Barn

Barn - akuta tillstånd

Anafylaxi
Akut astma
Krupp 
Chock/Blödning
Dehydrering
Diabetesketoacidos
Bennål

Flertalet läkemedel som används till barn är inte utprovade på barn. I många fall har man därför utgått från vuxendosen då man doserat till barn. Detta medför stor osäkerhet.

Omsättningen av läkemedel hos barn skiljer sig markant från omsättningen hos vuxna. Leverns förmåga att bryta ner läkemedel och njurens förmåga att utsöndra läkemedel är låg vid födseln men ökar under första levnadsåret. I småbarnsåldern behöver man ofta ge en högre dos av läkemedlet per kg kroppsvikt jämfört med till en vuxen eftersom leverns och njurens kapacitet i förhållande till kroppsvikten då är högre än senare. Förhållandet kroppsvatten/kroppsvikt minskar från födelsen till vuxen ålder, vilket gör att vattenlösliga läkemedel fördelar sig på en större volym hos ett litet barn. Under neonatalperioden är blod-hjärnbarriären ofullständigt utvecklad och mera genomsläpplig för läkemedel. Man bör också vara observant på att vartefter barnet ökar i vikt kan dosen behöva justeras.

Praktiska råd

 • Barndoser bör beräknas per kg kroppsvikt. Man bör inte dosera efter viktintervallen som anges i FASS utan beräkna exakt utifrån kroppsvikten för att få optimal dos. Dubbelkolla gärna att du hamnar inom intervallet som anges i FASS.
 • Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen, vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens och sjuksköterskans engagemang.
  – Det är lättare att svälja tabletter med någon trögflytande vätska med klumpar i, t.ex. fruktyoghurt. Innan och efteråt ska barnet dricka vätska.
  – Vissa tabletter får inte delas eller krossas. En förteckning över dessa finns på linda-Vård-Läkemedel-Läkemedelsfakta Sväljes hela
  – Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många mixturer, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets förmåga att svälja tabletter.
 • Undvik rektal administrering om per os fungerar. Detta p.g.a. osäkra upptag samt obehag för barnet.
 • Om barnet har kräkningar efter att läkemedel har getts per os och
  – tid mellan dos och kräkning > 20 minuter: ge inget
  – tid mellan dos och kräkning < 20 minuter: ge halva dosen
 • Diarré: vid lindrig diarré ingen skillnad i absorption av läkemedel
 • All inhalationsbehandling behöver noga övas vid insättning och repeteras vid återbesök. Från 5-6 år kan barnet oftast klara en pulverinhalator. Före 5-6 års ålder ges behandling med spray och spacer (Vortex eller Optichamber) med mask under 3-4 års ålder, äldre klarar ofta utan mask. Se vårdprogram för barnastma under vårdpraxis på linda.
 • Feber och sänkt allmäntillstånd kan behöva behandlas för att säkerställa barnets intag av dryck. Dosering gäller även smärtbehandling.

paracetamol

15mg/kg/dos x 1-4

Alvedon*

ibuprofen

5-10mg/kg/dos x 1-3

Brufen*

OBS! Ibuprofen skall ej ges under 6 månaders ålder. Ibuprofen bör undvikas vid dehydrering (njurpåverkan). Se FASS för kontraindikationer och försiktighet.

 • Lidokain + prilokain kräm resp plåster (Tapin/EMLA): för ytanestesi vid provtagning låt verka 60-120 minuter (den längre tiden för mörkhyade). Vänta med provtagning 10-20 min efter avlägsnandet av kräm resp plåster (så kärldilatation inträder).
 • Om ej tillgång till vikt, särskilt i akuta situationer, finns ett enkelt sätt att räkna som dock för svenska barn blir lite lågt:
  Vikt = (ålder+4) x 2 avrundas lämpligen uppåt till närmaste 5 kg. Gäller upp till 10 år.

* utbytbart