NYHETER 2022-01-14

2021 – ett ovanligt digitalt år

Region Västerbotten har länge legat i framkant när det kommer till att testa och ta fram nya digitala lösningar för hälso- och sjukvården. Demografiska och geografiska utmaningar samt pandemin driver på utvecklingen och under 2021 togs flera stora kliv framåt. Här listar vi några av dem.

Vård på distans

I oktober lanserades tjänsten Hälsodigitalen – en form av digital hälsocentral som fungerar som ett komplement till de fysiska hälsocentralerna och 1177 Vårdguiden på telefon. Genom att logga in med BankID kan alla som är listade på en hälsocentral i Västerbotten starta ett vårdärende digitalt när som helst under dygnet. Med hjälp av tjänsten har invånarna möjlighet att chatta med vårdpersonal. Behövs ett fysiskt besök blir ärendet överlämnat till en hälsocentral.

Under det gångna året fick projektet Västerbotten utan gränser nya medel att fortsätta utveckla fler modeller för digital vård. Ett exempel är läkare på distans från Spanien som tar emot patienter i Västerbottens inland, digitalt via videomöten.

Framtidens vårdinformationsstöd

I regionen pågår ett flerårigt arbete med att ta fram ett nytt vårdinformationsstöd tillsammans med åtta andra regioner. Systemet kommer att ersätta flera olika system så att antalet system minskar.

Det nya informationsstödet kommer bland annat att möjliggöra en journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling. Mindre tid ska gå till administration för att frigöra mer tid för patienten.

Arbetet med att ta fram systemet är komplext och kräver år av förberedelser. Under 2021 har en femte etapp med att sätta grunden för systemet genomförts. Det har skett i samverkan med leverantören Cambio och fokus har legat på fem patientprocesser: graviditet och förlossning, barnhälsovård, bröstcancer, psykisk ohälsa och depression samt hjärtsvikt.

Medarbetarnas engagemang i arbetet betyder mycket för det slutgiltiga resultatet. Deltagare från olika specialiteter inom vård och stödverksamheter har bidragit med sina erfarenheter i etapp fem, vilket lett till ytterligare steg framåt i arbetet med det nya vårdinformationssystemet.

Nytt system för delning av hälsodata

I somras inleddes projektet CRANE som innebär att Glesbygdsmedicinskt centrum i Region Västerbotten, Storumans kommun och Vilhelmina kommun, tillsammans med regioner i Spanien och Norge, undersöker möjligheter till ett nytt system där patienter kan dela sin hälsodata mellan olika vårdgivare. Målet är dels att underlätta patientens resa genom vården, dels att kunna arbeta mer förebyggande. 

Projektet är finansierat via EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Ny digitaliseringsstrategi

Under senhösten antog regionstyrelsen Digitaliseringsstrategi 2025, som är en revidering av tidigare strategi. Tanken är att strategin ska vara mer användbar och lättare kunna läsas och förstås i vården.

En viktig utgångspunkt i strategin, till skillnad från den förra, är att den har en tydlig riktning mot hälso- och sjukvårdens målbild 2030. Strategin innehåller inga separata digitaliseringsmål, utan bygger på regionens mål.

– Digitalisering är inte ett mål i sig. I den här strategin pekar vi på vikten av att hela organisationen måste ha en digital mognad för att få full effekt av digitaliseringen, säger digitaliserings- och servicedirektör Sara Lewerentz.

Intelligent automation

Intelligent automation är en del av Region Västerbottens omställning för en hållbar ekonomi, där regionens resurser kan nyttjas på ett bättre sätt genom att delar av manuellt rutinarbete blir automatiserat.

– Det är en digital lösning, vi kallar det intelligent automation i stället för robot, som kan underlätta det dagliga arbetet, spara tid och bättre nyttja regionens resurser till mera värdeskapande arbetsuppgifter, säger projektägare Erik Vallgren.

Under 2021 utvecklades ett 40-tal nya automationer inom regionen. Totalt under året levererade intelligent automation nytta som hade tagit omkring 160 000 timmar (80 heltider) för medarbetare att utföra. Det var fler gånger högre än vad som planerats för.

Målsättningen för 2022 är att intelligent automation ska leverera nytta som motsvarar 200 000 arbetstimmar för medarbetare.

Tillbaka till nyhetslistan