Information till vårdpersonal

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Verksamheterna behöver vara uppmärksamma på symtom hos patienter, omsorgstagare och personal. I Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 finns information om när testning rekommenderas. Patienter och omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 bör inte vistas med andra förrän de bedöms som smittfria.

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Smittspårning

Information från Vårdhygien