Smittskydd

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i länet.

Vad gör smittskyddsenheten?

Vi är en administrativ enhet som bland annat arbetar med statistisk bearbetning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning samt information till såväl allmänhet som vårdpersonal.

Strama Västerbotten arbetar för att bromsa resistensutvecklingen så att antibiotika bevaras som effektiva läkemedel vid behandlingskrävande bakteriella infektioner och för att ingen ska behöva få antibiotika i onödan.

Sminet, smittskyddsanmälan

Vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga och ska rapporteras elektroniskt via SmiNet.se framgår av svaret från laboratoriet. Mer information om detta finns i Folkhälsomyndighetens falldefinitioner och i vår lista.

 Då en person inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk mm så ska detta anmälas på denna blankett:

Blankett för paragrafärenden enligt smittskyddslagen

Om en patient med kronisk anmälningspliktig sjukdom flyttar till annat län ska det anmälas på denna blankett:

Blankett för anmälan om byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen

Patient- och läkarinformation

 

Affisch

 ”Sprid inte smitta”.  Finns i två varianter, antingen ring på mobil eller ringklocka. Ni som inte har färgskrivare kan beställa från kommunikationsstaben.service@regionvasterbotten.se

 

 

Nyheter från Smittskydd