Insyn och påverkan

Du som invånare i Västerbotten kan vara med och påverka hur regionen ska styras. Här får du förslag på hur du kan göra för att påverka vår verksamhet och få bättre insyn.

Regionen styrs av ett regionfullmäktige som är regionens högsta beslutande organ. Regionfullmäktige består av 71 förtroendevalda som företräder dig som invånare i Västerbottens län. Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige, du kan då rösta på det parti som du vill ska leda Region Västerbotten.

Förutom hälso- och sjukvård ansvarar regionen också för länets regionala utveckling som bland annat innefattar insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka är att vända sig till ett politiskt parti som kan ha intresse för att driva din fråga vidare eller som redan driver en fråga som intresserar dig. Väljer du även att bli medlem i ett politiskt parti och engagera dig politiskt ökar dina chanser att påverka.

Regionens politiska partier

Medborgardialog

En dialog mellan invånare och politiker är viktigt för att få fram bättre beslutsunderlag så att våra politiker kan fatta bra beslut med hänsyn till invånarnas åsikter. De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i regionen får årligen uppdrag från regionfullmäktige som de ska arbeta med ur ett medborgarperspektiv. Resultatet presenteras i en rapport från respektive beredning som behandlas av regionfullmäktige i november varje år. Det aktuella uppdraget från regionfullmäktige till de tre bredningarna lyder:

Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa

Om du har förslag att framföra gällande vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa, kontakta i så fall ordförande i beredningarna

Beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå- och Norsjöområdet
Janeth Lundberg janeth.lundberg@regionvasterbotten.se

Beredning för folkhälsa och demokrati i södra Lappland
Daniel Johansson daniel.johansson@regionvasterbotten.se

Beredning för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen
Alejandro Caviedes alejandro.caviedes@regionvasterbotten.se

Så här för regionen en dialog med dig

Skaffa dig information

Genom att hålla dig informerad om verksamheten och de beslut som fattas kan du påverka. Skaffa dig mer information om den fråga som intresserar dig. Vem eller vilka har ansvaret för din fråga? Hur och var fattas besluten? Vad är bakgrunden?

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla handlingar som upprättas inom eller kommer in till regionen. För att få information kan du exempelvis söka i och begära ut handlingar från regionens diarium, samt läsa kallelser, protokoll och beslut på vår webbplats. Vidare kan du ställa frågor och lämna synpunkter till våra politiker och tjänstemän. Du kan även besöka regionfullmäktiges möten som är offentliga eller följa sändningarna här på webben.

Har du synpunkter på din vård?

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

På 1177 Vårdguiden kan du hitta fakta om hur du framför dina synpunkter eller gör en anmälan