Ny byggnad samlar psykiatrisk vård

Under hösten och vintern 2022 flyttar barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans med vuxenpsykiatrin in i en ny byggnad på sjukhusområdet i Umeå. Här ryms både slutenvård med inneliggande patienter och öppenvård med mottagningar. I byggnaden finns också lokaler för universitetets forskning och utbildning kopplat till psykiatriverksamheten.

Psykiatrisk vård på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till en klinik eller mottagning?

Hitta klinik eller mottagning på 1177.se

Läs också

Den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden reser sig på en höjd med goda ljusförhållanden, utsikt över älven och sjukhusparken, med närhet till kommunikationer. Placeringen signalerar tillgänglighet och öppenhet, och symboliserar en modern syn på behovet av psykiatrisk vård. Att barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin samsas om lokalerna ger kontinuitet för patienter och underlättar verksamheternas samarbete.

Utsikt för inneliggande patienter

Grundkonceptet för byggnaden är att placera vårdavdelningarna med utsikt mot älven och mot sjukhusparken samt med närhet till utegårdarna. Annan verksamhet som öppenvård och administration har inte prioriterats lika högt när det kommer till utsikt och ligger därför i första hand i byggnadens norra delar.

Utsikt från byggnaden mot Umeälven
Utsikt från byggnaden mot Holmsundsvägen och Umeälven. Foto: Klas Sjöberg. 

Miljöcertifierad byggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och mäter 16 olika värden som sedan granskas av en oberoende tredje part. Byggnaden fyller i sin helhet kravet för Miljöbyggnad Silver. Energimässigt uppfylls kravet för Miljöbyggnad Guld.

Energiprestandan i huset är beräknat till 23,5 kilowattimmar per kvadratmeter och år.  Det innebär att det är fem gånger bättre än kraven i Boverkets byggregler.

På taket finns solceller för produktion av el samt solfångare för produktion av varmvatten.

Anläggning för bergvärme/kyla kommer att finnas i huset. Den ska förse byggnaden med både värme och kyla, och kommer även att kunna leverera energi till andra delar av sjukhuset.

Dygnsstyrd belysning

Belysningen på vårdavdelningarna är dygnsstyrd, så kallad HCL-belysning. Belysningen är programmerad så att den följer ljuset över dygnet. Ljuset tonas upp i blå toner på morgonen och övergår till rödare toner på kvällen. Det är en beprövad teknik som hjälper personer med störd dygnsrytm att komma till ro och sova på natten och vara vakna på dagen.

Konstnärlig gestaltning

Region Västerbotten har i det här projektet tillämpat den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att minst en procent av den totala budgeten har lagts på konstnärlig gestaltning, vilket motsvarar ungefär nio miljoner kronor.

På de våningsplan där patienterna vistas finns fasta konstinstallationer i huvudkorridoren. I de två ljusgårdarna i husets norra del finns fast konst i form av större skulpturer. Utöver de fasta konstinstallationerna har vårdavdelningar och mottagningsytor konst som är vald i samarbete mellan konstkonsult och verksamhet.

Konstinstallation på en av innergårdarna
Konstinstallation på en av ljusgårdarna, juni 2022. Foto: Klas Sjöberg. 

Verksamhetsbeskrivning Psykiatriska kliniken

Kliniken ansvarar för vuxenpsykiatrisk specialistvård för Umeå med kranskommuner och vid särskilda behov hela Västerbotten. Vid kliniken bedrivs även Rättspsykiatrisk verksamhet.

Verksamhetsbeskrivning Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Kliniken ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård för Västerbottens 15 kommuner. Kliniken bedriver öppenvård i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Slutenvård finns endast i Umeå. I vården av barn och unga är anhöriga en viktig del.

Psykiatriverksamheternas mål

 • En byggnad som sätter patienten först.
 • En byggnad med tydlig och uppfattbar struktur.
 • En hälsofrämjande miljö för patient och medarbetare.
 • En utformning med hållbara, ljusa och luftiga lokaler.
 • Goda samband mellan verksamheter.
 • Möjlighet att erbjuda utevistelse för patienterna.

Fastighetsmål

 • En byggnad med stor flexibilitet som ska kunna inrymma andra verksamheter i en framtid.
 • En byggnad som är dimensionerad och planerad för att möjliggöra en framtida påbyggnad med upp till tre våningsplan.
 • En byggnad som strävar mot att uppnå Miljöbyggnad Guld vad gäller energiförbrukning, inomhusmiljö och inbyggda materiel.
 • Målet är en energiförbrukning på mindre än 80 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
 • En byggnad med goda kulvertförbindelser till övriga sjukhuset och en skywalk-förbindelse till byggnad 7.

Läs också