Mallar och dokument

På den här sidan finns det samlat dokument och mallar som beskrivs på vår webbplats.

 

Regional utvecklingsstrategi och Agenda för hållbar regional finansiering

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030 - strategin visar hur vi tillsammans i länet ska arbeta för en hållbar utveckling

Agenda regional finansiering_2023.pdf - agendan anger Region Västerbottens styrning av den regionala finansieringen för att investera i hållbar regional utveckling i länet

 

Hållbarhet i projekt

Hållbarhet utifrån dimensionerna jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat ska användas som hävstång i alla projekt finansierade av Region Västerbotten. 

Hållbarhetsmatrisen ger exempel på hur flera hållbarhetsperspektiv kan integreras i projekt och är avsedd att fungera som vägledning och inspiration i projektplanering. 

Matrisen utgår från den regionala utvecklingsstrategins prioriteringsområden och visar på ett fiktivt projektexempel per prioritering. 

Hållbarhetsmatrisen - ett verktyg för stöd i hållbarhetsintegrering av projekt. 

 

Dokument som hjälpmedel vid ansökningar om projektmedel samt utbetalningar av projektmedel: 

Min ansökan exempel på frågor i Ansökan  - exempel på frågorna och lite beskrivning/förklaring kring dem, som finns på ansökan till Region Västerbotten.

Allmänna villkor för stöd till projekt - information om villkor för utbetalningar, lägesrapportering, ändringsbeslut etc.

Projektidémall Region Västerbotten - kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget innan ansökan skickas in

Mall för riskanalys - riskanalys skickas in i samband med ansökan om projektmedel

Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation

SCB:s CFAR-sök (arbetsställenummer) - hitta ditt arbetsställenr hos SCB

Mall för medfinansieringsintyg - intyg för att styrka medfinansiering från andra organisationer

EU-kommissionens sida för växelkurser - växelkurser för internationella projekt

 

Mer information om utbetalningar samt fler dokument och mallar som hjälpmedel vid ansökningar om utbetalningar finns på sidan om utbetalningar av projektmedel.