Så styrs regionen

Regionen är en politiskt styrd organisation. Det är politikerna som visar färdriktningen genom att ange vision, mål och ekonomiska ramar. Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna beslutat.

Region Västerbotten styrs av ett regionfullmäktige som väljs av västerbottningarna via allmänna val. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Region Västerbotten, exempelvis regionens mål, budget och skattesats. Regionfullmäktige består av 71 förtroendevalda ledamöter och åtta politiska partier finns representerade (2023-2026).

I regionen finns fem nämnder som ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Under regionfullmäktige finns också fem beredningar som jobbar med frågor inom bl.a. demokrati, samverkan och kompetensförsörjning. 

Till varje nämnd knyts en förvaltning. Det innebär bland annat att primärvård, tandvård och sjukhusvård samlas i en gemensam förvaltning under hälso- och sjukvårdsnämnden.

Organisationsskiss förtroendepersonsorganisation 

Regionplan

Regionplanen är regionens strategiska plan och politiska styrdokument som beslutas av fullmäktige. 

Regionplanen anger den övergripande inriktningen för regionen och binder samman regionens vision och övergripande mål med verksamhetens inriktning och omfattning.

Region Västerbottens vision

Visionen uttrycker vad vi som organisation strävar efter:
Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Vi vill ha ett hållbart samhälle, en god och jämlik hälso- och sjukvård samt en jämlik och attraktiv region. Region Västerbotten ska göra skillnad för dem vi finns till för och få fler att välja Västerbotten.

Delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapporterna samt årsredovisningen är regionstyrelsens uppföljningsrapporter till fullmäktige. 

De redovisar för hur det går i hela regionen och utgör ett beslutsunderlag för regionfullmäktige för att vidta eventuella åtgärder med anledning av resultatet.

Årsredovisning och rapporter