Organisation och verksamheter

Region Västerbotten har en förvaltningsstruktur med en förvaltning per nämnd, totalt fem stycken. Detta för att ha en tydlig delegationsordning där ansvar kan utkrävas på rätt nivå. Här presenteras organisationen och de verksamheter som ingår.

Organisationsskiss tjänstepersonsorganisation

Regionstyrelsens förvaltning

Funktioner av organisationsövergripande eller övrig samordnande karaktär tillhör regionstyrelsens förvaltning. Regiondirektören är regionens högsta tjänsteman. I regionstyrelsens förvaltning ingår områden som service, digitalisering och medicinsk teknik samt folkhälsa.

Central ledningsgrupp

Staber

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvarsområden är specialistvård, regionvård, primärvård och tandvård.

Högsta tjänsteman är hälso- och sjukvårdsdirektör.

Verksamhetsområden

Förvaltningen består av tre geografiska närsjukvårdsområden, två länssjukvårdsområden samt ett område för tandvård. Här finns också fyra förvaltningsövergripande verksamheter samt en förvaltningsgemensam stab.

Närsjukvård Umeå

Hälsocentraler i Umeå med kranskommuner. Geriatriskt centrum, Medicincentrum samt akutmottagning vid Norrlands universitetssjukhus. Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Umeå.

Länsövergripande:

Mödra-/Barnhälsovård, 1177 på telefon, ambulanssjukvård, reumatologi, Hud- och STD, barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten, Habiliteringscentrum, hjälpmedel, Arbets- och beteendemedicinskt centrum samt infektionskliniken.

Närsjukvård Skellefteå

Hälsocentraler i Skellefteåområdet. Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum samt akutmottagning vid Skellefteå lasarett. Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Skellefteå.

Närsjukvård Södra Lappland

Hälsocentraler/sjukstugor i Södra Lappland. Medicin/rehabklinik samt akutmottagning vid Lycksele lasarett. Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Södra Lappland.

Länssjukvårdsområde 1

Cancercentrum, laboratoriemedicin, Kirurgcentrum, Centrum för obstetrik och gynekologi, Barn- och ungdomscentrum, bild- och funktionsmedicin.

Länssjukvårdsområde 2

Hjärtcentrum, Rörelseorganens centrum, Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Neuro-, huvud-, halscentrum, ögonkliniken samt hand- och plastikkirurgisk klinik.

Tandvård

All regionledd tandvårdsverksamhet i Västerbottens län.

Förvaltningsövergripande verksamheter

Staben för forskning och utbildning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab

I staben ingår enhet för kvalitet och säkerhet inkl. chefläkarfunktion, Regionalt cancercentrum samt Läkemedelscentrum.

Regional utvecklingsförvaltning

Regional utvecklingsförvaltning ansvarar för den regionala utvecklingen i länet, exempelvis insatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv och innovationer, arbetsmarknad, utbildning, turism, IT och digitalisering och kultur.

Förvaltningen är geografiskt belägen i Umeå och Skellefteå, men arbetar länsövergripande med projekt och verksamheter. Kontor finns även beläget i Stockholm i samverkan med Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå kommun och Företagarna Västerbotten.

Regional utvecklings ledningsgrupp

Verksamheter

Folkhögskolestyrelsens förvaltning

Folkhögskolestyrelsens förvaltning ansvarar för regionens folkhögskolor i Storuman och Vindeln.

Kontakt folkhögskolestyrelsens förvaltning

Patientnämndens förvaltning

Patientnämnden ska stödja patienter och närstående samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Patientnämndens kansli