Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hela befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt, där skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små. Regionens folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik och jämställd hälsa hos hela befolkningen.

Tillsammans för en god hälsa

Hälsan påverkas i stor utsträckning av hur vi bor, vilka möjligheter vi har till arbete och utbildning, vår ekonomiska situation, möjligheter till sömn och avkoppling, relationer, kulturella aktiviteter och mycket annat. Vi är därför många som måste arbete med att förbättra faktorer och miljöer som påverkar hälsan i positiv riktning. Regionen har ett stort ansvar genom hälso- och sjukvården i arbetet med att främja hälsa samt att behandla och förebygga sjukdom. Men folkhälsoperspektivet måste också finnas med i arbetet med regional utveckling och i samverkan med andra aktörer i samhället.

Hälsoläget i Västerbotten

Hälsoläget i Västerbotten är vid jämförelser nationellt och internationellt mycket gott inom många områden. Ojämlikhet i hälsa är tydlig utifrån bland annat geografi, socioekonomi, ålder och kön. Hälsoläget i länet är generellt bättre hos befolkningen längs kusten än i inlandet, samtidigt som skillnaderna i många fall är mer uttalade inom än mellan länets kommuner.

Så här mäter vi

Region Västerbotten mäter och följer folkhälsans utveckling genom ett antal relevanta folkhälsoindikatorer som speglar både livsvillkor, levnadsvanor samt hälsoutfall.

Underlaget till dessa data hämtas från våra egna undersökningar i form av Västerbottens hälsoundersökningar, SALUT men även från den Nationella Folkhälsoenkäten där Region Västerbotten deltar med ett extraurval vart fjärde år (senast 2022). Till detta tillkommer även data från Statistiska centralbyrån samt Socialstyrelsen.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att visualisera och presentera folkhälsorelevanta indikatorer med fokus på jämlik och jämställd hälsa i hela länet. Detta kommer att presenteras under 2023.

Folkhälsopolitiskt program

Regionens strategier och inriktningsmål för folkhälsoarbetet är fastställda i ett folkhälsopolitiskt program av dåvarande landstingsfullmäktige 2015. Programmet gäller tills vidare.

Utifrån det folkhälsopolitiska programmet arbetar hela regionen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är bästa möjliga hälsa och välfärd för befolkningen i hälso- och sjukvården, i arbetet med regional utveckling samt kultur och infrastruktur.

Folkhälsopolitiskt program för Region Västerbotten 2015–2019

Under 2021 har Region Västerbotten också undertecknat en avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten tillsammans med alla länets kommune och länsstyrelsen. Läs mer om avsiktsförklaringen under Forum för folkhälsa i Västerbotten.

Historik

Redan 1984 beslöt Region Västerbotten, då Västerbottens läns landsting, att utveckla en svensk modell för preventivt hälsoarbete. Syftet var att stödja hälsosamma levnadsvanor för att påverka viktiga riskfaktorer bakom hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes. Den förebyggande och hälsofrämjandemodellen modellen utvecklades i Norsjö på 1980-talet i samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter, livsmedelshandel, föreningsliv och allmänhet. Modellen spreds successivt till alla kommuner i Västerbotten och blev vad vi idag kallar Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU). Västerbotten är fortfarande unikt i landet med att systematiskt erbjuda alla 40-, 50- och 60-åringar individuella hälsoundersökningar.

Hälsa 2020 visionen

År 2000 antog dåvarande landstingsstyrelsen visionen ”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. År 2008 beslutade politikerna att göra en särskild satsning utifrån visionen, den så kallade Hälsa 2020-processen, vilket medfört att nya hälsofrämjande insatser kunnat genomföras och redan pågående har intensifierats. År 2020 antog Region Västerbotten en ny vision men det hälsfrämjande arbetet fortsätter med målsättningen att västerbotten ska ha välrdens bästa och mest jämlika hälsa.

 

 

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93