Stöderbjudande

Klicka på rubrikerna i högra kolumnen för att läsa mer om stödet samt hur du ansöker om det.

 

Mikrostöd (Starthjälp) kan lämnas med 50% där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40.000kr och max 60.000kr. Stödet kan bara lämnas 1 gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gamla) Det sista är ej ett krav om du som äger och driver företaget är kvinna eller är utomnordiskt född och har bott i Sverige i minde än tio år.

Läs mer här:

Stöd till energieffektivisering finns till för företag som vill investera för att minska sin klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart Västerbotten.

Läs mer här:

Särskilt Investeringsstöd  (SIS) är ett stöd för mikro-, små- och medelstora företag till främst hårda och till viss del mjuka investeringar. Stödet kan maximalt uppgå till 35-50% av investeringskostnaden beroende på var i länet investeringen görs.

Läs mer här

 

Hållbarhetscheck kan lämnas med 75% av de godkända konsultkostnaderna, max 150.000kr.

Läs mer här:

Tillväxtchecken: är ett stöd som riktar sig till företag i hela länet med max 9 anställda för investeringar inom konsult-, kompetens-, utbildnings- samt marknadsföringsinsatser. Stödet kan endast beviljas till :  

  • kvinnor som till minst 50% äger och driver företag
  • män födda utanför Norden och som bott i Sverige i högst 10 år och som till minst 50% äger och driver företag.

Läs mer här:

 

Regionalt investeringsstöd (RIS) kan lämnas om företag planerar större investeringar, men där kostnaden är max 25mkr. Stöd kan maximalt uppgå till 15–40% av investeringskostnader för byggnader, maskiner och inventarier.

Läs mer här:

Innovationscheck kan beviljas med högst 50% av godkända kostnader och max 50.000kr. Av totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 275kr/tim och ska dokumenteras.

 Läs mer här:

Innovationsbidrag kan lämnas till mikro-, små- och medelstora företag, med en unik innovativ idé, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande. Stödet kan max lämnas med 1,2mkr, men högst 40% av godkända kostnader.

Av totala godkända kostnader får lön uppgå till högst 50% max 275kr/tim och ska alltid kunna styrkas med kopia av lönespecifikation el. dyl. som visar att lönen är utbetald (Det går alltså inte att endast redovisa arbetad tid, utan lön måste betalas ut för att stöd ska kunna godkännas)

Läs mer här:

Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service som: 

  • Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen.
  • Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest.
  • Hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, kan få statligt bidrag för delar av sina kostnader.
  • Investeringsbidrag 

Läs mer här:

 

Tillväxtverket har tex Regionalt investeringsstöd för företag som behöver investera mer än 25 miljoner kronor. Samt Transportbidrag som utjämnar kostnadsnackdelar som företag i de fyra nordligaste länen har.

Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.

Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för ett antal olika stöd som är möjlig att ansöka via dem.   

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida