Information till vårdpersonal

Covid-19 är inte längre en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Anmälningsplikt gäller endast från laboratoriet. Sjukdomen är inte heller generellt smittspårningspliktig.

Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv och en viktig del i att minska belastningen på vården.

Information från Vårdhygien