Kunskapsstyrning i Västerbotten

I Region Västerbotten pågår arbete med att anpassa den lokala kunskapsstyrningsorganisationen till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen

För att anpassa Region Västerbottens struktur till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen benämns de olika grupperna: Lokal programområdesgrupp (LPOG), lokala programområden (LPO), lokal samverkansgrupp (samverkansgrupp) och lokala arbetsgrupper (LAG). Lokal motsvarar hela Region Västerbotten.

Organisation och struktur

Beredning, samordning och beslutsprocess

Kunskapsstyrningsråd samordnar arbetet med frågor inom området kunskapsstyrning. Rådet ska utgöra berednings- och samordningsorgan, men även ge operativt stöd till hälso- och sjukvårdsledningen i arbetet med att utveckla och implementera systemet för kunskapsstyrning i Region Västerbotten.


(Öppna bilden i pdf-format)

Lokala programområdesgrupper (LPOG) och lokala programområden (LPO)

I Region Västerbottens system för kunskapsstyrning anpassas organisationen till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens struktur. Det finns sex lokala programområdesgrupper (LPOG) och varje områdeschef ansvarar för flera lokala programområden (LPO). Inom dessa sex LPOG finns alla nationella programområden (NPO) representerade som lokala programområden (LPO). Grunden till ett LPO utgörs av områdeschef, verksamhetschef, NPO-ledamot och vid behov kan även andra professioner ingå. Om NPO-ledamot inte är verksam i Region Västerbotten kan annan ämnesexpert ingå.


(Öppna bilden i pdf-format)

För att skapa bättre förutsättningar att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda vårdmötet anpassas lokala programområden (LPO) till den nationella programområdesstrukturen Översiktsbild

LPO är mottagare av nationella kunskapsunderlag och tillsätter ändamålsenliga lokala arbetsgrupper (LAG) samt förmedlar och tydliggör uppdrag till LAG.

Uppdragsbeskrivning för LPO

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Den lokala arbetsgruppen (LAG) tar emot, processar och medverkar till implementering av nationella kunskapsunderlag såsom nationella riktlinjer, vårdprogram och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Den totala kompetensen i LAG ska representera programområdet och kan vid behov vara multidisciplinär och multiprofessionell; även administratör kan ingå. Rehabiliteringsperspektivet bör ingå i de fall där behovet anses föreligga. Ytterligare kompetenser och perspektiv, exempelvis från den kommunala hälso- och sjukvården, kan vid behov adjungeras liksom patient-/brukarföreträdare.

Till Region Västerbottens lokala arbetsgrupper (LAG)

Samverkansgrupperna

Lokala samverkansgrupperna samarbetar med lokala programområden och lokala arbetsgrupper. Samverkansgrupperna fungerar som stödfunktion i kunskapsstyrningsarbetet.

 

 

Marit Danell Boman Strateg för kunskapsstyrning
E-post
marit.danell.boman@regionvasterbotten.se
Katarina Linrin Handläggare för kunskapsstyrning
E-post
katarina.linrin@regionvasterbotten.se
Per Strömbro Kommunikatör för kunskapsstyrning
E-post
per.strombro@regionvasterbotten.se
Ulrica Bergström Ordförande för kunskapsstyrningsrådet
E-post
ulrica.bergstrom@regionvasterbotten.se
Jakob Claesson Controller
E-post
jakob.claesson@regionvasterbotten.se