Barn

Barn - akuta tillstånd

Anafylaxi
Akut astma
Krupp 
Chock/Blödning
Dehydrering
Diabetesketoacidos
Bennål

Barns farmakokinetik skiljer sig avsevärt från vuxnas. Barndoser bör beräknas exakt per kg kroppsvikt men dubbelkolla att beräkningen hamnar inom intervallet som anges i FASS. Använd gärna beslutsstödet  ePed (erfarenhets-och evidensbaserad databas för barnläkemedel) för stöd vid barndoseringar. Sökväg: ePed.se-Vård-Instruktioner-Alla instruktioner.

Praktiska råd

 • Barndoser bör beräknas per kg kroppsvikt. Man bör inte dosera efter viktintervallen som anges i FASS utan beräkna exakt utifrån kroppsvikten för att få optimal dos. Dubbelkolla gärna att du hamnar inom intervallet som anges i FASS.
 • Om ej tillgång till vikt, särskilt i akuta situationer, finns ett enkelt sätt att räkna som dock för svenska barn blir lite lågt: Vikt = (ålder+4) x 2 avrundas lämpligen uppåt till närmaste 5 kg. Gäller upp till 10 år.
 • Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen, vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens och sjuksköterskans engagemang.
  – Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många mixturer, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets förmåga att svälja tabletter.
  – Det är lättare att svälja tabletter med någon trögflytande vätska med klumpar i, t.ex. fruktyoghurt. Innan och efteråt ska barnet dricka vätska.
  – Vissa tabletter får inte delas eller krossas. En förteckning över dessa finns på intranätet linda-Vård-Läkemedel-Läkemedelsfakta Sväljes hela– Förskriv hellre flera små tabletter än färre stora då det finns att tillgå.
 • Undvik rektal administrering om per os fungerar. Detta p.g.a. osäkra upptag samt obehag för barnet.
 • Om barnet har kräkningar efter att läkemedel har getts per os och
  – tid mellan dos och kräkning < 20 minuter: ge halva dosen
  – tid mellan dos och kräkning > 20 minuter: ge inget
 • Diarré: vid lindrig diarré ingen skillnad i absorption av läkemedel
 • All inhalationsbehandling behöver noga övas vid insättning och repeteras vid återbesök. Från 5-6 år kan barnet oftast klara en pulverinhalator. Före 5-6 års ålder ges behandling med spray och spacer (Vortex eller Optichamber) med mask under 3-4 års ålder, äldre klarar ofta utan mask. Se vårdprogram för barnastma under vårdpraxis på intranätet linda.
 • Feber och sänkt allmäntillstånd kan behöva behandlas för att säkerställa barnets intag av dryck. Dosering gäller även smärtbehandling.

paracetamol

15mg/kg/dos x 1-4

Alvedon*

ibuprofen

5-10mg/kg/dos x 1-3

Brufen*

OBS! Ibuprofen skall ej ges under 6 månaders ålder. Ibuprofen bör undvikas vid dehydrering (njurpåverkan). Se FASS för kontraindikationer och försiktighet.

 • Lidokain + prilokain kräm resp plåster (Tapin/EMLA): för ytanestesi vid provtagning låt verka 60-120 minuter. Vänta med provtagning 10-20 min efter avlägsnandet av kräm resp plåster (så kärldilatation inträder). OBS! Se FASS eller ePed för dos och applikationstid för olika åldrar.

* utbytbart