Folkhälsobidrag

Varje år har frivilliga organisationer möjlighet att söka bidrag från Region Västerbotten. Syftet med bidraget är att främja folkhälsan i länet. Både länsorganisationer och mindre föreningar kan söka medel för sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Det förebyggande arbetet ska utgå från något/några av de 11 nationella målområdena samt regionens tolfte om psykisk hälsa. Här kan du läsa mer om de 11 nationella målområdena.

Nationella målområden

Din ansökan

Ladda hem blanketten för ansökan folkhälsobidrag. Ansökan om folkhälsobidrag 2019 ska vara inlämnad senast den 17 september 2018. Skicka den till:

regionen@regionvasterbotten.se

Försent inkomna ansökningar behandlas inte. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av medel vid sitt sammanträde den 7 december 2018. Beviljade medel betalas ut i januari 2019.

Uppföljning

 Återrapportering av genomförda insatser ska inkomma senast 30 april nästkommande år. Bidrag beviljas bara om återrapportering av föregående års folkhälsobidrag inkommit i tid, det vill säga före 30 april året efter det år som folkhälsobidraget gällde. Till exempel folkhälsobidrag beviljat för 2017 ska återrapporteras före 30 april 2018 för att föreningen ska ha möjlighet att söka bidrag 2019.

En gemensam frivilligdag arrangeras av regionen och varje år inbjuds ett antal föreningar som erhållit finansiellt stöd för föregående år att redovisa sitt arbete för berörda politiker, tjänstepersoner samt varandra. Dessa inbjudna föreningar ska även inkomma med en skriftlig återrapportering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Mona Wennberg Hälsoutvecklare, folkhälsovetare
E-post
mona.wennberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 94
Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93