Insyn och påverkan

Du som invånare i Västerbotten kan vara med och påverka hur regionen ska styras. Här får du förslag på hur du kan göra för att påverka vår verksamhet och få bättre insyn.

Vid årsskiftet 2019 gick Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbottens län samman till en gemensam organisation, Region Västerbotten.

Regionen styrs av ett regionfullmäktige som är regionens högsta beslutande organ. Regionfullmäktige består av 71 förtroendevalda som företräder dig som invånare i Västerbottens län. Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige, du kan då rösta på det parti som du vill ska leda Region Västerbotten.

Den nya regionen har förutom hälso- och sjukvård också ansvaret för den regionala utvecklingen i länet. De nya ansvarsområden som tillkommit är bland annat insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka är att vända sig till ett politiskt parti som kan ha intresse för att driva din fråga vidare eller som redan driver en fråga som intresserar dig. Väljer du även att bli medlem i ett politiskt parti och engagera dig politiskt ökar dina chanser att påverka.

Regionens politiska partier

Medborgardialog

En dialog mellan invånare och politiker är viktigt för att få fram bättre beslutsunderlag så att våra politiker kan fatta bra beslut med hänsyn till invånarnas åsikter. Regionens beredningar för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-Norsjö, Södra Lappland och Umeåregionen har exempelvis ett särskilt uppdrag från fullmäktige att följa och utveckla medborgardialogen i länet. Det är viktigt att alla som vill får möjlighet att komma till tals, både för att värna om demokratin och Västerbottens utveckling.

Så här för regionen en dialog med dig

Skaffa dig information

Genom att hålla dig informerad om verksamheten och de beslut som fattas kan du påverka. Skaffa dig mer information om den fråga som intresserar dig. Vem eller vilka har ansvaret för din fråga? Hur och var fattas besluten? Vad är bakgrunden?

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla handlingar som upprättas inom eller kommer in till regionen. För att få information kan du exempelvis söka i och begära ut handlingar från regionens diarium, samt läsa kallelser, protokoll och beslut på vår webbplats. Vidare kan du ställa frågor och lämna synpunkter till våra politiker och tjänstemän. Du kan även besöka regionfullmäktiges möten som är offentliga eller följa sändningarna här på webben.

Har du synpunkter på din vård?

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

På 1177 Vårdguiden kan du hitta fakta om hur du framför dina synpunkter eller gör en anmälan