Stab för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, skaffa kunskap och kompetens, ta fram strategier och handlingsplaner, och att driva på och medverka i regionens utveckling så att de uppställda målen inom olika områden kan nås.

Staben för forskning och utbildning omfattar flera verksamheter

Kliniskt forskningscentrum är en resurs för patientnära klinisk forskning med lokaler, utrusnting och personal för genomförande av kliniska studier, samt administrativ stödfunktion för klinisk forskning.
Kliniskt forskningscentrum

Registercentrum Norr är en stödorganisation som verkar för utveckling av befintliga och nya kvalitetsregister samt forskningsstöd inom statistik.
Registercentrum Norr 

Enheten för innovation och forskningsanslag arbetar för att underlätta introduktion av innovationer i vården. Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för invånare, medarbetare, verksamheter samt vården som organisation. Likaså handlar det om att skapa värden för samarbetspartners inom näringslivet, akademi och samhället i stort.
Innovation och partnerskap

Enheten för utbildning är en verksamhet som arbetar med kvalitetsutveckling av det lärande som bedrivs i vårdverksamheterna för hälso-och sjukvårdens studenter och medarbetare.
Enheten för utbildning

Kliniskt träningscentrum arbetar för att utveckla och fördjupa medarbetarnas kunskap inom bland annat förflyttningskunskap, HLR och teamträning. Kliniskt träningscentrum är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Kliniskt träningscentrum

Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar med forskning, utveckling och innovation kring god och nära vård i glesbygd, samers hälsa, rekrytering samt utbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten.
Glesbygdsmedicinskt centrum

Familjemedicin medverkar på läkarutbildningen vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för den kliniska utplaceringen i primärvården. Familjemedicin handlägger medel från avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF-medel, i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin och Forskning och Utbildnings( FoU)-kansliet inom Region Västerbotten. Ansvariga för enheten för familjemedicin är forskning- och utbildningschef Göran Larsson och Sofia Wikberg, Projektledare/Handläggare för Verksamhetsförlagd utbildning.

Kontakta oss

Forskning- utveckling och innovationsdirektör

Beatrice Melin
Telefon: 073-091 80 28
E-post: beatrice.melin@regonvasterbotten.se

Forsknings- och utvecklingschef

Göran Larsson
Telefon: 070-293 50 44
E-post: goran.larsson@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum

Anna Ramnemark
Telefon: 090-785 43 96
E-post: anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Tillförordnad enhetschef, Registercentrum Norr

Gabriel Granåsen
Telefon: 090-785 72 77
E-post: Gabriel.Granasen@regionvasterbotten.se

Tillförordnad enhetschef, Enheten för utbildning

Carina Olovsson
Telefon: 090-785 09 70
E-post: Carina.Olovsson@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Innovation och forskningsanslag

Örjan Norberg
Telefon: 070-309 18 68
E-post: orjan.norberg@regionvasterbotten.se 

Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum

Andreas Lundqvist
Telefon: 070-216 67 68
E-post: andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se

Postadress

Region Västerbotten
Stab för forskning och utbildning
901 85 Umeå