och metaforiska berättelser som älven bär med sig.

 

KONSTHANTVERK

Viktoria Melinder, född 1975

Motivering:
Inspirerad av konceptuell materialkonst vill Viktoria Melinder förena ett djupt hantverkskunnande med hållbar tillverkning av vävda textilier i det moderna rummet.

Genom långsamma, närsynta vävtekniker med rötter djupt i kulturarv och kvinnohistoria förenar Viktoria nödvändighet med sinnlighet.

 

LITTERATUR

Pernilla Berglund, född 1982

Motivering:
Pernilla Berglund är en betydande poet med flera kritikerrosade diktsamlingar bakom sig, senast diktsamlingen "Rätten" (2019). Ett antal verk har översatts, bland annat till danska, ryska och nederländska. I sitt skrivande intresserar hon sig för frågor om plats och språk och undersöker specifika förhållanden mellan ord, betydelse och mening.

Genom stipendiet ges hon möjlighet att förverkliga sin ambition att ytterligare fördjupa sin poesi, utforska språkets form och möjligheter och närma sig skeenden och konkreta handlingar.


HEDERSSTIPENDIUM

Kristina Ersviken, född 1955

Motivering:
Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens hemslöjdsförening, får hedersstipendiet för sitt idoga och aldrig sinande engagemang och arbete. Med sin positiva inställning och med pondus i sin yrkesroll ser hon alltid möjligheter. De stora avstånden till trots går hon målmedvetet in för att knyta och upprätthålla kontakter med Västerbottens alla kommuner, föreningar och människor för att initiera och utveckla samarbeten i hela regionen och gärna då också över generationsgränserna.

Kristina Ersviken tog 2002 initiativ till broderigruppen Fimbria vars syfte är att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda och utveckla broderiet och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Gruppen tilldelades hösten 2019 Barents Scholorship for Cultural Cooperation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Hamre Vik. kulturstrateg
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Telefon
070-577 16 57