Folkhälsobidrag

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen. Inför 2021 är det möjligt för ideella organisationer att ansöka om medel för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Under 2019 genomfördes en översyn av Region Västerbottens föreningsbidrag. Det innebar att föreningar inte kunde ansöka om folkhälsobidrag för år 2020. Regionfullmäktige har i februari 2021 tagit ställning till årets folkhälsobidrag och det är nu möjligt att ansöka fram till och med 7 april 2021 för aktiviteter som kan genomföras från och med juni 2021.

Ansökning av bidrag för 2021

Folkhälsobidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer vars arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.

Mer information om bidraget, vilka som har möjlighet att ansöka, maxbelopp, ansökningsblankett med mera finns i dokumenten nedan:

Information om folkhälsomedel Region Västerbotten 2021.docx

Ansökningsblankett Folkhälsomedel Region Västerbotten 2021.doc

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Ansökan skickas in senast den 7 april 2021 till diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan: ”Folkhälsobidrag 2021”

Därefter handlägger vi ansökningarna och meddelar er under maj månad 2021 om ni blivit beviljade medel.

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Jonathan Lundberg Nämndsekreterare, utredare
E-post
jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073- 030 57 95