NYHETER 2021-11-22

Brita Winsa i filmad intervju

Se en intervju med hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa om läget och viktiga frågor just nu i hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 

Det är just nu är ett högt tryck i vården, inte minst inom primärvården, som förutom vaccinationer mot covid-19 och säsongsinfluensa även har ett ökat söktryck från patienterna att hantera.  

 – På sjukhusen varierar läget men det har periodvis varit ont om vårdplatser på Norrlands universitetssjukhus och på Skellefteå lasarett har man under en längre tid haft ett pressat läge utifrån lokalsituationen som påverkat arbetsmiljö och även vårdplatstillgången, säger Brita Winsa, som samtidigt också lyfter all den goda vård som bedrivs runt om i länet. 

Lokaler, vaccination och uppskjuten vård 

Brister i vårdlokaler är en av huvudfrågorna just nu för ledningen och något som främst påverkar verksamheter på Skellefteå lasarett, men även till viss del vid Norrlands universitetssjukhus.  

– Det är tufft för personalen. Från fastighets sida finns bra planer och konkreta lösningar för att förbättra läget men i vissa processer, som till exempel att bygga nya sjukhusbyggnader, kommer det att behöva ta tid innan de är helt slutförda, säger Brita Winsa.  

Andra viktiga frågor just nu är vaccinationerna samt att hantera den uppskjutna vården. Trycket på verksamheten är stort och regionen jobbar intensivt med att hitta folk som kan komma in och hjälpa till med vaccinationerna så att den ordinarie personalen kan fokusera på andra vårdbehov.  

Brita Winsa berättar också om hur man från regionens sida bland annat arbetar med olika informationsinsatser till medborgarna om vikten av att söka vård på rätt nivå, till exempel att läsa på webbplatsen 1177.se eller kontakta den nya digitala mottagningen Hälsodigitalen, som ett sätt att minska trycket. 

Modell för att förbättra patientflöden 

Arbetet med hälso- och sjukvårdens målbild går vidare och ett konkret exempel på detta är det verksamhetsöverskridande arbete som görs inom verksamheter som möter patienter med ryggsmärta och då mer specifikt hur remisshanteringen ser ut här mellan primärvården och specialistvården. Syftet är att man gemensamt ska identifiera brister i flödet så att patientens väg genom vården blir så bra och smidig som möjligt.  

 – Redan nu kan man se att det finns brister i rutiner, brister som skapar onödigt merarbete för vården och tidsfördröjningar för patienterna. Tanken är att de erfarenheter som görs i detta pilotprojekt ska kunna omsättas på andra flöden inom vården och att en central gemensam modell för remisshantering ska tas fram, säger Brita Winsa. 

Vill ha dialog med medarbetarna

 

Under året har hälso- och sjukvårdsledningen bjudit in medarbetare runt om i länet på dialogmöten, nu senast i Umeå och tidigare i höst har det varit tre mötestillfällen i Skellefteå. På lasarettet i Skellefteå är det lokalfrågan och kompetensförsörjning som varit fokus för mötena.  

Brita Winsa berättar att hon och ledningen vill hitta sätt att komma närmare medarbetarna, synas mer, lyssna och svara på medarbetarnas frågor. Dialogmötena är ett sätt men samtidigt är det också svårt att nå många och intresset för mötena har varierat. Hälso- och sjukvårdsdirektören välkomnar därför fler tips och förslag på hur detta kan göras bättre.  

Tycker att ledningen har koll  

Under hösten har Brita Winsa figurerat en del i media och inte bara i positiva frågor och det har också kommit en del kritik mot ledningen från olika håll. På frågan om hon tycker att hon och ledningen har tillräcklig koll på vad som händer i verksamheten och att de beslut som fattas är väl förankrade så svarar hon ja.  

Organisationen har en struktur där hälso- och sjukvårdsdirektören har det högsta ansvaret och under sig har hon sex områdeschefer, som i sin tur har ett antal verksamhetschefer i sina respektive ledningsgrupper samt också medicinska chefer och avdelningschefer. Tack vare den strukturen menar Brita Winsa att ledningen får tillräcklig information och har tillräckligt med koll. Däremot har hon själv inte detaljkoll i alla frågor och menar att hon inte heller ska inte heller ha det.  

–  Jag litar på cheferna och att den informationen som kommer från dem är bra och tillförlitlig, kompetensen och kännedomen om verksamheten finns, säger Brita Winsa.  

Sedan kan vissa beslut som ledningen tar uppfattas olika och inte uppskattas av alla, samtidigt är det en del av verkligheten när man leder en stor och komplex verksamhet, menar Brita Winsa.

Hon medger dock att hon och ledningen inte är perfekta och att misstag görs.  

– I de fallen handlar det ofta om brist på kommunikation och vi har helt klart kunnat hanterat en del frågor på ett bättre sätt. Vi gör vårt bästa men det blir inte alltid perfekt, säger Brita Winsa. 

Läkare som trivs med att vara chef 

Avslutningsvis kommer intervjun in på vad Brita Winsa arbetade med innan hon blev hälso- och sjukvårdsdirektör. I grunden är hon läkare, endokrinolog och internmedicinare. Hon har arbetat med patienter med hormonsjukdomar och inte minst sköldkörtelsjukdomar, som hon också skrivit en avhandling om.  

Chefsyrket halkade hon in på av en tillfällighet för många år sedan när hon arbetade på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan dess har hon fortsatt i olika chefsroller och trivts mycket bra med det. Däremot kan hon ibland sakna att arbeta som läkare och att arbeta kliniskt. 

– Det är ett roligt, spännande och givande jobb och jag skulle absolut kunna börja arbeta som läkare igen. Samtidigt skulle jag behöva läsa på en del innan förstås, säger Brita Winsa.  

 

Tillbaka till nyhetslistan