Regionala projektmedel

Har ni en projektidé/projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt?

Region Västerbotten ansvarar för fördelning av statliga medel för regional tillväxt i Västerbotten. Syftet med medlen är att genom projektfinansiering skapa hållbar regional tillväxt och bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Projektmedel kan sökas av organisationer, föreningar, kommuner, kommunala bolag och samverkansorgan, myndigheter, universitet, högskolor, mfl. Projektfinansiering kan sökas som medfinansiering till regionala och nationella projekt eller till EU-projekt inom till exempel Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland (ERUF-ÖN), Europeiska socialfonden (ESF), Kolarctic, Interreg Nord och Botnia-Atlantica. Projektets verksamhet ska ske utanför den sökandes ordinarie verksamhet.

 1. Projektet ska bidra till att uppfylla något av RUS:ens prioriterade områden
 2. Projektet ska bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat
 3. Projektet ska genomföras i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter
 4. Projektet ska vara jämställdhetsintegrerat - arbetet med jämställdhet ska genomsyra hela ansökan från problembeskrivning till aktiviteter och resultat

Projekt prioriteras utifrån hur väl projektet arbetar med nedanstående områden:

 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Miljö och klimat
 • Utveckling och förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer
 • Samverkan och nätverksbyggande

Dessutom prioriteras projekt som:

 • Bidrar till genomförande av EU:s regionala och territoriella strukturfondsprogram med avgränsad programgeografi där Västerbotten ingår, såsom ERUF ÖN, Botnia Atlantica- och Norra periferiprogrammet
 • Bidrar till genomförande av EU:s Östersjöstrategi
 • Genomförs inom EU:s sektorsprogram och har ett tydligt regionalt mervärde

Vi rekommenderar alla som planerar ett projekt att ta kontakt med oss i god tid innan ansökan ska lämnas in. På det sättet kan vi hjälpa till att ge feedback och ge en indikation om hur väl projektet överensstämmer med våra krav och prioriteringar.

Presentation av er projektidé
Vi tar gärna emot en beskrivning av er projektidé innan vi träffas i ett möte. Projektidéns presentation skickar du till den strateg som ansvarar för det område ert projekt verkar inom.

Region Västerbottens mall för projektidépresentation

Kontaktuppgifter och ansvarsområden till oss hittar du HÄR

Förnyat ansökningsförfarande
Den 3 juni 2019 införde Region Västerbotten ansökningsomgångar för regionala projektmedel. Läs mer om vad det innebär i kolumnen för "Ansök om projektmedel".

>Här kommer info om vår projekthandbok att läggas ut inom kort<