NYHETER 2024-05-23

Sommartid i hälso- och sjukvården

Just nu råder en övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad i Region Västerbotten. Dessutom varslade Vårdförbundet om en strejk för flertalet verksamheter i regionen med start den 4 juni. Sommarplaneringen är svår i vanliga fall men extra utmanande just i år. Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten som vanligt ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvården samt samordnar resurser för att ta hand om patienter med besvär som inte kan vänta. Mellan vecka 23 och 34 bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården.

Foto: Klas Sjöberg

Regionens sommarplanering och öppethållandeplan är nu klar och har presenterats för politiken. Förhoppningen är att de centrala förhandlingarna ska nå en lösning och att konflikten är avslutad innan sommaren. Fortsätter blockaden och det blir en strejk från den 4 juni kommer planeringen behöva justeras.

– Om konflikten fortsätter kommer nya åtgärder att bli aktuella för att säkerställa patientsäkerhet. Det kan innebära exempelvis återtagande av semester eller förskjuten ledighet. Det kan också betyda att vi måste förflytta personal och att vissa verksamheter eller mottagningar måste ändra öppettider eller stänga. Vården ska vara patientsäker och det är grunden för vår planering, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Karlsson.

Öppethållande och plan

Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus har cirka 70 procent av sina vårdplatser öppna mellan vecka 23 och 34. Då bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården. De flesta mottagningar har öppet men med reducerad verksamhet. Så långt det är möjligt vårdas patienter på den enhet och det hemsjukhus de tillhör.

Förlossningen i Lycksele håller stängt från den 1 juli till och öppnar igen måndag den 12 augusti. Berörda gravida inom upptagningsområdet för Lycksele lasarett hänvisas då till förlossningsavdelningarna i Skellefteå och Umeå.

Inom primärvården stänger några hälsocentraler eller reducerar verksamheten, och har då utökat samarbete med närliggande hälsocentral eller sjukstuga. Vissa sjukstugor stänger sina akutvårdsplatser periodvis under sommaren. Även tandvården drar ned på verksamheten.

Mottagningarnas öppethållande och eventuella hänvisningar presenteras på 1177.se, dessutom i regionens sedvanliga sommarannons i länets dagstidningar i början av juni.

Se även öppethållandeplanen

Planeringen inleds tidigt

Planeringen inför sommaren inleds tidigt, redan på senhösten. Det är ett avancerat pussel för verksamheten att lägga. I år är förutsättningarna delvis nya, då hela regionsverige arbetar aktivt tillsammans för att minska hyrbemanningen i vården. Sedan Vårdförbundet varslade om stridsåtgärder i april har också det haft en stor påverkan på planeringen. Det finns starka ekonomiska incitament för att minska hyrbemanningen men det handlar också om att förbättra kontinuiteten, tryggheten och på sikt också tillgängligheten för patienterna, samt att stärka arbetsmiljön för medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

– Våra medarbetare behöver semester och det är väldigt svårt att hitta vikarier i tillräcklig utsträckning. Det råder brist inom flera yrken, inte minst distriktssköterskor, allmänläkare och tandläkare och vi är samtidigt beslutsamma om att vi ska minska andelen hyrpersonal. Det är en utmaning för cheferna att få ihop alla scheman men de hittar lösningar och samarbetar också bra mellan verksamheterna, säger Elisabeth Karlsson.

Majoriteten av medarbetarna i Region Västerbotten kommer att ha fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.

– Målet är att kunna bevilja semestrar i enlighet med önskemål, men det finns medarbetare och då framför allt inom dygnet runt-verksamhet, som tyvärr inte kommer att få fyra veckors sammanhängande semester. Regionen erbjuder särskild ersättning till den som har möjlighet att lägga ut sin ledighet på alternativt sätt och jobba extra pass i sommar, säger Elisabeth Karlsson.

Primärvårdsjouren i Umeå stänger

Precis som förra sommaren kommer primärvårdsjouren i Umeå att hålla stängt under en period, från och med den 17 juni till och med den 13 augusti. Patienter med besvär som inte kan vänta hänvisas till sin hälsocentral på dagtid. Den rådande blockaden har redan vid ett flertal tillfällen påverkat primärvårdsjourens öppethållande. Primärvårdsjouren i Umeå är extra sårbar vid frånvaro.

Primärvårdsjouren i Umeåområdet bemannas upp av alla hälsocentraler tillsammans och för att hålla jouren öppen som vanligt i sommar skulle man i princip behövt stänga ned en hel hälsocentral. Från ledningshåll prioriterar man i stället att kunna ha samtliga hälsocentraler i Umeåområdet öppna fast med neddragen verksamhet.

– Hälsocentralerna i länet har samma primärvårdsakuta uppdrag på dagtid som primärvårdsjouren har på kvällstid, det är en del av vår ordinarie verksamhet. Man vänder sig då i första hand till den hälsocentral där man är listad, men om man behöver hjälp med besvär som inte kan vänta och befinner sig långt därifrån kan man söka vård på närmaste hälsocentral, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef för primärvårdsområde öst i Umeå, där bland annat primärvårdsjouren ingår.

– Man ska absolut inte vänta med att kontakta vården om man har behov av det, men det är viktigt att använda rätt ingångar så att rätt patient får rätt vård i rätt tid. Akutmottagningen är till för patienter som är i behov av akutsjukvård, i situationer där det är potentiellt farligt eller livshotande att vänta med vård. Det är vårt uppdrag och det är det vi har resurser till. Om du åker till akuten och personalen bedömer att du inte behöver hjälp akut så kommer de hänvisa dig till din hälsocentral eller till egenvårdsråd. Detta gäller alltid, oavsett om det är semestertider eller ej, säger Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

De minskade öppettiderna för primärvårdsjouren kan få konsekvenser i form av längre väntetider och köer, inte minst hos hälsocentralerna.

Informerar om vägar in till vården

För att hjälpa länets invånare till rätt vårdnivå i rätt tid informerar regionen inför och under sommaren kring kontaktvägar i vården och hur det fungerar.

–  Webbplatsen 1177.se med information och råd om sjukdomar och besvär, telefonnumret 1177 och tjänsten 1177 direkt är också viktiga att känna till för västerbottningar och andra som söker vård inom Region Västerbotten, säger Elisabeth Karlsson.

Kom ihåg att förnya recept i tid

Under sommaren kan det ta längre tid att få sina recept förnyade. Både hälsocentralerna och specialistmottagningarna uppmanar därför alla patienter att i god tid se över sina recept.

Så här förnyar man recept på 1177.se:

  • Logga in på 1177.se.
  • Gå in på den hälsocentral eller mottagning som har utfärdat receptet.
  • Välj ”Förnya recept” och fyll i formuläret.
  • Ett meddelande skickas till inkorgen på 1177.se när receptet är förnyat.
  • Kom ihåg att ange ditt telefonnummer eller e-postadress under ”Inställningar” så att du får en avisering när du har ett nytt meddelande på 1177.se.

Fakta: Kontaktvägar till vården i sommar

Under sommaren används vårdens resurser för att ta hand om dig med besvär som inte kan vänta.

Personalen på hälsocentralerna och andra enheter hjälps åt för att minska planerad verksamhet för att kunna ta hand om sjukdomar och besvär som inte kan vänta.

Vårdens medarbetare har semester. Det kan uppstå väntetider och utbudet är begränsat.

Du hittar kontaktuppgifter till och information om hälsocentraler, sjukhusmottagningar och andra verksamheter på 1177.se.

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:

Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.

Kontakta din hälsocentral genom att ringa eller logga in på 1177.se.

Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och vägledning vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt där appar finns.

Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Om du har akuta besvär ska du vända dig till din närmaste hälsocentral på dagtid. Även hälsocentralerna erbjuder akuttider. Om dina besvär kan vänta, vänd dig till din hälsocentral nästa vardag.

Om det är akut och du råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom, vänd dig till akutmottagningen.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Primärvårdsjouren i Umeå har stängt i sommar från den 17 juni till och med den 13 augusti.   

 

Tillbaka till nyhetslistan