Regional samverkan för hälsa, vård och omsorg

För att främja hälsa och kunna ge god vård, omsorg och stöd är det viktigt att samverka. Vi behöver varandra.

Syftet med samverkan är skapa största möjliga nytta och värde för invånarna i Västerbotten. Många människor behöver insatser från flera ställen, exempelvis kommunernas elevhälsa, socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, och hälso- och sjukvård inom regionens verksamheter. Detta kräver samverkan, så att personer kan få ett samordnat stöd. Även hjälpmedelsfrågor och patientsäkerhetsperspektiv ingår i samverkan.

För att mötas i dialog för att uppnå gemensamma mål finns samverkansarenor, både verksamhetsnära och på ledningsnivå. Det finns både politisk samverkan och tjänstepersonssamverkan.

Gemensam framtidsbild

I samverkan mellan länets kommuner och Region Västerbotten har en gemensam framtidsbild arbetats fram. Framtidsbilden beskriver hur västerbottningen ska uppleva vård, omsorg och stöd i länet och vilket fokus den gemensamma samverkan ska ha; trygghet, tillgänglighet och tillsammans. Den gemensamma framtidsbilden utgör en värdegrund för samverkan att bottna i och anger riktningen framåt mot 2030.

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten

Omställningen till god och Nära vård

Sjukvårdssystemet i Sverige håller på att förändras i grunden för att gemensamt med andra inom välfärden klara framtidens utmaningar.  Omställningen till Nära vård är att stärka individens ställning och att göra invånarna delaktiga i att skapa en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Mer om Nära vård

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95