Psykiatri

Sömnstörningar 
Ångest
Depression
Alkoholsjukdomar
Rekommendationer för barn och ungdomar
Äldre och psykofarmaka

Introduktion

Psykiatriska besvär är vanligt och korrekt diagnos är en förutsättning för optimal behandling. Viktigt att identifiera exempelvis skadligt alkoholbruk oavsett varför patienten söker. Skattningsskalor är bra hjälpmedel för att bedöma allvarlighetsgrad av sjukdom samt följa förlopp. Skattningsskalor kan dock aldrig ersätta det ”goda patientsamtalet” innehållande aktiva, ickevärderande frågor om symtomdebut, duration, förlopp, ärftlighet, somatisk sjukdom, substans-/alkoholbruk, bakomliggande trauman etc., vilket sammantaget leder fram till en sannolik diagnos. Man kan således ej enbart använda exempelvis MADRS för att ställa diagnos. En mer omfattande skattning kan göras enligt MINI 6.0 (en diagnostisk intervju som följer kriterierna för de vanligaste psykiatriska tillstånden inklusive missbruk eller beroende), vilket dock ändå förutsätter att skattaren (vårdgivaren) har kompetens att värdera svaren.

I årets upplaga av terapirekommendationer för Region Västerbotten hänvisar vi i psykiatrikapitlet även till aktuella Nationella vård- och insatsprogram för psykiatriska tillstånd, vilka återfinns på hemsidan vardochinsats.se. Dessa innehåller aktuell information som kan filtreras utifrån bland annat utförare, yrkesroll, barn/vuxna/äldre, kartläggning, uppföljning, lagar samt typ av behandling för olika tillstånd. Vi vill även slå ett slag för de rekommendationer om fysisk aktivitet som finns i kapitlet då fysisk aktivitet i många fall har god effekt på ett flertal psykiska symtom och ger upphov till minimalt med biverkningar.