Kulturstipendier 2021

Region Västerbottens utökar sin kulturstipendieutlysning 2021 genom att fördela stipendier inom tre kulturområden: film, slöjd och musik. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.  

  • Kulturstipendiet inom film uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater. Ansök här 
  • Kulturstipendiet inom slöjd uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiaterAnsök här 
  • Kulturstipendiet inom musik uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater. Ansök här 
  • Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronorAnsök här 

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. 

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning. 

Sista datum att ansökan om kulturstipendier är 12 februari 2021. 

Ansökningslänk - www.projektsok.se  

 

Beredning och beslut  

Region Västerbotten, enheten för regional kulturverksamhet utlyser och administrerar kulturstipendier enligt gällande reglemente.  
Referensgrupper för de kulturella områden som är aktuella och som utgörs av sakkunniga från länets kulturverksamheter och tjänstepersoner vid kulturenheten bereder stipendieansökningarna.  

Kulturrådets gällande policy mot jäv, mutor och annan otillbörlig påverkan (Adm 2012/155, GD 2012:223) skall beaktas.  

I händelse av att sakkunniggruppen inte är enig är det regionkulturchefen som avgör de slutliga förslagen till stipendiater. Förslagen föreläggs kulturutskottet som i sin tur föreslår Regionala utvecklingsnämnden, RUN, att fastställa dem.  


Läs mer om stipendierna:

Reglemente, kulturstipendium 

Stadgar, kulturfond

Riktlinjer, kulturstipendier 

Inriktning, kulturstipendier 2021-2023