Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Norrsked vid en fjällsjö
Fotograf: Torbjörn Thomsen

Brister i delårsrapport till fullmäktige

Varje år granskar revisorerna regionstyrelsens rapportering till fullmäktige och bedömer om den är tillräcklig. Vid sitt möte den 18 november godkände revisorerna två granskningar av delårsrapporten per augusti 2022 (Gr 1/2022 och Gr 2/2022).

Positivt är att delårsrapporten ger en rättvisande bild av regionens ekonomiska ställning. Det är dock oroande att nämndernas kostnader fortsätter att öka. Vi är dessutom på väg in i en lågkonjunktur. År 2023 kommer kostnaderna för pensionerna att öka betydligt till följd av den höga inflationen. Det kommer krävas stora insatser för att möta behoven av vård och investeringar och samtidigt klara en ekonomi i balans.

Negativt är att redovisningen i delårsrapporten om resultaten för verksamhetsmålen har stora brister. Bristerna är så stora att revisorerna inte kan uttala sig om regionstyrelsens bedömningar om resultaten är rimliga:

  • Regionstyrelsen saknar tillräckligt underlag för att följa upp fullmäktiges verksamhetsmål. Det är stora brister i styrelsens och nämndernas delårsrapporter som utgör underlag till regionstyrelsens delårsrapport för regionen.
  • Det framgår inte hur regionstyrelsen kommit fram till sina bedömningar.
  • Det framgår inte hur regionstyrelsen har viktat underlagen i delårsrapporten från styrelsen och nämnderna.
  • Det framgår inte på vilket sätt regionstyrelsen har utgått från indikatorer vid sina bedömningar av resultaten. Styrelsens redovisning av resultat för indikatorer överensstämmer inte alltid med de resultat som styrelsen och nämnderna redovisar i sina delårsrapporter.

Regionstyrelsen bedömer i delårsrapporten att regionen inte fullt ut kommer att ha en god ekonomisk hushållning för år 2022. Brister i definitioner och redovisning medför att revisorerna inte heller kan uttala sig om den bedömningen är rimlig.

Revisorernas nästa möte kommer att äga rum den 16 december 2022. Läs gärna revisorernas granskningar på www.regionvasterbotten.se/revision/granskningar.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå